Školní řád 2022

Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace


ŠKOLNÍ ŘÁD – aktualizace č. 2


Vypracovala:   Bronislava Lukášová, ředitelka školy
Schválila:        Bronislava Lukášová, ředitelka školy

Č. j. 7/2021 V

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   1. 9. 2022
Schváleno na pedagogické radě:   22. 8. 2022
Tímto se ruší směrnice č. j.: 42/2021 P ze dne 1.9.2021


Úvod

Školní řád je zpracovaný dle § 30 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přijímací řízení

 • Zápis dětí do mateřské školy pro následující školní rok probíhá vždy v měsíci květnu,
  v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do mateřské školy k začátku školního roku i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Kostelany nad Moravou si rodiče vyzvednou v mateřské škole nebo mají možnost si ji stáhnout z webových stránek MŠ.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti dle daných kritérií školy zpravidla od 2 do 7 let věku dítěte.
 • Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pouze dítě, které nastupuje k povinnému předškolnímu vzdělávání nemusí mít očkování.
 • Mateřská škola přijímá pouze děti, které již plně používají toaletu (nepoužívají pleny).
 • Ředitelka stanovuje zkušební dobu pobytu dítěte na 3 měsíce. Zkušební doba slouží k ověření, zda je dítě schopno adaptovat se na prostředí mateřské školy.

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

 • dítě se neadaptovalo na prostředí mateřské školy
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny;
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení;
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz Mateřské školy Kostelany nad Moravou;
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kostelany nad Moravou nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
 • Evidence dítěte
 • Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte,
  který bude řádně vyplněn a podepsán zákonným zástupcem dítět Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu pediatr dítěte,
  a to až před nástupem dítěte do mateřské školy.
 • Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona
  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Provoz mateřské školy
 • Provoz mateřské školy je stanoven od 6.30 hod – do 16.30 hod.
 • Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve pak může rodič opustit MŠ.
 • Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě
  s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
 • Děti předškolního věku (tj. děti, které dovršily k 31. 8. věku 5 let) mají ze zákona POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU, která musí být nejméně 4 hodiny denně.
  Pro naši mateřskou školu v době od 8 – 12 hodin.
 • Zabezpečení budovy: budova MŠ je zabezpečena elektronickým zámkem.
 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:00 hod., a to osobně
  nebo telefonicky na tel. Číslo 725 530 860, 572 541 366, 774 255 313.
  Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky
  . Pokud tento čas není splněn, tak mají rodiče možnost si vyzvednout oběd do jídlonosiče.
 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé.

1 Zákonná ustanovení

            Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

            Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu
a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

            Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

 

2 Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy v oblasti zdraví

Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

 

2a)    Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:

 • průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu, a to i bez zvýšené tělesné teploty,
 • zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu, a to i bez zvýšené tělesné teploty,
 • intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty,
 • náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím, 5. nemoci, 6. nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu,
 • průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. (Mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu. Proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou stravu nepřijme).
 • zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí, zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

2b)      Za příznaky parazitárního onemocnění se považuje:

 • intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech pohledem (dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené,
              tedy bez živých vší a hnid),
 • neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem (roup dětský).

2c)       Dítě po očkování nelze přijmout pokud:

 • je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, kvůli možným reakcím a nežádoucím účinkům na očkovací látku),
 • pokud má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená tělesná teplota, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšená únava, malátnost.

3 Odeslání dítěte do domácího léčení

            Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít,
nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu. Do doby,
než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení
od ostatních dětí v kolektivu.           

Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.

 

4 Oznamovací povinnost

            Zákonný zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto onemocnění: plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, pátá nemoc, šestá nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, infekční zánět spojivek, pedikulóza, vši, roupy, svrab, COVID 19. Na základě informace
o infekčním onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

 

5 Chronická onemocnění u dítěte.

            Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje stejnými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie) je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra). Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení.

            Mimo alergii, je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, považována epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění.

 

6 Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.

            Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky
a léčivé přípravky jak volně prodejné, tak na lékařský předpis z medikace lékaře.

            Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, který je medikován lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu,
je nutné písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře.

            V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit
a při předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě „Protokol o podávání léků.“ Mateřská škola je povinna, i přes souhlas
s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

            Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

 

Další organizační informace

 • Učitelky (i provozní pracovnice mateřské školy) odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci
  na předepsaném formuláři vedení MŠ.
 • Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než rodiči.
 • Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
 • Přerušení či omezení provozu mateřské školy je vždy se souhlasem zřizovatele.
 • V měsíci květnu je zákonným zástupcům oznámeno uzavření mateřské školy v období červenci, srpnu, kdy zaměstnanci mateřské školy čerpají řádnou dovolenou.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách
  v šatně dětí, na webových stránkách školy: mskostelany.cz, v uzavřené skupině (název – Mateřská škola a Školní družina Kostelany nad Moravou) na Facebooku. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat.
 • Připomínky, nejasnosti, ale i vyjádření spokojenosti rodiče sdělují ředitelce MŠ.

Základní povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou;
 • využívat prostor mateřské školy k činnostem po předchozí domluvě s učitelkou;
 • nerušit a neobtěžovat ostatní, pokud si již vybrali svoji činnost;
 • respektovat názory, zájmy a požadavky druhých;
 • podílet se na rozhodování o společných aktivitách;
 • podílet se na spoluvytváření pravidel a pravidla se snažit dodržovat, dokončit započatou práci;
 • pomoci kamarádovi, je-li potřeba;
 • naučit se slušně požádat a poděkovat nejen dospělým, ale i kamarádovi;
 • nekřičet, používat vhodná slova;
 • v blízkosti schodů se chovat velmi opatrně a držet se madla.

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • individuálně uspokojovat své tělesné potřeby;
 • samostatně projevit svůj názor a rozhodnout se, zda se účastní činností nabízených učitelkou;
 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit);
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny);
 • právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být
  s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku);
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své schopnosti
  a nadání, právo hrát si, právo na soukromí);
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován
  na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

     (vybráno z Úmluvy o právech dítěte).

 

Povinnosti dětí

Předškolní děti jsou povinny se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.

 

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám dětí a zajistí:

 • on-line výukou, v tomto případě asynchronní výukou (děti pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy;
 • off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky;
 • komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci dětí;
 • pravidelnou a průběžnou komunikací s dítětem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám;
 • průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy;

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném
pro prezenční výuku. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti dětí ve školách. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.

Ředitelka Mateřské školy Kostelany nad Moravou v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců

 Zákonní zástupci dětí (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy čisté, zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, pevné papuče s bílou protiskluznou podrážkou);
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte;
 • informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.);
 • předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole;
 • při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) informovat pedagoga; na pozdější upozornění
  či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel;
 • dodržovat provozní dobu zařízení (přicházet pro děti včas);
 • rodiče zajistí dětem náhradní oblečení do skříňky (spodní prádlo, tričko, ponožky, tepláky);
 • oblečení i obuv MUSÍ BÝT PODEPSANÉ (jinak školka za ztrátu či záměnu věcí NERUČÍ);
 • zvykat své dítě samostatnosti při jídle, osobní hygieně, převlékání a přezouvání;
 • znát a respektovat pravidla soužití ve škole;
 • zajistí dítěti gumáky a pláštěnku pro vycházky za nepříznivého počasí (vše řádně podepsané);
 • zapojit se aktivně do života školy, účastnit se akcí pořádaných školou;
 • konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky (konzultační hodiny), cíle jeho výchovy a postupovat, jak jej dostatečně motivovat a podporovat v rozvoji jeho osobnosti;
 • účastnit se schůzek rodičů;
 • navrhovat další možnosti rozvoje školy a spolupráce s ní.

Základní práva zákonných zástupců

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života;
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy;
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, být seznámen s řádem školy a respektovat jej;
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ ředitelce školy;
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

Základní práva a povinnosti učitelky

 • podílí se na tvorbě ŠVP, TVP i na jeho realizaci;
 • podílí se na rozvoji mateřské školy;
 • vypracovává třídní vzdělávací program, hodnotí výchovně-vzdělávací proces;
 • podílí se na vzoru chování, které děti napodobují;
 • vychovává děti ke zdravému způsobu života a podpoře jeho zdraví;
 • poznává a zaznamenává směr vývoje dětí, vyhodnocuje při evaluační činnosti jejich chování, schopnosti a znalosti;
 • podporuje děti v rozvoji samostatnosti a sebevědomí;
 • poskytuje poradenskou činnost;
 • respektuje a zná řád mateřské školy;
 • zachovává tajemství o získaných informacích týkajících se osobnosti dětí či informací
  o rodinné anamnéze;
 • pravidelně se vzdělává a nové poznatky úročí ve své pedagogické práci;
 • citlivě a efektivně komunikuje s rodiči při řešení problémů;
 • je pravdivá a spravedlivá;
 • naslouchá a snaží se porozumět dětem;
 • vytváří rovné podmínky pro všechny děti;
 • zachovává za všech okolností důstojnost dětí;
 • respektuje názory dětí a spolupracuje s nimi;
 • věnuje práci s dětmi osobní maximum.

Základní práva a povinnosti ředitelky

 • vytváří vhodné podmínky pro práci zaměstnanců;
 • vytváří podmínky pro program, který si škola stanoví;
 • naslouchá a přijímá podněty od všech pracovníků mateřské školy a od rodičů, napomáhá vzájemné komunikaci;
 • trvale se vzdělává a poznatky předává zaměstnanců;
 • rozděluje děti do tříd – respektuje sourozenecké vazby;
 • zabezpečuje chod školy, zajišťuje dostatek různorodého materiálu pro tvořivý rozvoj dítěte;
 • zajišťuje pedagogickou literaturu pro další vzdělávání;
 • má stejná práva a povinnosti jako učitelka;
 • řídí, organizuje a kontroluje práci podřízených pracovníků;
 • seznamuje pracovníky s pracovně právními předpisy, včetně předpisů o BOZP;
 • určuje se zřetelem na konkrétní podmínky školy pracovní náplň všech zaměstnanců školy;
 • vede přehled o čerpání finančních prostředků na pomůcky a jejich evidenci;
 • eviduje ve škole návrhy na osobní příplatky a odměny zaměstnanců a jejich zdůvodnění;
 • vede prvotní doklady pro výplaty;
 • vede matriku školy;
 • organizuje a řídí provozní a pedagogické porady;
 • nařizuje práci přesčas a rozhoduje o vhodné době čerpání náhradního volna;
 • svěřuje pracovníkům ochranné pomůcky, nástroje, vede jejich evidenci;
 • komunikuje s vedením obce i ostatními organizacemi.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Citace vyhlášky: Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,

 • 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí
 • Ředitelka mateřské školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.
 • Všichni zaměstnanci mají povinnost chránit děti všemi dostupnými prostředky
  před sociálně patologickými jevy a zároveň i před projevy diskriminace,
  či nepřátelství nebo násilí a při nežádoucích projevech ihned zasáhnout, ochránit dítě
  a bez prodlení tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy.
 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně
  k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány
  s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Další bezpečnostní opatření

 • Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření a používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů.
 • V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou
  k tomu určena.
 • Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí
  na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy.
 • Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují souhlas a seznámení se se školním řádem mateřské školy.

Opatření v průběhu vzdělávacích činností

 • Každá učitelka je zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí
  od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.
 • Při hře dětí ve třídě dbá, aby se děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům.
 • Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled u dětí jiné pracovnice mateřské školy.
 • Nesmí dávat dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do ucha a do nosu.
 • Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
 • Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené opatrnosti a bezpečnosti dětí. Upozorňuje
  na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení.
 • Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat,
  zda je tělovýchovné zařízení v pořádku.
 • Při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.
 • Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči čistotě dětí.

Opatření při pobytu venku

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 1. 18 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let
 2. 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě
  od dvou do tří let

Při pobytu dětí na školní zahradě

            Při pobytu na školní zahradě nedovolí učitelky dětem lézt bez dozoru na průlezky
a houpačky, kde hrozí dětem nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též vzdálení se do prostoru zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

            Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku. Průběžně se seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici.

 

Opatření při sportovních akcích, výletech

            Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotně postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

            Ředitelka mateřské školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí.

 

Opatření při úrazu

            Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

            Každý úraz (i drobný) bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka Záznam o školním úrazu.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

            Pedagogové poučí děti o šetrném zacházení s majetkem školy.

            Děti mají povinnost dodržovat vyvozená pravidla zacházení s majetkem školy, nesmí úmyslně ničit zařízení školy, ani pomůcky a hračky.

            Zákonní zástupci dohlédnou, aby si jejich dítě neodnášelo věci domů, které mu nepatří. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, je nutné nahlásit tuto skutečnost pedagogickému či pověřenému pracovníkovi školy.

 

Provoz školní jídelny

Vedoucí školní jídelny 7:30 – 13:00 hod

Kuchařka 6:00 – 14:30 hod

Pomocná kuchařka 1 7:45 – 10:00 hod

Pomocná kuchařka 2 10:00 – 13:00 hod

Výdejní doba Přesnídávka pro děti MŠ 8:45 – 9:00 hod

Oběd pro děti MŠ 11:30 –12:00 hod

Zaměstnanci MŠ 11:45 – 12:15 hod

Žáci ZŠ 12:15 – 13:30 hod

Svačina pro děti MŠ 14:00 – 14:15 hod

Odběr do jídlonosičů 11:00 – 13:30 hod

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kostelany nad Moravou stanoví ředitelka mateřské školy dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, vždy k 1. 9. daného školního roku a je sdělena zákonným zástupcům na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.
 • Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonní zástupci za děti v posledním ročníku mateřské školy a u dětí s odloženou školní docházkou.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 350,- Kč měsíčně, splatná v daném měsíci.
 • Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty za předškolní vzdělávání.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který:
  • pobírá sociální příplatek. Rodiče, kterých se týká osvobození, prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče
  • rodiče, kteří požádají ze závažných důvodů pro své dítě o přerušení docházky do mateřské školy minimálně na 3 měsíce
 • V měsíci červenci a srpnu se úplata úměrně snižuje z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců mateřské školy.
 • Platby probíhají inkasem z účtu zákonných zástupců dítěte.

Úplata za školní stravování dětí

            Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy
a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Věková skupina od 3–6 let                                      

Přesnídávka                                                       9,- Kč

Oběd                                                                20,- Kč

Odpolední svačina                                             9,-Kč

Celkem……………………………………….38,- Kč

 

MŠ 7 – 10 let

Přesnídávka…………………………………….9,- Kč

Oběd…………………………………………..23,- Kč

Svačina…………………………………………9,- Kč

Celkem………………………………………..41,-Kč

 

ZŠ 7 – 10 let

Oběd……………………………………………25,-Kč

ZŠ 11 – 14 let

Oběd……………………………………………25,-Kč

Zaměstnanci MŠ

Oběd……………………………………………21,-Kč

Důchodci

Oběd……………………………………………62,-Kč

(47,-Kč platí strávník, 15,-Kč hradí obec)

 

Závěrečná ustanovení

 • Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců mateřské školy a zákonných zástupců s obsahem tohoto školního řádu.
 • Školní řád bude vyvěšen šatně dětí kdykoliv k dalšímu prostudování.
 • Veškeré dodatky tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou
  a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. Jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy.
 • Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do pracovního poměru.
 • Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky školy a je účinný
  od 1. 9. 2021.

V Kostelanech nad Moravou 22. 8. 2022                        

Bronislava Lukášová, ředitelka školy               

Seznámení zaměstnanců se Školním řádem.