Vnitřní řád školní družiny

Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

 Vnitřní řád školní družiny- aktualizace

Vypracovala:

Zuzana Něničková – vychovatelka školní družiny

Schválila :

Bronislava Lukášová, ředitelka školy 
26. 8. 2021

Č. j. 45/2021 ŠD

1.9.2021

Směrnice nabývá platnosti dne:
Tímto se ruší č.j.598/2019

1.9. 2021

 

             Vnitřní řád školní družiny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
            Je závazný pro všechny pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče.

 

 

1. Identifikační údaje

 

Název a adresa školy:                      
Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace   
Kostelany nad Moravou 151, 686 01 Kostelany nad Moravou

Telefon:                                             572 541 366
Webové stránky:                             http://www.mskostelany.cz/
Facebook:                                        uzavřená skupina – název
                                                         Školní družina Lamičky
E-mail:                                             mskostelanynm@zkedu.cz

 

Ředitelka školy, statutární orgán:    Bronislava Lukášová
Mobil ředitelka:                                    +420 774 255 313

Zřizovatel:                                             Obec Kostelany nad Moravou
Adresa zřizovatele:                             Kostelany nad Moravou 19,
                                                              Uherské Hradiště 1, 686 01

 Školní družina
Vedoucí vychovatelka:                       Zuzana Něničková
Mobil vychovatelka:                           +420 725 439 606
Vychovatelka, vedoucí stravování:   Veronika Zalubilová
Mobil:                                                   +420 725 530 860

Počet oddělení:                                  1
Kapacita ŠD:                                       25 dětí

  

Poslání školní družiny

            Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování. Má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace žáků, včetně možnosti přípravy na vyučování. Dále dohled nad příchodem do školní jídelny a při stravování.

 

2. Všeobecná ustanovení

 • Školní družina (dále jen ŠD) je zřizována podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).
 • ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, přihlášené k pravidelné denní docházce (nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5ti po sobě jdoucích měsíců).
 • Dále je určena přednostně pro žáky s trvalým bydlištěm v Kostelanech nad Moravou.
 • Vykonává činnost především ve dnech školního vyučování.
 • Činnost družiny se uskutečňuje:

– pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,

– příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně přípravy na vyučování,

– využitím otevřené nabídky spontánních činností,

– využitím nabídky kroužků ve spolupráci s organizací Klubko ze Starého Města.

 

 

3. Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

            Ředitelka mateřské školy stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání do školní družiny v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu žáků školní družiny.

Kritéria:

1) Věk žáka

2) Žáci dle zdravotního stavu

3) Trvalý pobyt žáka v obci, ve  které školní družina sídlí

4) Zaměstnanost obou rodičů

5) Datum podání žádosti

6) Kapacita školní družiny

Při rozhodování o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání do školní družiny bude brána
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 6.

 

4. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

 • Úplatu za ŠD stanoví ředitelka školy se souhlasem zřizovatele – Obce Kostelany nad Moravou.
 • Úplatu hradí zákonný zástupce žáka v plné výši od doby nástupu účastníka do školní družiny i při nepravidelné docházce až do doby ukončení docházky, pokud nebude stanoveno jinak.
 • Úplatu platí zákonní zástupci žáka i v případě, že je žák příslušný měsíc ze školní družiny řádně omluven.
 • Úplata je snížena v případě přerušení provozu ŠD v období letních prázdnin (červenec – srpen). Úplata činí 0,- Kč. Zákonný zástupce žáka úplatu pro toto období neplatí.
 • Ve školním roce činní základní částka úplaty za zájmové vzdělávání jednoho žáka ve ŠD 150,- Kč za jeden kalendářní měsíc.
 • Platby probíhají inkasem, a to pravidelně každý měsíc.
 • Číslo účtu 86-3930850267/0100. Text pro příjemce: ŠD, jméno, příjmení žáka, třída
 • Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit zákonného zástupce žáka, jestliže:
 1. a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 2. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 3. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

            Úplata za výše uvedených podmínek může být snížena nebo prominuta pouze v případě, požádá-li o to zákonný zástupce žáka písemně ředitelku školy a uvedené skutečnosti doloží.

 • Pokud za dítě není opakovaně uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout
  o vyloučení žáka ze školní družiny.

 

5. Organizace školní družiny      

 

5.1 Provoz školní družiny

            Provoz ŠD je pouze ve dnech školního vyučování, a to vždy v době od 12:00 – do 16:00 hod.   

            V době školních prázdnin není činnost školní družiny zajišťována.

            Kapacita školní družiny – 25 dětí – 1 oddělení

            Užívané místnosti – ŠD využívá 3 místnosti v přízemí budovy MŠ, samostatné sociální zařízení a školní zahradu.

 

5.1.1 Nepřítomnost vychovatelky ŠD

            Nepřítomnost vychovatelky krátkodobá (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) nebo předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující jeden den je řešena zástupem, o němž rozhodne ředitelka školy.

5.2 Stravování žáků

            Žáci přijíždějící ze Základní školy Staré Město, přihlášení do naší školní družiny mají možnost stravování (oběd).

            Žáci se po příjezdu v šatně školní družiny převlékají.

            Na oběd žáci odcházejí cca 12:30 společně s vychovatelkou. Žáci, kteří přijíždějí do školní družiny později, obědvají za dozoru vedoucí školní jídelny či jiné pověřené osoby.

            Vychovatelka je vede k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný odchod do jídelny i z jídelny. Vede žáky ke kultuře stolování. Pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

            Obědy pro žáky školní družiny jsou vydávány do 14:00 hod.

            Odhlašování obědů v případě žákovi nepřítomnosti provádí rodič u vedoucí školní jídelny nebo jiné pověřené osoby, telefonicky či osobně, a to nejpozději do 7:30 hod. téhož dne.

            Žák může odebírat obědy po celou dobu nemoci. Obědy se vydávají do jídlonosičů. Vždy v době od 11:00 hod do 12:15 hod.

            Cena obědu je 25,- Kč. Zákonným zástupcům je částka za obědy strhávána jednou měsíčně z účtu (inkaso).

            Pitný režim pro žáky je zajištěn formou barelu s vodou, který je volně přístupný.

            V případě úpravy stravovacího režimu u konkrétního žáka, předává rodič  vedoucí školní jídelny žádost, a to písemnou formou.

5.3 Přihlašování, odhlašování žáka, vyloučení žáka

            Přihlášení žáka do ŠD je podmíněno odevzdáním řádně vyplněné a podepsané písemné přihlášky, která je pro účast v ŠD závazná. Na základě této přihlášky, vydává ředitelka rozhodnutí o přijetí do školní družiny podle kritérií přijetí do ŠD. Rozhodnutí o přijetí žáka do ŠD je v písemné podobě předáno zákonným zástupcům v první den příchodu žáka do ŠD (dvojí vyhotovení).

            Přihlášky jsou jak stávajícím žákům (ti, kteří chtějí pokračovat v ŠD i v dalším školním roce), tak nově nastupujícím dětem (převážně děti ukončující předškolní vzdělávání) poskytnuty v písemné podobě v období května a června.

            V případě volné kapacity ŠD může být žák přijat i v průběhu školního roku.

            Odhlášení žáka ze ŠD z účasti ve školní družině lze pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

            O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitelka školy, pokud tento žák soustavně, nebo nějakým výrazným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví
a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, nebo z jiných závažných důvodů.

5.4 Docházka do ŠD

5.4.1 Příchody žáků (příjezd do ŠD)         

            Vychovatelka Zuzana Něničková vyzvedává žáky 1. třídy ve 12:00 hod. u autobusové zastávky v Kostelanech nad Moravou a přivádí je do školní družiny.

Ostatní žáci (žáci vyšších tříd) přijíždějící po delším školním vyučování, přicházejí do ŠD bez doprovodu.

            Za žáky, kteří nedorazí do ŠD vychovatelka nezodpovídá.

 

5.4.2 Odchody žáků

            Odchody žáků ze ŠD probíhají dle zapsaných informací na přihlášce, kterou zákonní zástupci žáka vyplnili na začátku školního roku. Jiný odchod ze ŠD bez řádné písemné omluvy, není přípustný.

            Pokud žák neodchází sám, vyzvedává ho zákonný zástupce osobně, či osoba jimi pověřena, která je uvedena ve zmocnění.

            Pokud přebírá dítě jiná osoba než zákonný zástupce nebo pověřená osoba, která je uvedena ve zmocnění, musí zákonný zástupce předat vychovatelce písemné prohlášení, ve kterém žádá, aby dítě bylo předáno jiné, pověřené osobě.

            Změna odchodu žáka ze ŠD (jinak než je uvedeno na přihlášce) či odchod s jinou osobou, než je zákonný zástupce či osoba pověřená, uvedená ve zmocnění musí být:

– provedena písemně a to buď:

 • do družinového deníčku žáka
 • formou sms na mobilní telefon vychovatelky

– musí obsahovat tyto náležitosti:

 • datum a jméno žáka (do družinového deníčku žáka se jméno nemusí uvádět)
 • vlastní žádost
 • podpis zákonného zástupce (pouze při zapsání do družinové deníčku)

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!!!

 

5.4.3 Nevyzvednutí žáka ze ŠD

            V případě nevyzvednutí žáka ze ŠD v 16:00 hod. se vychovatelka bude snažit spojit se zákonnými zástupci žáka a domluvit se na jeho předání. Pokud se jí to nepodaří, bude v 16:10 hod. kontaktovat ředitelku školy, která rozhodne o dalším postupu.

 

5.4.4 Nepřítomnost žáka ve ŠD

            Žákovu nepřítomnost z důvodu nemoci, lékaře apod. Může zákonný zástupce oznámit vychovatelce ŠD či jiné osobě, pracující v MŠ kromě výše uvedeného i telefonicky.

5.5 Režim školní družiny (dle časovému harmonogramu příjezdů žáků ze Základní školy Staré Město)

 

12:00 – 13:00hod.

– hygiena
– oběd
– spontánní činnost, volné kreslení apod.

13:00 – 13:30 hod.

– odpočinková, rekreační činnost činnost (besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory)

13:30 – 14:00 hod.

– hygiena, svačina, odpočinek

14:00 – 15:00 hod.

– výchovně vzdělávací a zájmové činnosti v oblasti Vv, Pč,Hv,Tv, přírodovědné
– příprava na vyučování
– vycházky, pobyt venku

15:00 – 16:00 hod.

– stolní hry, spontánní činnost, úklid hraček ve ŠD
– odchod ze ŠD

 

6. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy   

 

6.1 Práva žáků

 • Žáci mají právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, ale také na účast v řízených zájmových činnostech. Odpoledne mají žáci trávit v pohodové a přátelské atmosféře.
 • Žáci mají právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních akcích zajišťovaných školní družinou.
 • Žáci mají právo na svobodu myšlení, projevu, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
 • Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce. Musí ho však vyjádřit takovou formou, které neodporuje zásadám slušnosti.
 • Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti.
 • Žáci mají právo být seznámeni se všemi směrnicemi, které se vztahují k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.
 • Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a na život a práci ve zdravém životním prostředí.
 • Veškerá další práva, která tento vnitřní řád výslovně neupravuje, jsou dána v souladu s „Úmluvou o právech dítěte“ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6.2 Povinnosti žáků

 1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu Mateřské školy Kostelany nad Moravou.
 2. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na přihlášce, mimořádný odchod z družiny musí žák písemně doložit.
 3. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD nebo v případě nepřítomnosti vychovatelky pověřenou osobou, kterou určí ředitelka školy.
 4. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
 5. Žáci mají povinnost přezouvat se a to v šatně, tam si uloží obuv a svrchní oděv na určené místo.
 6. Osobní věci má každý žák řádně označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce vychovatelce ihned.
 7. Nevolnost nebo poranění žák ihned hlásí vychovatelce.
 8. Při zaměstnání neopouští své místo bez dovolení a pracuje podle pokynů vychovatelky.
 9. Před odchodem domů žák nikdy neodchází bez rozloučení.
 10. Zanechá po sobě pořádek, zkontroluje, zda nic nezapomněl, upraví si zevnějšek.
 11. Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty, nebo větší částky peněz. Vychovatelky za odcizení neručí.
 12. Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňují žáci tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku
 13. Zacházejí s vybavením školní družiny šetrně, udržují prostory v čistotě a pořádku a chrání majetek před poškozením.
 14. K hrám, hračkám, knihám a dalšímu vybavení se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení opraví, eventuálně nahradí zákonní zástupci žáků.
 15. Žáci jsou povinni plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků
  a chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, svých spolužáků, vyučujících ani jiných osob.
 16. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen

6.3 Žáci nesmějí

 • Školní družina nezodpovídá za finanční obnosy žáků a cennosti, které si žáci přinesou do školní družiny.
 • Nosit předměty, které nesouvisejí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví
  a bezpečnost žáků nebo jiných osob.
 • Používat mobilní telefon bez dovolení vychovatelky.
 • Pořizovat nahrávky /video, foto…./ bez svolení.
 • Používat mezi sebou nebo vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického ani fyzického násilí. Hrubé slovní nebo úmyslné psychické
  i fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi popř. vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák může být za toto provinění ze školní družiny vyloučen.
 • V prostorách školní družiny a při akcích pořádaných ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné a psychotropní látky.
 • Opouštět bez vědomí vychovatelky školní družinu a budovu mateřské školy.

6.4 Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 • Žák zachází s vybavením a zařízením školní družiny a se svěřenými předměty a pomůckami šetrně a ohleduplně, způsobem, jenž je v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.
 • Žák je povinen udržovat v pořádku, čistotě a chránit před poškozením všechny věci, které tvoří zařízení školní družiny. Každé poškození nebo závadu je nutno neprodleně hlásit vychovatelce. Škodu způsobenou svévolně či z nedbalosti nahradí ten, kdo ji způsobil.
 • Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat s družinovým zařízením, pokud není přítomna vychovatelka a nedá k těmto úkonům příkaz.
 • Nalezené věci žáci odevzdávají vychovatelkám.
 • Pokud žák úmyslně školní majetek poškodí, je povinen zákonný zástupce poskytnout škole plnou finanční náhradu, nebo na vlastní náklady tuto škodu odstranit. V případě vědomého nebo nedbalého opakování poškozování cizího majetku či jiných projevů vandalismu bude ve škole svolána výchovná komise, škola bude spolupracovat s oddělením sociálně právní ochrany dětí, s Policií ČR a přestupkovou komisí.

 

7. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla vzájemných  vztahů zákonných zástupců se zaměstnanci školy 

 

 • Předávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka školní družiny.
 • O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 • Do školní družiny jsou žáci přihlášeni k pravidelné docházce přihláškou, kde zákonný zástupce uvádí informace o zdravotním stavu žáka, rozsah   docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD, osobní telefonní číslo, popřípadě číslo do zaměstnání, případně další důležité informace. Přihláška do školní  družiny je závazná na celý školní rok.
 • Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí písemně zákonní zástupci tuto skutečnost vedoucí vychovatelce (formou sms na služební telefon, popřípadě písemně do družinového deníčku. Na základě telefonického hovoru či ústně nemůže být žák z ŠD uvolněn.
 • Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel.

            Pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka, potvrzeno a doloženo odborným vyšetřením.

 • Při vyzvednutí žáka ze školní družiny použijí pověřené osoby telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému vychovatelka umožní pověřeným osobám vstup do školy.
 • Pokud žák zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá zákonným zástupcům a po vzájemné domluvě počká s žákem ve školní družině, dokud si ho zák.  zástupci nevyzvednou. V případě, že vychovatelka zákonné zástupce nesežene, volá v 16:10 ředitelce MŠ, ta dále rozhoduje o dalším    
 • Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně oznámit rozhodnutí soudu, např. předběžná opatření soudu týkající se svěření dítěte do výchovy pouze jednomu z rodičů, případně další úpravy společné péče, opatrovnické péče, apod.
 • Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka, popř. ředitel školy.
 • Zákonní zástupci jsou povinni seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a se Školním řádem MŠ, a to při přihlašování žáka do školní družiny. Zákonní zástupci svým podpisem na přihlášce stvrzují, že se s obsahem seznámili, porozuměli mu a souhlasí s jeho dodržováním.
 • Za pobyt žáka ve školní družině platí zákonní zástupci úplatu. Výši stanoví ředitel školy. Pravidla hrazení úplaty jsou stanovena v kapitole IV.
 • Zákonný zástupce zajistí, aby žák docházel do ŠD zdravý.
 • Zákonní zástupci mají povinnost informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka,
 • Zákonní zástupci žáka dodržují provozní dobu zařízení.
 • Rodiče mají právo a možnost se informovat na chování svého dítěte
  u vychovatelky ŠD.

  

8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 • Během pobytu v ŠD zodpovídá za bezpečnost žáků pedagogický pracovník, který dítě do školní družiny či kroužku převzal dle „Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.
 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • Klíčovým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi žáky navzájem, mezi žáky a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci žáků.

 

9. Dokumentace

 

– ŠVP
– Vnitřní řád školní družiny

 • Třídní kniha (elektronická podoba, Správa MŠ)
 • přehled docházky (elektronická podoba, Správa MŠ)
 • odchody žáků ze školní družiny, popřípadě zmocnění,
 • kopie kartiček zdravotní pojišťovny,
 • souhlasy GDPR (fotky, natáčení)
 • potvrzení odborného lékaře v případě alergií, užívání léků apod.

 

10. Závěrečná ustanovení a další bezpečnostní opatření

 

 • Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření.
 • Zákaz používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů.
 • V prostorách školy si odkládají žáci osobní věci na místa, která jsou k tomu určena.
 • Zákonní zástupci písemně udávají souhlas s uveřejňováním fotografií a videí žáků v budově školy, na webových stránkách školy, facebookových stránkách a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy.
 • Zákonní zástupci svým podpisem na přihlášce žáka do ŠD stvrzují souhlas o seznámení se s Vnitřním řádem ŠD a Školním řádem MŠ.
 • Vnitřní řád školní družiny je přístupný na webových stránkách školy, u vedoucí vychovatelky na nástěnce (ŠD) a u ředitelky školy.
 • Školní řád mateřské školy je přístupný na webových stránkách školy, u ředitelky školy.

 

V Kostelanech nad Moravou 1. 9. 2021     

Zuzana Něničková, vychovatelka ŠD                       Bronislava Lukášová, ředitelka MŠ