Provozní řád školní jídelny

Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


Vypracovala:   Veronika Zalubilová, vedoucí školní jídelny
Schválil:           Bronislava Lukášová, ředilka školy

Č. j. 27/2020

Směrnice nabývá platnosti dne: 3. 8. 2020

email:              mskostelanynm@gmail.com
vedoucí ŠJ:     Zalubilová Veronika
kuchařka:        Šišová Eva


Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí zejména:

  • Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláškou č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Platnými hygienickými předpisy

 

Provoz školní jídelny

Pracovní doba:      
vedoucí školní jídelny            7:30 – 13:10 hod.
kuchařka                                 6:15 – 14:45 hod.
pomocná kuchařka                 7:45 – 10:00 hod.

VÝDEJNÍ DOBA:
přesnídávka pro děti MŠ8:45 –  9:00 hod.
oběd pro děti MŠ11:20 – 11:45 hod.
zaměstnanci MŠ11:45 – 12:15 hod.
žáci ZŠ12:15 – 13:30 hod.
svačina pro děti MŠ 14:20 – 14:45  hod.
odběr do jídlonosičů 
Obědy se vydávají do vlastních jídlonosičů strávníka.
Zákaz odběru stravy do skleněných nádob.
11:00 – 12:15 hod.
VÝŠE STRAVNÉHO:
MŠ  od 3-6 letpřesnídávka     8,- Kč
oběd                 18,- Kč
svačina             8,- Kč
MŠ od 7-10 letpřesnídávka 8,- Kč
oběd                  21,- Kč
svačina                8,- Kč
ZŠ od 7 -10 letoběd                   23,- Kč
ZŠ od 11-14 letoběd                    25,- Kč
Zaměstnanci MŠoběd                    19,- Kč
Důchodcioběd  
(45,- Kč platí strávník; 15,- Kč hradí obec)
60,- Kč

Ceny pro děti / žáky jsou uvedeny včetně pitného režimu.

Do kategorií se děti zařazují podle věku, který dovrší v průběhu školního roku ( od 1. 9. –  31. 8.)

Platba stravného

Platba se provádí v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny vždy 15-tý kalendářní den za uplynulý měsíc, nebo příkazem k inkasu.

Přihlášky a odhlášky

Ve školní jídelně se stravují děti MŠ, žáci ZŠ od 1.-4. třídy, zaměstnanci MŠ a jiní strávníci.

Ke stravování se můžete přihlásit na základě vyplněné přihlášky ke stravování v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Odhlásit stravu můžete osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny, u pedagogických pracovníků, osobně nebo telefonicky na čísle 572 541 366. Strava se odhlašuje předem, nejpozději do 7:15 hodin ráno daného dne. Neodhlášená strava bude strávníkovi účtována.

V případě onemocnění dítěte/ žáka lze odebírat obědy po celou dobu nemoci do jídlonosičů, dle nové vyhlášky o školním stravování paragraf 4 odstavec 9.

Doba prázdnin, mimořádného volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří, každý strávník je automaticky odhlášen.
O termínech uzavření školní jídelny budou strávníci s předstihem informování na nástěnce u školní jídelny.

Jídelní lístek

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy.

Na každý týden je jídelní lístek  je vyvěšen u vchodu do školní jídelny a na webových stránkách  mateřské školy.

Změna jídelního lístku vyhrazena.

Dotazy a připomínky

Případné problémy, připomínky a náměty řešte přímo v kanceláři vedoucí školní jídelny, případně s vedením mateřské školy.

Dozor ve ŠJ zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně zaměstnanci školy.

Vstup do ŠJ je pro cizí strávníky a rodiče dětí zakázán.

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní jídelny, včetně stolů a podlah znečistěných jídlem.


Zpracovala:     Veronika Zalubilová – vedoucí školní jídelny
Schválila:        Bronislava Lukášová – ředitelka mateřské školy

Platnost:          3. 8. 2020

V Kostelanech nad Moravou 3. 8. 2020Bronislava Lukášová, ředitelka školy