Vnitřní řád školní družiny

Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


Vypracovala:   Bronislava Lukášová, ředitelka školy
                           Zuzana Něničková, vychovatelka školní družiny

Č. j. 598/2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   1. 9. 2020
Schváleno na pedagogické radě:   28. 8. 2020
Tímto se ruší směrnice č. j.: 524/2018


Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 87/92 o školních družinách a školních klubech, školským zákonem č.561/2004Sb., metodickým pokynem MŠMT k postavení, organizaci a činnosti školních družin čj. 17 749/2002-51, rozhodnutím zřizovatele a směrnicemi školy


ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. ŠD provádí výchovně vzdělávací činnost formou pravidelných, příležitostných, odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

 Kapacita ŠD: 25 dětí

Provozní doba školní družiny (ŠD)

Provoz ŠD je jen ve dnech školního vyučování od 12:00 – do 16:00 hod.                        

Užívané místnosti

ŠD využívá 3 místnosti v přízemí budovy MŠ, samostatné sociální zařízení a školní zahradu.

Způsob přihlašování a odhlašování žáků

Přihlášení žáka do ŠD je podmíněno odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku.
O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy dle Kritérií pro přijetí do ŠD
Odhlášení žáka ze ŠD musí zákonní zástupci žáků provést písemně.

O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitelka školy, pokud tento žák soustavně, nebo nějakým výrazným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, nebo z jiných závažných důvodů.                                     

Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáků v ŠD

Úplata za ŠD stanoví ředitelka školy se souhlasem zřizovatele – Obce Kostelany nad Moravou.

Pro školní rok2019 – 2020  činí za jedno dítě 150,-Kč měsíčně.

Průběh plateb ŠD

Platby probíhají  inkasem, a to pravidelně každý měsíc.

Podmínky docházky do ŠD

Paní vychovatelka Zuzana Něničková vyzvedává žáky 1. třídy ve 12:00 hod. u autobusové zastávky v Kostelanech nad Moravou a přivádí žáky do školní družiny.
Ostatní žáci přicházejí do družiny bez doprovodu.

Za žáky, kteří nedorazí do ŠD vychovatelka nezodpovídá.

Podmínky odchodů ze ŠD

Odchody žáků za ŠD probíhají dle zapsaných informací na zápisním lístku, který zákonní zástupci žáka vyplnili na začátku školního roku. Jiný odchod ze ŠD bez řádné písemné omluvy, není přípustný.

Pokud žák neodchází sám v určitou dobu, musí si ho převzít zákonní zástupci osobně, či osoba jimi pověřena. Pokud přebírá dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí zákonný zástupce předat vychovatelce písemné prohlášení, ve kterém žádá, aby dítě bylo předáno jiné, konkrétní osobě.

Písemná omluva žáka ŠD musí obsahovat tyto náležitosti:

1.datum a jméno žáka
2.vlastní žádost
3.podpis zákonného zástupce

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ŠD

Během pobytu v ŠD zodpovídá za bezpečnost žáků pedagogický pracovník, který dítě do svého oddělení či kroužku převzal dle „Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Další bezpečnostní opatření

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření a používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů.

V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.

Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy.

Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují souhlas a seznámení se se školním řádem

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby odchodu ze ŠD

V případě nevyzvednutí žáka ze ŠD v 16:00 hod. se vychovatelka bude snažit spojit se zákonnými zástupci žáka a domluvit se na jeho předání. Pokud se jí to nepodaří, bude v 16:10 hod. kontaktovat ředitelku školy, která rozhodne o dalším postupu.

Povinnosti žáka ŠD

 1. a) Žáci si svou obuv a svrchní oděvy ukládají do šatny ŠD, která je umístěná vedle družiny. Věci v šatně ŠD si ukládají na vyhrazené místo, předměty a věci, které je možno ztratit, nebo zaměnit, musí mít žáci řádně označeny (podepsány). Ztrátu nebo záměnu musí neprodleně nahlásit vychovatelce ŠD.
 2. b) Žáci přicházejí do ŠD čistí a upravení, myjí si ruce po použití WC, před jídlem, po návratu z hřiště.
 3. c) Jakmile žák přijde do oddělení ŠD, nesmí je bez dovolení opustit. Každý žák je povinen řídit se pokyny vychovatelky ŠD a školním řádem.
 4. d) Žák šetří zařízení ŠD, svévolně nepoškozuje školní majetek, šetří hračky, knihy a jiné pomůcky. Pečuje o čistotu v ŠD a zachovává všude pořádek. Veškeré škody, které žák ŠD způsobí úmyslně, musí nahradit.
 5. e) Žáci se aktivně účastní práce ŠD a její vzorné reprezentace na veřejnosti.

Stravování žáků

Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, kde odebírají oběd.

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Stravování žáků zajišťuje školní jídelna. Odhlašování obědů v případě žákovi nepřítomnosti provádí rodič u vedoucí školní jídelny osobně či telefonicky – č.tel. 572 541 366, 774 255 313 nejpozději do 7:30 hod. téhož dne.

První den nemoci si může žák vyzvednout oběd do vlastních nádob.

Žákovu nepřítomnost z důvodu nemoci zákonný zástupce oznámí vychovatelce ŠD. Toto může provést i telefonicky. Tel: 572 541 366, 774 255 313

Rodiče mají právo a možnost se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky ŠD.

Dokumentace ve ŠD

ŠVP

 • Třídní kniha
 • Přehled docházky
 • Přihlášky
 • Omluvenky

Skladba zaměstnání ve ŠD:

*  12:00 – 13:00hod.

 • hygiena
 • oběd
 • volná činnost

*13:00- 13:30 hod.

 • odpočinková činnost (besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory)

*13:30- 14:30 hod.

 • výchovně vzdělávací a zájmové činnosti v oblasti Vv, Pč,Hv,Tv, přírodovědné
 • příprava na vyučování
 • vycházky, pobyt venku

*14:30- 14:45 hod.

 • hygiena
 • svačina

*14:45-16:00 hod.

 • stolní hry a hry dle přání dětí ,úklid hraček ve ŠD
 • odchod ze ŠD

Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií třídy a dětí na webových stránkách školy, v budově a při prezentacích propagující aktivity školy.

V Kostelanech n./Mor. 1. 9. 2019              Bronislava Lukášová, ředitelka MŠ