ŠVP družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA LAMIČKY

Vydaný: 1. 9. 2020
Číslo jednací:32
Schválený ředitelkou Bronislavou Lukášovou: 31. 8. 2020
Platnost dokumentu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2025
Autor: Zuzana Něničková , Veronika Zalubilová

1 Identifikační údaje

Název a adresa školy: Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Kostelany nad Moravou 151, 686 01 Kostelany nad Moravou
Telefon: 572 541 366
Webové stránky: http://www.mskostelany.cz/
Facebook: uzavřená skupina – název Školní družina Lamičky
E-mail: mskostelanynm@zkedu.cz

Ředitelka školy, statutární orgán: Bronislava Lukášová
Mobil ředitelka: +420 774 255 313

Zřizovatel: Obec Kostelany nad Moravou
Adresa zřizovatele: Kostelany nad Moravou 19, Uherské Hradiště 1, 686 01

Školní družina
Vedoucí vychovatelka: Zuzana Něničková
Mobil vychovatelka: +420 725 439 606
Vychovatelka: Veronika Zalubilová
Počet oddělení: 1
Kapacita ŠD: 25 dětí

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2021
Datum projednání: 26. 8. 2021

Zpracovatelé ŠVP: Zuzana Něničková, Veronika Zalubilová

……………………………… ………………………….. …………………………..

ředitelka školy vedoucí vychovatelka razítko školy

2 Charakteristika školní družiny

 
Obrázek 1: Naše MŠ

2.1 Naše školní družina

Naše školní družina se nachází v budově Mateřské školy v Kostelanech nad Moravou. V malé obci, která leží v úrodné rovině na pravém břehu řeky Moravy. Je umístěna ve velmi klidném prostředí. Původně zde byla základní škola. Budova byla postavena v roce 1908.
V roce 1978 byla upravena na dnešní mateřskou školu, ve které se nachází i naše školní družina.
Od 1. 9. 2003 působí MŠ jako samostatný právní subjekt.

Budova má dvě podlaží. V horním patře se nachází třídy mateřské školy. V horním patře je také ředitelna.

Školní družina se nachází v přízemí. Má celkem tři místnosti. Herní, odpočinkovou a klubovnu, která je zároveň využívána jako keramická místnost. Školní družina má samostatné sociální zařízení a šatnu. Žáci dále využívají ke stravování jídelnu mateřské školy, kam mají možnost docházet na obědy.

Školní družina využívá ke svým aktivitám i školní zahradu. V roce 2014 byla provedena oprava chodníků. Zahrada je vybavena novými prvky s certifikátem. Je uzavřena a její prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly žákům volnost při pohybových aktivitách. Pro hry s vodou je k dispozici brouzdaliště.

Žáci do školní družiny dojíždějí autobusem, ze Základní školy Staré Město.

Obrázek 2: Kde nás najdete.

2.2 Dopravní dostupnost

Je zde snadná a bezproblémová dostupnost. Od hlavní silnice Staré město – Moravský Písek. Autem možno přijet až na parkoviště před budovu školy.

Nejbližší autobusová zastávka je v obci, vzdálena
od budovy školy cca 128 m. Další autobusová zastávka je „Kostelany nad Moravou, rozcestí“ vzdálená cca 922 m. Dopravní dostupnost je možná
i vlakem, železniční zastávka je umístěna opět na rozcestí, vzdálená cca 1,3 km.

2.3 Prezentace školní družiny

Naše školní družina se pravidelně prezentuje na různých akcích.

V předvánočním čase pořádá školní družina společně s mateřskou školou, tradiční rozsvícení a zpívání u školního vánočního stromu před budovou MŠ. Mohou se účastnit jak rodiče, tak také všichni, kdo se k nám chtějí přidat. Školní jídelna zajistí vždy něco dobrého na občerstvení, ať už ve formě upečeného vánočního perníku, tak také horké čokolády. Děti si společně s paní učitelkami připraví koledy a všichni se tak naladíme na blížící se atmosféru Vánoc.

V polovině měsíce prosince se již tradičně koná vánoční besídka v kulturním domě. Vystupují děti ze školní družiny společně s dětmi z mateřské školy, ať už s pásmem tanečků, písniček či nápaditým divadelním nebo muzikálovým představením.

Ke Dni matek, v měsíci květnu potěší žáci svým veselým i dojemným vystoupením hlavně všechny maminky, babičky, ale samozřejmě i ostatní diváky. Besídka se koná v kulturním domě.

Žáci školní družiny pravidelně při různých příležitostech vyrábějí obrázky, přáníčka apod. pro gerontologické oddělení nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Naše práce je prezentována i na různých internetových portálech (natáčení videa pro Kiss apod.)

Všechny fotografie a videa akcí a práce jsou k dispozici na webových stránkách školy http://www.mskostelany.cz/, dále v uzavřené skupině na Facebooku (Školní družina Lamičky). Školní družina se také pravidelně prezentuje ve Zpravodaji obce – Kostelanský hlásek, který je k nahlédnutí na webových stránkách obce http://www.kostelanynadmoravou.cz/zpravodaj-obce-kostelansky-hlasek/ds-6429.

2.4 Akce školní družiny

Příležitostně mají žáci školní družiny možnost zhlédnout zajímavé pořady: canisterapii, muzikoterapii, mobilní planetárium, psí záchranáři.

V měsíci březnu děti navštěvují v rámci Měsíce knihy místní knihovnu, kde se dozví zajímavosti o knížkách, a paní knihovnice jim vždy přečte nějakou ukázku z knihy.

Pravidelné akce v průběhu školního roku:

Akce Podzimní strašení

Přivítání podzimu – kostýmy strašidelných masek, zábavné hry, soutěže, malování na obličej. Podzimní focení.

Mikulášská nadílka

Přivítání Mikuláše – děti zpívají písničky, recitují básničky, každý dostane nějakou sladkou odměnu.

Zpívání u školního vánočního stromu

Společná akce ŠD a MŠ, i s rodiči. Akce probíhá před budovou mateřské školy, kde je nazdoben vánoční stromeček a připraveno malé pohoštění z naší školní jídelny. Žáci školní družiny společně s dětmi z mateřské školy zazpívají pásmo vánočních písniček. Všichni se naladíme na atmosféru blížících se Vánoc a rozsvítíme vánoční stromeček.

Vánoční besídka

Besídka s programem pro rodiče a veřejnost. Probíhá v budově kulturního domu v obci. Společný program i s dětmi z mateřské školy.

Vánoční nadílka

Po příjezdu žáků do školní družiny je pro děti přichystána vánoční nadílka. Pouštíme si a zpíváme koledy, povídáme si o vánočních tradicích. Poté se čeká netrpělivě na zacinkání zvonečku, to je totiž znamení, že přišel Ježíšek. Jsou připraveny u nazdobeného stromečku dárečky.

Karneval

Masopust ve družině aneb všichni do bláznivých masek – fašankový rej v maskách, odpoledne plné zábavných her, soutěží, hudby a tancování.

Vynášení zimy ze vsi

Rozloučení se zimou a přivítání jara – společná akce žáků školní družiny a dětí z mateřské školy – pásmo říkadel a písniček, vynášení „Moreny“ k řece Moravě.

Pyžamková družina

Březen – měsíc Knihy – charakter odpočinkové a rekreační činnosti, po celé odpoledne jsou žáci a vychovatelky v pyžamu. Z činností například čtení, dramatizace pohádek a poutavých příběhů apod.

Akce Barevný týden

Akce souvisí s nadcházejícími Velikonocemi – po celý týden máme na sobě vždy barvu, která bude určena na určitý den.

Čarodějnice a čarodějové

V dubnu přiletí čarodějnice a čarodějové – zábavné odpoledne se spoustou kouzel, čarodějných lektvarů a her.

Stavění a zdobení Májky

Děti ŠD a MŠ nazdobí Májku před budovou školky. Poté si zazpívají lidové písničky a básničky, které si připravily.

Výlet

Akce rozloučení se školním rokem a spaní ve školní družině

3 Podmínky vzdělávání

Základní podmínky zájmového vzdělávání jsou ve školní družině uskutečňovány
na základě dané legislativy a vymezeny příslušnými právními normami.

3.1 Materiální podmínky

Školní družina má všechny vnitřní i vnější prostorové podmínky uzpůsobeny k pohybu a ke hře žáků tak, aby odpovídaly bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Prostorové uspořádání umožňuje skupinové i individuální činnosti, řízené i spontánní aktivity, a také prostor pro relaxaci a odpočinek. V každé místnosti jsou vytvořeny herní koutky pro různé námětové hry.

Paní vychovatelky mají k dispozici notebook. Dále byla do třídy pořízena velká televize s možností wifi připojení, která je plně využívána.

Pro hudební činnosti byl zakoupen velký reproduktor, jež je využíván, jak na školní i mimoškolní aktivity.

Pro výtvarné a pracovní činnosti je zajištěno velké množství výtvarných pomůcek a dostatek různého materiálu. Žáci se podílejí svými výrobky na výzdobě a zútulnění interiéru jak školní družiny, tak celé mateřské školy. Jejich výrobky jsou vystaveny na dostupných a dobře viditelných místech, jsou přístupné, jak žákům, tak rodičům.

Školní družina má k dispozici různé didaktické hry, pomůcky a obrazový materiál k rozvíjení kognitivní stránky, duševních schopností a získávání potřebných vědomostí žáků.

Vše je průběžně kontrolováno, dle potřeby doplňováno a pedagogy plně využíváno.

Veškeré vybavení, kterým školní družina disponuje odpovídá antropometrickým požadavkům, počtu žáků. Je zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Pravidelně se uskutečňují potřebné revize a kontroly.

Hračky, hry, knihovna, výtvarné potřeby jsou pro žáky volně dostupné tak, aby je mohli plně využívat. Jsou stanovena pravidla jejich užívání.

K mateřské škole, tedy i ke školní družině neodmyslitelně patří školní zahrada. Ta je při příznivém počasí plně využívána. Probíhají zde odpočinkové, relaxační činnosti, sportovní aktivity různého druhu a nesmíme opomenout činnosti zájmové, aktivity spontánní i řízené. Součástí zahrady je i sklad hraček do kterého mají přístup pouze pedagogické pracovnice. K hraní na zahradě je k dispozici velké množství sportovního nářadí, pomůcek – různé typy míčů, pétanque, badminton, tenisové pálky, malý pingpongový stůl s pálkami, na malování mají žáci křídy. K dispozici jsou různé koloběžky. Pro bezpečnost a jízdu na koloběžkách mají žáci přilby, které jsou uloženy ve skladu hraček. K pohybovým aktivitám využíváme i dětské trampolíny. Na zahradě máme i pískoviště, průlezky, horolezeckou stěnu, skluzavku.

V letním obdobím mohou žáci pod dohledem pedagogů využít na osvěžení malé brouzdaliště. Na zahradě máme nově pořízené lavičky, sloužící k výtvarné, pracovní
i relaxační činnosti.

3.2 Personální podmínky

Vychovatel/ky splňují předepsanou kvalifikaci pro práci ve školní družině. Během svého pedagogického působení jsou iniciátorem a průvodcem při všech činnostech. Vytváří základy pro jednání v duchu etických zásad a hodnot. Podněcují a podporují přizpůsobení se životu v sociální skupině a v multikulturní společnosti. Vychovatelky spolupracují a vzájemně se doplňují – tělovýchovná, výtvarná, hudební činnost, deskové hry, rukodělná činnost. Odborné zaměření si dále prohlubují (dle možností) v akreditovaných kurzech, seminářích a samostudiem odborné literatury. Činnost a výchovné působení vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času.

Respektují přirozené fyziologické a psychické potřeby žáka, kterými jsou:

žák potřebuje umět zacházet s vlastním časem (seberealizace)
– potřebuje rozumět sám sobě a svým pocitům (přiměřenost podnětů)
– potřebuje být v pohybu
– potřebuje uznání
– potřebuje, aby mu věci dávali smysl
– potřebuje se cítit v bezpečí
– má potřebu zájmu, zábavy, úspěchu, vlivu
– potřebuje řád
– respekt
– má spoustu fyziologických potřeb
– každý žák má vlastní jedinečné životní tempo
– velkou potřebou je přijetí a láska, sounáležitost

3.3 Ekonomické podmínky

Zájmové vzdělávání je poskytováno za 150,- Kč měsíčně.

3.4 Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Školní družina se při přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami řídí Vyhláškou č.27/2016 Sb.

Rámcové cíle a záměry vzdělávání a výchovy jsou pro všechny účastníky společné, forma je přizpůsobena specifickým potřebám a možnostem každého jednotlivce.

Školní družinu mají možnost navštěvovat i žáci s integrovaným programem, popř. žáci, jimž byl na základě vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen asistent.

Snahou školní družiny je vytvořit každému účastníkovi podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Těmto žákům je třeba pomoci zvýšenou motivací, věnovat jim více pozornosti, výrazně kladně hodnotit i malé dílčí pokroky v činnostech. Žáci s fyzickým či psychickým znevýhodněním mají být od počátku přijímáni jako ostatní, aby nijak nepociťovali svou odlišnost či nedostatečnost.

Vychovatel-ky se seznamují se speciálními vzdělávacími potřebami žáka
a doporučenými postupy.

Pro rozvoj žáků s mimořádným nadáním nabízí školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů a mimořádných schopností

3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví

3.5.1 Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny

 • Vhodná struktura režimu účastníků v družině s dostatkem relaxace a pohybu,

 • dodržování vhodného pitného a stravovacího režimu,

 • zdravé prostředí užívaných prostor, tj. odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, odpovídající sociální zařízení a poučení žáků o bezpečnosti a hygieně při použití, rozměry a rozmístění nábytku,

 • bezpečné pomůcky a jejich používání,

 • ochrana žáků před úrazy – opakovaně vysvětlujeme zásady bezpečného chování,

 • poučení o chování v nestandartní situaci (úraz, poplach apod.),

 • označení všech nebezpečných předmětů a prostor,

 • dostupnost prostředků první pomoci (třída školní družiny),

 • přístup k osobním údajům (ZL)

 • telefonní čísla na rodiče, informacím o zdravotním stavu apod.

3.5.2 Životospráva v ŠD

Velkou výhodou naší mateřské školy, tedy i školní družiny je vlastní kuchyně. Žáci přijíždí ze Základní školy Staré Město do školní družiny. Po příjezdu mají možnost obědu v naší mateřské škole.

Za skladbu jídelníčku, spotřební koš, dodržování technologie přípravy jídel i nápojů zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se. Snažíme se, aby byla strava vyvážená a zdravá, ale také aby dětem/žákům jídlo chutnalo. V jídelníčku máme dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby. Zařazujeme i cereální pečivo.

 
Obrázek 3: myšák Kuchtík

Při stravování respektujeme množství a tempo, které si žák při jídle zvolí. U žáků upevňujeme pravidla správného stolování. Žáky do jídla nenutíme, pouze motivujeme.

V budově mateřské školy je umístěn na viditelném a přístupném místě tzv. pitný koutek.

Pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Řídíme se:

 • pitný režim je zajištěn bez omezení celý den i při pobytu venku

 • je zachována skladba jídelníčku

 • jídelníček je pravidelně vyvěšován na nástěnku i na webové stránky školy

 • žáci nejsou nuceni do jídla, mají možnost si i jídla přidávat

3.5.3 Psychosociální podmínky:

 • Počet žáků ve školní družině je schválen určením kapacity a není překračován.

 • Na začátku školního roku je dodržována a respektována adaptace žáků na nové prostředí, nové kamarády.

 • Vytváření a udržování pohody prostředí, příznivého sociálního klimatu, přátelské a radostné atmosféry, otevřené komunikace, úcty, tolerance, empatie, spolupráce, pomoci a podpory druhému.

 • Žáci jsou motivováni k projevům přátelství, soudržnosti, akceptování a podpory druhých.

 • Věková přiměřenost činností, motivující hodnocení, zpětná vazba při činnostech, chování a hodnocení. Žáci jsou rozvíjeni ve všech vzdělávacích činnostech s přihlédnutím k jejich spokojenosti a pohodě. Je podporována a rozvíjena jejich kreativita, fantazie, zájmy a nadání.

 • Respekt k potřebám jedince, činnosti vycházející ze zájmu žáků a osvojování si toho, co má pro ně praktický význam, co vede k získání praktické zkušenosti, je tedy všestranným prospěchem žáka a je to zároveň hlavní moment při všech činnostech školní družiny.

 • Žáci jsou vedeni k pocitu zdravého sebevědomí, sounáležitosti, pozitivnímu vztahu ke škole a vzdělávání, k respektování různých komunit.

 • Je respektována svoboda žáka v souladu s vlastní odpovědností.

 • Ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy, spoluúčast žáků na chodu oddělení, informovanost všech zúčastněných včetně rodičů i veřejnosti o činnostech ve školní družině.

 • Žákům jsou nabídnuty i odpočinkové aktivity.

 • Vzniklé problémy jsou řešeny, přání a potřeby dle možnosti respektovány a plněny.

 • Plně je respektována potřeba soukromí.

4 Cíle vzdělávání

Cíle vycházejí z obecných cílů vzdělávání § 2, odst.2, 564/2005 Sb. Školského zákona, vyhlášky 74/2005 Sb. §8 odst. 5,6. Navazují na cíle stanovené ŠVP stanovené základní školou. ŠD navazuje na MŠ a dále rozvíjí znalosti 1. stupně ZŠ. Cílem je vytvořit zdravé prostředí, smysluplně vyplnit volný čas žáků a podporovat zdravý rozvoj žáka a jeho osobnosti.

4.1 Prioritní cíle výchovy ve školní družině

 • Naučit aktivně využívat svůj volný čas a samostatně volit vhodné volnočasové aktivity v souladu s potřebami jednotlivce,

 • umožnit prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí,

 • všestranně rozvíjet osobnost,

 • podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů,

 • aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví, být za ně zodpovědný,

 • osvojovat základy slušného chování a vystupování,

 • komunikovat, spolupracovat, respektovat se navzájem,

 • využívat a rozvíjet poznatky získané ve vyučování, vhodným způsobem na ně navázat v zájmové činnosti, prohlubovat dovednosti a schopnosti,

 • vytvářet prostor pro odpočinek a relaxaci,

 • pěstovat pohybové dovednosti a uplatňovat je k odpočinku, relaxaci i rozvoji pohybových schopností a nadání,

 • rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami.

4.2 Konkrétní cíle vzdělávání

 • Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole a ke vzdělání. Naučit jej rozlišovat čas práce a čas odpočinku, relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled. Motivovat pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

 • Rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech. Naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či naučené písni. Využívat zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací. Naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci. Zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek.

 • Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům i dospělým osobám, oslovování a zdravení, žádosti o pomoc. Nevyvolávat konfliktní situace. Rozvíjet kamarádství, schopnost spolupracovat, pomáhat mladším spolužákům při činnostech, respektovat práci a úspěchy vlastní i ostatních. Vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a majetku. Naučit žáka správnému a uctivému chování k pedagogům a starším osobám.

 • Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě. Učit žáka být za své zdraví zodpovědný, dodržovat hygienické návyky. Využívat akcí preventivního programu proti šikaně a drogám. Ujasnit si důležitost pobytu v přírodě pro zdravý vývoj jedince. Získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, o bezpečnosti a ochraně zdraví.

 • Vést k odpovědnosti za své konání při všech činnostech.

 • Vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování a smysluplné využívání volného času.

5 Časový plán

ŠVP je plánem, který obsahuje program činnosti na dobu celého vzdělávacího cyklu, tj. 5 let. Volně navazuje na školní vzdělávací plán pro 1. stupeň ZŠ Člověk a jeho svět. Program vytvořený pro celý vzdělávací cyklus umožňuje vychovatelům operativně a kreativně reagovat na možné změny podmínek a propojovat či přesouvat témata během celé docházky žáků do školní družiny (1. – 5. třída)

V rámci jednotlivých tematických okruhů můžeme ve školní družině plánovat činnost ve třech možných úrovních:

 • průběžné každodenní působení vychovatelky, které se vztahuje k danému tématu,

 • řízená organizovaná činnost, která postupuje podle týdenní skladby zaměstnání,

 • příležitostné akce soustředěné k určitému vybranému tématu.

6 Formy vzdělávání

K formám umožňujícím zájmové vzdělávání ve školní družině patří zejména tyto činnosti: Pravidelná činnost

Je dána týdenní skladbou zaměstnání, jedná se o zájmovou, výchovnou, rekreační a vzdělávací činnost a patří sem i režimové momenty a možnost přípravy na vyučování. Příležitostná činnost

Zařazujeme sem významnější akce přesahující rámec školní družiny. Akce s mateřskou školou. Jde o besídky, slavnosti, výlety. Akce mohou být určeny i pro rodiče.

Spontánní činnost

Prvotní i koncová činnost, pobyt venku, výběr dle zájmu žáků. Role vychovatelky je nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v podněcování, navození a motivaci k aktivitám. Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují.

Odpočinková činnost

Aktivní i pasivní klidové činnosti, zájmová a rekreační činnost. Jde především o poslechové činnosti, individuální hru, klidové činnosti po obědě, také aktivní odpočinek – fyzická aktivita, která vyrovnává jednostrannou zátěž vzniklou v době vyučování.

Individuální činnost

Vytváření podmínek pro rozvoj nadání účastníků, individuální přístup k účastníkům se specifickými potřebami.

Příprava na vyučování

Jde o didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, při kterých navazujeme na rámcový vzdělávací program školy. V jednotlivých případech je možné po domluvě s rodiči i individuální vypracovávání domácích úkolů.

Základní principy práce ve školní družině

Základním prostředkem práce ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky.

Hra:

 • Přináší účastníkům silné prožitky v aktivitách, které v sobě obsahují určitý stupeň rizika a dobrodružství,

 • motivuje k sebevýchově pomocí zážitků – zkušeností,

 • navádí na aktivní trávení volného času, překonává jednotvárnost a zažité stereotypy,

 • vede k sebepoznání, rozšiřování obzorů, pomáhá uvědomit si, kam člověk patří,

 • nabízí prostor pro sociální interakci, z čehož plyne sociální učení, uvědomování si vlastních kvalit, získávání sebevědomí a důvěry v ostatní lidi, pomáhá překonávat hranice fyzických i psychických možností účastníků.

Požadavky pedagogiky volného času

 • Požadavek pedagogického ovlivňování volného času,

 • požadavek dobrovolnosti,

 • požadavek zajímavosti a zájmovosti,

 • požadavek aktivity,

 • požadavek citlivosti a citovosti,

 • požadavek prostoru k seberealizace.

7 Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Školní družina ve svém programu navazuje na klíčové kompetence předškolního vzdělávání a dále u každého žáka rozvíjí:

1. Kompetence k učení

 • Vytváří si uvědomělý vztah k učení a ke škole,

 • všímá si souvislostí mezi jevy, experimentuje, užívá jednoduché pojmy, znaky, symboly,

 • získané vědomosti dává do souvislostí,

 • učí se nejen spontánně, ale také vědomě, učí se s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony,

 • klade si otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje,

 • má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který dítě obklopuje,

 • získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

2. Kompetence k řešení problémů

 • Všímá si dění i problémů v blízkém okolí a ty jsou mu motivací k řešení dalších problémů a situací,

 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací,

 • při řešení situací užívá logických, matematických a empirických postupů,

 • chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení ,

 • nebojí se chybovat, pokud je oceněno nejen za úspěch, ale i za snahu,

 • učí se zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

3. Kompetence komunikativní

 • Ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog,

 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci,

 • komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými,

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a používá ji k dokonalejší komunikaci s okolím,

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky (knížky, encyklopedie, počítač, audiotechnika,…),

 • má elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku,

 • jeho řeč je kultivovaná,

 • rozlišuje formální a neformální rozhovor.

4. Kompetence sociální a personální

 • Samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky,

 • projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost, šikanu a dovede se jim bránit,

 • ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů,

 • chová se obezřetně v neznámých situacích a při setkání s neznámými lidmi, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout,

 • ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

5. Kompetence činnostní a občanské

 • Své činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,

 • odhaduje rizika svých nápadů,

 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých,

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky ,

 • uvědomuje si svá práva a práva druhých,

 • dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé
  a bezpečné prostředí (přírodní i společenské),

 • nenechá ubližovat sobě ani druhým.

6. Kompetence pracovní

 • Rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech,

 • umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic,

 • orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času,

 • umí říci „ne“ nevhodným nabídkám na využití volného času,

 • možnost věnovat se činnostem, které má rád, baví ho, uspokojuje, přináší radost a uvolnění,

 • dodržuje bezpečnost práce,

 • respektuje dohodnutá pravidla,

 • účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech.

8 Vzdělávací program pro školní družinu

8.1 Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program, dále ŠVP je vypracován podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání a je v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z konkrétních podmínek a polohy naší školní družiny, ze zkušeností a zaměření pedagogických pracovnic a z respektování věkových a individuálních potřeb žáků. Dále z ročních období, svátků, tradic a aktuálního dění během kalendářního roku. Je zpracován jako dlouhodobý (5 let). ŠVP je otevřený a je možné ho průběžně dle potřeby upravovat a doplňovat.

Náš školní vzdělávací program je bohatý a pestrý. Zahrnuje pět tematických okruhů. Z těchto okruhů si pedagogové vytvářejí tematické celky, projekty. Všechna témata jsou v souladu s cíli, kompetencemi a vzdělávacími oblastmi Rámcového vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.

Témata nejsou časově vymezena, jejich délka a zařazení do programu je dána aktuálními potřebami a situací ve školní družině.

Smysluplnost a praktičnost obsahové části vzdělávacího programu je pravidelně hodnocena.

Školní vzdělávací program je doplněn o dílčí specifické projekty. Klubko.

8.2 Obsah vzdělávacího programu

Obsahem zájmového vzdělávání je vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která se člení do pěti tematických okruhů. Z tohoto plánu vychází vychovatelky při tvorbě měsíčních plánů. Každoročně je naplánován a vytvořen Celoroční plán akcí školní družiny, který zahrne společné projekty a akce.

1. Místo, kde žijeme:

 • domov: rodina a její členové, organizace životního stylu, zdravé rodinné zázemí, posilování kladných vztahů v rodině, vzájemná spolupráce.

 • škola: seznámení s budovou a orientace ve škole, školní a družinový řád, bezpečná cesta do školy, dopravní značení, pravidla chování, bezpečné školní zá- zemí, utváření kladného vztahu ke škole.

 • obec: část, ve které žijeme – Obecní úřad, knihovna, hřistě, hasička, kostel apod., dopravní obsluha, lékařská péče, orientace v okolí bydliště a školy, historie naší obce současnost – kulturní, sportovní, společenské vyžití.

 • naše vlast: besedy o historii i současnosti, význam státních a významných dnů, pojem vlastenectví, hlavní město, zajímavosti z našich cest a zkušeností, výchova
  k vlastenectví a národní hrdosti.

2. Lidé kolem nás:

 • rodina: vztahy a postavení jednotlivých členů rodiny, vzájemná tolerance a pomoc, soužití, zodpovědnost.

 • kolektiv: soužití v kolektivu třídy a družiny, výchova k toleranci, empatii, rozvoj slovní zásoby a umění komunikace.

 • veřejnost: chování na veřejnosti, pravidla slušného chování a jednání, kultura stolování, osobní hygiena, principy demokracie.

 • právo a spravedlnost: základní lidská práva a práva dětí.

3. Lidé a čas:

 • minulost, současnost, budoucnost: vývoj ve společnosti, vývoj jedince, lidové zvyklosti a tradice, roční období, denní režim, čas.

4. Rozmanitosti přírody:

 • živá a neživá příroda: poznáváme, pomáháme, chráníme, učíme se od přírody, rostliny a živočichové kolem nás, u nás doma, roční období, počasí.

 • ochrana životního prostředí: ekologická výchova.

5. Člověk a jeho zdraví:

 • já: tělo a duše, hygiena, prevence nemocí, zdravověda, význam stravy, význam otužování, význam pohybu, relaxace.

 • první pomoc: jak předcházet úrazům, jak postupovat v krizové situaci, zajištění první pomoci při úrazu.

MÍSTO, KDE ŽIJEME

Tematický okruh – Cesta do školy

Popis činnosti: Kompetence:

Povídání o cestě do školní družiny 1,2,4,
Kreslíme cestu do školní družiny 1,3
Jaké dopravní značky můžeme vidět po cestě do školní družiny 1,3,4
Malujeme a vyrábíme dopravní prostředky a dopravní značky 1,3,6
Plánujeme vycházky k bydlištím 1,2,3,4

Tematický okruh – Naše školní družina

Popis činnosti: Kompetence:

Procházíme školní družinu a učíme se orientovat 1,2,3,4,
Orientace v okolí + vycházky 1,2,3,4,
Kreslíme ŠD 1,2,3,6
Znázorňujeme okolí 1,2,3,6
Beseda na téma – co se mi líbí a co bych změnil 2,3,4
Seznámení s řádem MŠ a řádem a pravidly ŠD 1,2,3,4,5
Využití prostor ŠD 1,2,3,6
Kvíz – kdo v naší MŠ a ŠD pracuje 1,2,3,6
Zdobíme ŠD a vytváříme název a logo oddělení 5,6
Péče o společné hry 5,6
Péče a úklid svého pracovního místa 5,6
Škola třídí odpad 1,2,5,
Využití sportovišť v areálu ŠD 1,6
Pravidla pro stolování a chování v jídelně 1,2,3,4,5

Výtvarné soutěže – spojené s vernisáží a výzdobou školy

– s využitím různých materiálů. 1,2,3,4,6

Tematický okruh – U nás doma

Popis činnosti: Kompetence:

Popisujeme naše bydliště 3,4,5
Kde bydlí mí spolužáci 1,3,4,5
Kreslíme náš dům, pokojíček,… 5,6
Stavíme dům snů (Seva, lego, papír, karton) 2,3,4,6,
Můj pokoj – výtvarná činnost – koláž, kresba, textil, 2,3,4,6,
Ukazujeme si, kde bydlíme 1,3

Tematický okruh – Naše obec

Popis činnosti: Kompetence:

Společně výtvarně zobrazujeme naši obec a tvoříme leporelo 1,2,5,6
Zajímavosti obce – seznámení se během vycházek 1,5,6
Prezentace a aktuality z naší obce 1,3,5
Ukazujeme si webové stránky obce – kreslíme znak 1,3,5,6
Ztráty a nálezy – co dělat, když něco najdu 1,2,3,5
Hra co kde najdu – pošta, knihovna apod. 1,5
Výhody a nevýhody město x vesnice 1,2,3,5,
Dopravní obslužnost 1,2,3,5,6,

Tematický okruh – Knihovna a jiné instituce

Popis činnosti: Kompetence:

Návštěva místní knihovny 1,3,6
Hra na půjčování knih v knihovně 1,2,3,6
Moje nejoblíbenější kniha 1,3,6
Vymýšlíme a ilustrujeme svůj vlastní obal knihy 2,3,4,6
Vymýšlíme a ilustrujeme svůj vlastní příběh 2,3,4,6
Tvoříme záložku do knihy 6
Píšeme družinový deník 1,4,5,6
Čteme ve družině na pokračování 1,6
Poučení o bezpečnosti při cestě do knihovny 1,2,3,4

Tematický okruh – Vycházky do přírody

Popis činnosti: Kompetence:

Pravidla pro chození na vycházky 1,2,3
Učíme se světové strany – určujeme světové strany 1,2,
Mapa a co v ní najdeme 1,3,4,5,
Prstem po mapě – kde jsme byli a kam se plánujeme podívat 1,3,6

Tematický okruh – Tradice obce
Popis činnosti: Kompetence:

Seznamujeme se s historií obce 1,3,
Výroba Moreny – vynášíme ji do řeky 1,6
Vánoce v naší obci 1,4,5,6
Vánoční výzdoba ŠD i MŠ 1,6

LIDÉ KOLEM NÁS

Tematický okruh – Rodina

Popis činnosti: Kompetence:

Besedujeme o rodičích a prarodičích 3,4
Čím jsou moji rodiče – předvádění pantomimou 3,4
Sestavujeme rodokmen rodiny 1,3,4
Kreslíme rodinný strom – tuš, pero 1,6
Den matek, den otců, den rodiny- vyrábíme dárky a přání 1,6
Besídka pro maminky 3,4,6
Kresba rodiny – libovolný způsob 1,6

Tematický okruh – Kamarádi

Popis činnosti: Kompetence:

Vytváříme narozeninový kalendář 1,4,6
Narozeniny – společně přejeme – vyrábíme přání 2,3,4,6
Vytváříme pravidla soužití v ŠD 1,2,3,4,5
Hra – co už vím o svých kamarádech ze ŠD 3,4,5
Ve dvojicích malujeme portrét kamaráda 1,6
Poznávání kamaráda – po hlase, po hmatu 1,3

Hry: – co se mi na tobě líbí – posílá se papír se záznamem kladných vlastností – nakonec přečteme a vyvěsíme na nástěnku 4,5

– sedíme v kruhu a házíme míč kamarádovi a řekneme o něm něco hezkého 1,2,3,4,5,6
Beseda o řešení konfliktů mezi kamarády 2,3,4,6
Hledáme rozdíly mezi vztahy v užší a širší skupině 1,2,3,4,5

Tematický okruh – Naše smysly

Popis činnosti: Kompetence:

Srovnáváme se navzájem – v čem se fyzicky i psychicky lišíme 1,3,4,6
Kresba člověka v pohybu 1,6

Lidé s handicapem – hry:

– neslyšící – snaha domluvit se posunkovou řečí, odezírání 1,3,4,5
– nevidomý – zavázané oči – spoléháme se na navigaci ostatních 1,3,4,5
– kreslíme ústy a nohama 1,5,6
– uchopujeme a přemisťujeme věci bez pomoci rukou – štafeta 1,5,6
– testujeme svůj čich, hmat, a chuť – kvíz ve skupinkách 1,5,6

Tematický okruh – Lidé všech kontinentů

Popis činnosti: Kompetence:

Aktuality o lidech a jejich zvycích ze všech světadílů 1,3,4,5
Beseda o národ. zvycích a srovnávání se zvyky v jiných zemích 1,3,4,5 1
Práce s encyklopediemi a atlasem – vyhledávání informací 1,2,3

Tematický okruh – Karneval

Popis činnosti: Kompetence:

Vyprávíme si masopustní tradice 1,3,6
Výtvarně ve skupině znázorňujeme masopust 3,6
Kreslíme karnevalové masky 6
Vyrábíme výzdobu na karneval 6
Tvoříme plakáty na karneval 6
Učíme se společné tanečky, chystáme přehlídku masek 1,6

Tematický okruh – Mikuláš

Popis činnosti: Kompetence:

Mikulášská nadílka 3,4,6
Vyrábíme a malujeme čerta, Mikuláše a anděla 6

Tematický okruh – Vánoce

Popis činnosti: Kompetence:

Posloucháme a učíme se koledy 1,6
Zdobíme perníčky 6
Čteme si o smyslu adventu a vzniku vánočních tradic 1,4,5
Procházka po obci s důrazem na vnímání vánoční výzdoby 4,6
Zdobíme vánoční stromeček v družině i před budovou 6
Vyrábíme vánoční dárky a přání 6
Učíme se dárkové balení 6
Píšeme dopis Ježíškovi 6
Jak voní vánoce – voníme vonné svíčky 1,4,5,6
Projekce pohádky s vánoční tématikou + rozbor 4,5,6
Příprava a konání vánoční besídky 3,4,5,6

Tematický okruh – Velikonoce

Popis činnosti: Kompetence:

Čteme o velikonočních zvycích 1,4,5
Beseda – proč se slaví velikonoce 1,3,4,5
Malujeme a zdobíme kraslice 6
Učíme se plést pomlázku 1,6
Sázíme obilí 1,6

Tematický okruh – Den učitelů

Popis činnosti: Kompetence:

Hra na učitele 6

Tematický okruh – MDD

Popis činnosti: Kompetence:

Kresba křídou na chodníky 6
Odpoledne plné her a soutěží 3,4,6

Tematický okruh – Chování ve společnosti

Popis činnosti: Kompetence:

Známe kouzelná slovíčka „děkuji“ a „prosím“ 1,2,3
Hrajeme si, jak správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, 3,4
Jak získat informace – jaké máme zdroje, 1,2,3
Jak se představit, když někoho neznáme 1,3,4
Zásady správné telefonní komunikace 1,3,4
Jdeme na společnou akci 4,6
Chování v dopravním prostředku 1,4
Dramatizace cestování MHD 1,3,4,5,6
Jízda na černo – její důsledky 2,4,5

Tematický okruh – Jak mluvíme

Popis činnosti: Kompetence:

Beseda – co jsou to vulgární výrazy 1,3,4,
Cvičíme jazykolamy – nácvik slovního projevu 1,3,5,
Vyprávíme, co jsem zažil – snaha o výstižné podání informací 3,5,6
Dramatizace jednoduché pohádky 1,3,4,5,6
Vyrábíme loutky a hrajeme loutkové divadlo 1,3,4,5,6
Hra na asociace, hra na opis slov 1,3,4
Jde to i beze slov? – pantomima 1,3,5,6
Čteme ve družině na pokračování 1,6

Tematický okruh – Stolování

Popis činnosti: Kompetence:

Nácvik správného stolování + přechod do jídelny 3,4
Mluvíme o pravidlech návštěvy jídelny, restaurací, 1,3,4
Učíme se prostírat slavnostní stůl 1,2,3,6

Tematický okruh – Mediální výchova

Popis činnosti: Kompetence:

Beseda o oblíbených pořadech v televizi – proč se mi líbí 1,3,4,6
Hrajeme hry, které běží v televizi 6
Projekce a rozbor filmů – vymýšlení jiného konce, 4,5,6
Zkoušíme vytvářet scénář 1,2,3,6
Poslech a zpěv písní 1,6
Poslech a interpretace moderní české a zahraniční hudby 1,6
Trendy moderního tance – nácvik dle internetového zdroje 1,6

LIDÉ A ČAS

Tematický okruh – Denní režim

Popis činnosti: Kompetence:

Zásady denního režimu, učíme se rozlišovat povinnost a zábavu 1,2,3,6
Besedujeme o čase, který lidé využívají špatně 1,2,6
Společně plánujeme týdenní aktivity v ŠD 1,2
Plánujeme si volný čas po příchodu ze školy 1,6
Jaké kroužky navštěvujeme – pravidla odcházení do kroužku 1,2,3,4,5
Plánujeme a kreslíme režim jednoho běžného dne 1,5
V kruhu povídáme o tom, jak jsme strávili víkend, prázdniny, dovolenou – malujeme zážitky 3,4,5,6
Seznámení s programem akcí na šk. rok 1,3,6

Tematický okruh – Kalendář

Popis činnosti: Kompetence:

Mluvíme o tom, jaké akce jsou naplánovány na celý rok v ŠD 3,4
Připravujeme společné akce v jednotlivých ročních obdobích 5,6
Kreslíme a vyrábíme to, co se nám líbilo v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 1,6

Tematický okruh – Příprava do školy

Popis činnosti: Kompetence:

Hrajeme hry na procvičení paměti, pozornost, postřeh, soustředěnost 1,3,6

Tematický okruh – Čas

Popis činnosti: Kompetence:

Jak měříme čas 1,3,5
Výroba hodin z papíru s pohyblivými ručičkami a rozvrhů 6
Seznamujeme se s různými druhy hodin (sluneční, přesýpací….) 1,2,3
Časová pásma 1,3
Posuny času – letní a zimní 1,3,4
Srovnáváme sebe v čase podle fotografií 1,2
Besedujeme o tom, jak se žilo dříve a jak se trávil volný čas 3,5
Diskutujeme o aktuálních výročích 1,2,3
Zvyklosti a tradice o různých svátcích 1,3,4,5,6

Tematický okruh – Kde můžu, pomůžu

Popis činnosti: Kompetence:

Povídáme si o tom, jak pomáháme doma 3,4,6
Srovnáváme povinnosti lidí v současné době a v minulosti 1,3,5
Besedujeme o dnešním vybavení domácnosti a srovnáváme s dřívějším 1,3
Malujeme robota/domácí spotřebiče budoucnosti, který bude pomáhat 6,2,1

Tematický okruh – Oblečení

Popis činnosti: Kompetence:

Prezentujeme, jaké oblečení se nosilo dříve 1,3,5,6
Tvoříme modely klobouků, které se nosily dříve – ukázka z filmů např. My fair lady… 2,5,6

Tematický orkuh – Lidé dříve a dnes

Popis činnosti: Kompetence:

Čteme české pohádky, říkadla, básničky a hádanky, ilustrujeme pohádky, zpíváme písničky 1,2,3,4,6
Prohlížíme si staré a nové časopisy o módě, bydlení, vaření 3,6
Co je řemeslo 1,3
Zkoušíme řemeslné výrobky (kraslice, výšivka, …) 1,5,6
Porovnání jak se bydlelo dříve a jak dnes 1,3
Jak se žilo na zámku + kresba 1,3,6

ROZMANITOST PŘÍRODY

Tematický okruh – Příroda v našem okolí

Popis činnosti: Kompetence:

Na vycházce pozorujeme přírodu – stromy, keře, květy, barvy, zvířata – vyhledáváme údaje o jejich růstu, pěstování, plodech 3,5,6
Kreslíme krajinu v jednotlivých ročních obdobích 1,6
Poznáváme stromy – podle kůry a tvaru listu 1,6
Využíváme plody a listy pro koláže 1,2,3
Upevňujeme pravidla chování v přírodě 3,5,6
Sběr plodů a vyrábění drobných šperků 3,5,6
Obtiskujeme listy – různé techniky 1,2,6
Při četbě knih si všímáme popisu přírody, názvů rostlin 1,3,6
Na procházce pozorujeme brouky, pavučiny 1,6
Pozorujeme život na stromech, stavbu hnízda, poslech ptáků 1,2,3
Učíme se rozeznávat stopy ptáků a zvířat 1,2,
Prohlubujeme si znalosti o stěhovavých i nestěhovavých ptácích 1,3
Vyrábění papírových vlaštovek – soutěž, která doletí nejdál 1,5,6
Před velikonocemi sázíme osení, pozorujeme klíčení semínek 2,6
Malujeme na kameny 6
Soutěžíme v poznávání ptáků a zvířat podle stop, siluet, hádanek 1,2,3,6
Soutěžíme ve vymýšlení názvů rostlin a zvířat začínajících písmenem… 1,2,5,6
Určujeme rostliny podle vůně (česnek, křen, levandule, zázvor…) 1,2,6
Pečujeme o květiny v ŠD – pěstujeme, zaléváme, přesazujeme 1,2,6
Člověk jako součást přírody 1,3,4,5

Tematický okruh – Domácí mazlíčci

Popis činnosti: Kompetence:

Seznamujeme se s právy zvířat 1,2,3,4
Vyprávíme si o útulcích – kde je nejbližší útulek 2,3,5
Vyprávíme si o domácích zvířátkách a z vlastní zkušenosti vysvětlujeme -jakou péči potřebují 1,3,5
Kreslíme domácí mazlíčky 6
Skládáme origami zvířat 1,2,6

Tematický okruh – Roční období

Popis činnosti: Kompetence:

Čteme o přírodě a jejich proměnách 1,3
Malujeme roční období – změny v přírodě, život zvířat 1,2,6
Zpíváme písničky o zvířatech a rostlinách 1,3,6
Barvy, které dominují v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 1,2,3,6
Dramatizace pohádky „O dvanácti měsíčkách“ + zpěv (Uhlíř a Svěrák) 1,2,3,4,6
Jaro
Kresba výroba prvních jarních květin 1,6
Kresba mláďat 1,6
Pletení pomlázky 1,2,6
Léto
Kreslíme zážitky z Hlavních prázdnin 6
Léto u nás, zima na jižní polokouli 1,3,
Kresba mušlí 1,6
Beseda -co jsem dělal v létě – dovolené u moře, tábory… 1,3
Podzim
Co se sklízí na podzim a jak 1,2,3,
Vyrábíme draka 1,2,6
Vyrábíme skřítky z přírodnin 1,2,6
Koláž z přírodnin 1,2,6
Houby na všechny způsoby – malujeme, modelujeme, vybarvujeme… 1,6
Zima
Procházka do obory – krmíme zvířátka 3,6

Tematický celek – Počasí

Popis činnosti: Kompetence:

Čteme a vyhledáváme pranostiky a vysvětlujeme si jejich význam 1,2,3
Sledujeme předpověď počasí – řešíme vhodné oblečení 1,2,3,5
Vysvětlujeme a kreslíme koloběh vody 1,2,3,6

Tematický celek – Den Země

Popis činnosti: Kompetence:

Den Země – tradice, význam, historie

Vytváříme plakát ke Dni Země 2,4,5,6
Pomáháme při úklidu školy, ŠD a okolí školy 5,6

Tematický celek – Životní prostředí

Popis činnosti: Kompetence:

Beseda co je životní prostředí a jako ho chránit 1,2,3,4,5
Třídíme odpad + beseda 1,5,6
Kimovka – co do přírody nepatří 1,2,5
Poznáváme jedovaté rostliny – poučení 1,2
Oheň ve volné přírodě 1,2,3
Tvorba výrobků z přírodních materiálů 2,6
Léčivky – k čemu se využívají a kdy se sbírají 1,2,3,4,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Tematický okruh – Moje tělo

Popis činnosti: Kompetence:

Obkreslujeme postavu – a dokreslujeme nejdůležitější orgány 3,4,5
Kvíz mé tělo 1,2,3
Práce s encyklopedií o lidském těle a jeho funkcích 1,2,3
Beseda na téma – prevence virových a bakteriálních onemocnění 1,2,3
Relaxační techniky na zklidnění těla i mysli 1,5,6
Beseda o osobní hygieně a jejím významu 1,4,5
Vyprávíme si o hygienických zásadách při kašli, kýchání, použití WC – vysvětlujeme důsledky nedodržování 1,2,3
Vysvětlujeme si význam otužování a saun 1,3

Tematický celek – Jídlo

Popis činnosti: Kompetence:

Sestavujeme desatero zdravé výživy 1,2
Pitný režim 1,3,5
Vyrábíme „talíř svých snů“ (využíváme všech možných technik) 1,3,6
Studujeme a sestavujeme potravinovou pyramidu 3,4
Připravujeme slavnostní stůl pro oslavu 1,2,4,5
Smyslové poznávání ovoce, zeleniny, koření – soutěž 1,3
Porovnáváme jídelníček z víkendu – připomínáme zásady správné výživy 1,2,3,4,5

Tematický celek – Zdraví

Popis činnosti: Kompetence:

Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví 1,2,3
Poučení o pravidelném zajišťování dostatečného přísunu čerstvého vzduchu 1,3,5
Učíme se zacházet s léky 1,2,3
Poskytování první pomoci – telefon + zásady 1,2,3,4,5
KPZ + lékárnička – vytváření 1,2,3,4,5
Beseda na téma „předcházení úrazům“ – na hřišti, průlezkách, při sportu, pohybu – po chodbách 1,2,3,5
Péče o chrup + technika správného čištění zubů 1,2,3,5
Čistota v ŠD 5,6

Tematický okruh – Psychika

Popis činnosti: Kompetence:

Seznamujeme se s možnostmi využití volného času 1,2,3,4,5,6
Relaxační techniky 1,6
Vyrábíme a hrajeme si pro radost 6
Stolní společenské hry 3,4,5,6
Hra se stavebnicemi (lego, Seva, dřevěné kostky…) na zadané téma 3,4,5,6

Tematický okruh – Příroda léčí

Popis činnosti: Kompetence:

Poznáváme léčivky 1,5
Léčivky – k čemu se využívají a kdy se sbírají 1,3,4,5
Povídáme si o léčebných postupech v minulosti 1,2,3
Poznáváme nebezpečné a jedovaté rostliny 1,2,6

Tematický okruh – Bezpečnostní opatření

Popis činnosti: Kompetence:

Pravidelné poučení – předcházíme úrazu na ulici, při sportu, ve škole, v ŠD, 1,4
Nenavazujeme na ulici kontakt s neznámými lidmi, učíme se přivolat pomoc policie 1,2,3
Postup telefonátu – základní informace o místě nehody, o zraněné osobě, 1,2,3,4
Prevence kouření a požívání návykových látek – patologické jevy ve společnosti 1,2,3,4,5

Tematický okruh – Pohybem ke zdraví

Popis činnosti: Kompetence:

Chodíme do přírody, parku, na školní hřiště, prolézačky 5,6
Soutěže s míčem, švihadlem, skákání přes gumu 6
Hrajeme ping-pong, trénujeme na turnaje 6
Trénujeme na orientační běh 1,6
Relaxační cvičení mysli i těla 1,6
Protahovací cvičení – kalanetika, jóga 1,6
Dechová cvičení 1,6
Skáčeme panáka 6
Stavíme sněhuláka 6
Sáňkujeme a bobujeme 6
Míčové hry – vybíjená, házená, fotbal, volejbal, cvičení postřehu, 1,6
Nácvik na štafetový běh ŠD 1,6
Kresba člověka v pohybu 1,2,6
Nácvik na taneční soutěž 1,3, 6

8.3 Roční tématický plán

Podzim (září, říjen, listopad)

– seznámení s organizací školy a školní družiny, jídelny

– Dodržování řádu ŠD a školního řádu, pokyny BOZP, PO

– seznámení se školou a jejím okolím (bezpečná orientace v prostoru, orientační vycházky)

– společná tvorba smysluplných pravidel (bezpečné a čisté prostředí)

– seznamovací aktivity a týmové hry (poznáváme sami sebe a druhé)

– rozvoj sebeobsluhy, posilování základních hygienických návyků

– sběr přírodnin, výtvarné a pracovní činnosti s nimi, údržba zahrady

– sportovní aktivity na obecním hřišti a školní zahradě, v lese

– pozorování a vnímání proměn přírody všemi smysly

– společná četba

– orientujeme se ve svých emocích a v emocích druhých

– chvilky s písničkou, říkadlem, hádankou, tancem i zpěvem

– učíme se pečovat o zvířata

– Podzimní rovnodennost, Den stromů, Mezinárodní den ochrany zvířat, Státní svátky – Kimovky (hry na postřeh, vybavování a reprodukci)

– kolektivní hry v lese, psychomotorická cvičení

– dlabání dýní, podzimní výzdoba

– reflektujeme stanovená pravidla v rámci družinové pavučiny

– stolní a deskové hry, stavebnice

– služby v obci

– vytváříme si přátelské vztahy, jsme tolerantní a respektující

– pravidelné kroužky

Zima (prosinec, leden, únor)

– dodržování řádu ŠD a školního řádu, pokyny BOZP, PO

– kolektivní hry, psychomotorická cvičení

– pozorování stromů, živočichů a bylin v okolí školy – přírodní cykly

– reflexe stanovených pravidel a soužití ve skupině

– Pantomima – práce s emocemi

– stolní a deskové hry, stavebnice

– lidové tradice a zvyky, náboženské tradice a současnost

– pečení a zdobení perníčků, poslech a zpěv vánočních koled

– vánoční a výtvarná pracovní dílna (vánoční výzdoba, vytváření drobných přáníček a dárků)

– umění přijímat a obdarovat druhého

– hry v přírodě

– hry na sněhu, zimní sporty, poznávání stop zvířat

– haptické hry (Poznej po hmatu, bosá dráha)

– výroba jednoduchých hudebních nástrojů, rytmická cvičení s nimi

– Nový rok, novoroční předsevzetí, svátek Tří králů

– třídění a zpracovávání odpadového materiálu

– první pomoc a ošetření drobných poranění, tvorba lékárničky

– Masopust

– zdravé tělo, zdraví duch – zdatnost a odolnost organismů v přírodě

– pravidelné kroužky

– výroba krmítka

Jaro (březen, duben, květen)

– pozorování a vnímání proměn přírody

– co dělat, pokud nalezneme mládě, zraněné zvíře

– proč se mláďata rodí zejména na jaře

– jarní výzdoba školy

– oslava jarní rovnodennosti (20.března) – Vynášení Morany

– sportovní aktivity na obecním hřišti a školní zahradě, v lese

– zdravá planeta, ekologie a ochrana přírody

– příprava zahrádky pro pěstování zeleniny a bylin

– péče o zvířata

– Měsíc knihy, pyžamková družina, návštěva místní knihovny

– Velikonoce – malování kraslic

– tvoření pro gerontologické oddělení nemocnice Zlín

– skákání přes švihadlo, gumu

– vytrvalost

– poznáváme bylinky a byliny

– reflektujeme společné soužití ve skupině v rámci komunitního kruhu

– učíme se pracovat s nástroji – kapesní nůž

– základy první pomoci – co dělat když – modelové situace

– Den matek

Léto (červen)

– ucelení poznatků o přírodě kolem nás

– malování křídami na chodník na téma prázdniny

– pohybové hry v lese, sportovní aktivity na hřišti

– haptické hry, psychomotorická cvičení

– reflektujeme společné soužití ve skupině v rámci družinové pavučiny

– regionální pohádky a pověsti, historie obce, osobnosti

– námětové hry na zahradě

– rozloučení se školou (oslava), spaní ve školní družině

– výlet

– práce s různými materiály

– námětové scénky

– letní tvoření s přírodninami

– hry a pokusy s vodou

– pravidelné činnosti

– Den dětí

– ukončení školního roku

9 Evaluační systém

Požadavek na provádění vnitřní evaluace je součástí zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školám je uložena povinnost provádět vlastní hodnocení školy.

Všechny pracovnice se účastní pedagogických a provozních porad. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Pedagogové se spoluúčastní na rozhodování v otázkách školního vzdělávacího programu. Spolupracují při řešení obtížnějších výchovně – vzdělávacích situací, zapojují se do spolupráce s rodiči. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech jsou jasně vymezeny. Zaměstnanci jsou zapojováni do řízení mateřské školy, je jim ponechán dostatek pravomoci a je respektován jejich názor.

Informační systém v MŠ je vytvořen interpersonálně rozhovory, písemně, součástí pedagogických rad a provozních porad.

Pro rodiče – informace na nástěnkách, v uzavřené skupině na facebooku, na webových stránkách.

Názory zaměstnanců i rodičů jsou respektovány a konzultovány, kolektiv spolupracuje.

Rodiče

Hodnocení formou anonymního dotazníku 1x za rok. Rodičům je předáván na konci školního roku.

Formou dotazníků získáváme zpětnou vazbu. Snažíme se získat od rodičů jejich názor, připomínky a podněty a na základě těchto poznatků zkvalitnit svoji práci.

Evaluační procesy – hodnocení vychovatelky

Při evaluaci a hodnocení se budeme snažit dodržovat tyto zásady:

– uvědomovat si nedostatky, nalézt a pojmenovat zejména to, co se nám nedaří;

– odhalovat a konkrétně pojmenovat příčiny, proč tomu tak je;

– volit nové účinnější postupy, ty znovu zpětně ověřovat a následně vyhodnocovat;

– neustále porovnávat s cíli, podmínkami, riziky.

Hodnocení ŠVP a školního roku bude probíhat na konci školního roku. Společně zhodnotíme podmínky, které jsme pro splnění programu vytvořili, cíle, záměry a jejich plnění, práci.

Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s Rámcovým i Školním vzdělávacím programem a zejména z pohledu přínosu pro žáky, což je podkladem pro další práci.

10 Použité zdroje

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2004, upravený 2018.

Dostupný z: file:///C:/Users/MKOSTE~1/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/dd345ebc-d10b-491c-af9c-63d2e54354fd/RVP%20PV%20leden%202018.pdf