ŠVP pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


SKŘÍTEK KAMARÁD A SVĚT

Motto: „Rodina mi dala kořeny a křídla, školka mě doprovází prvními kroky do života.“


Vydaný:   1. 9. 2020

Číslo jednací:   32/2020

Schválený pedagogickou radou:   31. 8. 2020

Platnost dokumentu:   31. 8. 2025

Autor:   Bronislava Lukášová, Zuzana Něničková a kolektiv pedagogů


Obsah

1 Identifikační údaje o škole
2 Charakteristika školy
2.1 Naše mateřská škola
2.2 Dopravní dostupnost
2.3 Logo mateřské školy
2.4 Prezentace mateřské školy
2.5 Akce mateřské školy
3 Podmínky vzdělávání
3.1 Věcné podmínky
3.2 Životospráva
3.3 Psychosociální podmínky
3.4 Organizace dne
3.5 Řízení mateřské školy
3.6 Personální a pedagogické zajištění
3.7 Spoluúčast rodičů
3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných
3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let
4 Organizace vzdělávání
4.1 Počet tříd a jejich bližší charakteristika
4.1.1 Třída Koťátka
4.1.2 Třída Broučci
4.2 Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd
4.3 Činnosti se souběžným působením dvou učitelů
4.4 Kritéria pro přijímání děti do mateřské školy
5 Charakteristika vzdělávacího programu
5.1 Záměry, filozofie a koncepce naší mateřské školy
5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu a školy jako instituce
5.3 Metody a formy vzdělávání
5.4 Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných 31
5.4.1 Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení PLPP
5.4.2 Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení IVP
5.5. Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let
6 Kompetence k učení
6.1. Kompetence k učení
6.2 Kompetence k řešení problémů
6.3. Komunikativní kompetence
6.4. Sociální a personální kompetence
6.5. Činnostní a občanské kompetence
7 Vzdělávací obsah
7.1. Skřítek Podzimáček
7.2 Skřítek Zimníček
7.3. Skřítek Jarníček
7.4. Skřítek Letníček
8 Evaluační systém
9 Použité zdroje

1 Identifikační údaje o škole

 Adresa:  Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Kostelany nad Moravou 151, 686 01 Kostelany nad Moravou

Ředitelka školy, statutární orgán: Bronislava Lukášová
Mobil ředitelka: 774 255 313
Vedoucí školní jídelny: Veronika Zalubilová
E-mail:    mskostelanynm@zkedu.cz
Webové stránky: http://www.mskostelany.cz/
Datová schránka: s3pc8j
Telefon: 572 541 366
Zřizovatel: Obec Kostelany nad Moravou
Adresa zřizovatele:
IČO: 709 827 08
Kapacita MŠ: 50 dětí
Kapacita ŠJ:  80 strávníků
IZO MŠ: 107 612 739
IZO ŠJ:  103 279 253

Zpracovatelé ŠVP PV: Bronislava Lukášová a kolektiv pedagogů

2 Charakteristika školy

2.1 Naše mateřská škola

Mateřská škola se nachází v malé obci Kostelany nad Moravou, která leží v úrodné rovině na pravém břehu řeky Moravy. Škola je umístěna ve velmi klidném prostředí. Mateřská škola byla původně školou základní. Budova byla postavena v roce 1908. V roce 1978 byla upravena na dnešní mateřskou školu. Od 1. 9. 2003 působí MŠ jako samostatný právní subjekt.

Budova má dvě podlaží. V horním patře se nachází dvě třídy. Třída Koťátek a třída Broučků. Dále je zde malá ložnice, sociální zařízení pro děti i dospělé, které je opatřeno sprchou, v případě potřeby. Sklad pomůcek, který zároveň slouží jako šatna pro pedagogické pracovnice. V horním patře je také ředitelna.

Součástí mateřské školy je školní družina nacházející se v přízemí. Má celkem tři místnosti. Herní, odpočinkovou, pracovní. Má samostatné sociální zařízení. V přízemí se  nachází šatna pro třídy MŠ, sociální zařízení pro děti i dospělé, sprchový kout, malá šatna pro provozní zaměstnance, samostatná jídelna, kuchyně k níž náleží přípravna, sklad potravin a sklep.

Součástí mateřské školy je rozsáhlá školní zahrada. V roce 2014 byla provedena oprava chodníků. Zahrada je vybavena novými prvky s certifikátem. Je uzavřena a její prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem volnost při pohybových aktivitách. Pro hry s vodou v letním období mají děti společné brouzdaliště.

V mateřské škole se na předškolním vzdělávání podílí 4 pedagogické pracovnice . Provoz zajišťuje školnice, která má funkci zároveň jako uklízečka. Dále je součástí pracovního týmu také vedoucí školní jídelny a kuchařka.

2.2 Dopravní dostupnost

K mateřské škole je snadná a bezproblémová dostupnost. Od hlavní silnice Staré město – Moravský Písek. Autem možno přijet až na parkoviště před budovu školy.
Nejbližší autobusová zastávka je v obci, vzdálena od budovy školy cca 128 m. Další autobusová zastávka je „Kostelany nad Moravou, rozcestí“ vzdálená cca 922 m. Dopravní dostupnost je možná i vlakem, železniční zastávka je umístěna opět na rozcestí, vzdálená cca 1,3 km.

2.3 Logo mateřské školy

Ve školním roce 2019/2020 bylo navrhnuto a vytvořeno nové logo MŠ. Prvotně znázorňuje budovu naší mateřské školy. Plot z barevných pastelek představuje tvořivost, kreativitu a nápaditost. Symbol mráčků znamená, že i ve školce se občas zakaboní, ale společnými silami a s úsměvem se vždy vše zvládne a zase vyjde sluníčko. Mateřskou školu hlídají dvě usměvavé opičky, které poukazují na radost, pohodu, bezpečí a hravost. Protože máme ve školce veselé a hravé děti, tak i naše logo působí vesele. A protože je náš školní rok pestrý, barevný, plný mnoha aktivit, tak i naše logo je přesně takové.

2.4 Prezentace mateřské školy

Naše mateřská škola se pravidelně prezentuje na různých akcích. V září se děti účastní tradičního hodového programu v obci, kde vystupují s pásmem písniček a tanečků.

V předvánočním čase pořádá školka společně se školní družinou, tradiční rozsvícení a zpívání u školkového vánočního stromu před budovou MŠ. Mohou se účastnit jak rodiče, tak také všichni, kdo se k nám chtějí přidat. Školní jídelna zajistí vždy něco dobrého na občerstvení, ať už ve formě upečeného vánočního perníku, tak také horké čokolády. Děti si společně s paní učitelkami připraví koledy a všichni se tak naladíme na blížící se atmosféru Vánoc.

V polovině měsíce prosince se již tradičně koná vánoční besídka v kulturním domě. Vystupují děti z mateřské školy i ze školní družiny, ať už s pásmem tanečků, písniček či  nápaditým divadelním nebo muzikálovým představením. Děti z mateřské školy spolupracují s dětmi ze školní družiny.

Ke Dni matek, v měsíci květnu potěší děti svým veselým a dojemným vystoupením hlavně všechny maminky, babičky, ale samozřejmě i ostatní diváky Besídka se koná v kulturním domě.

K příležitosti Vítání občánků do naší obce si děti pravidelně za pomoci paní učitelek připravují básničky a písničky.

Koncem školního roku probíhá pravidelné Pasování prvňáčků v obřadní síni OÚ za přítomnosti rodičů a rodinných příslušníků.

Pravidelně se zapojujeme do výtvarných soutěží s různou tématikou.

Všechny fotografie z dění mateřské školy jsou k dispozici na webových stránkách školy http://www.mskostelany.cz/. Mateřská škola se také pravidelně prezentuje ve Zpravodaji obce – Kostelanský hlásek, který je k nahlédnutí na webových stránkách obce http://www.kostelanynadmoravou.cz/zpravodaj-obce-kostelansky-hlasek/ds-6429.

2.5 Akce mateřské školy

Každý měsíc mají děti naší mateřské školy možnost zhlédnout zajímavé pořady: divadla s různou tématikou, kouzelnická představení, canisterapii, muzikoterapii, mobilní planetárium.
Děti předškolního věku pravidelně navštěvují knihovnu B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti, kde je pro ně připraven vždy zajímavý program.
Do mateřské školy pravidelně dochází paní psycholožka, která pro děti připravuje relaxační cvičení.
V měsíci březnu děti navštěvují v rámci Měsíce knihy místní knihovnu, kde se dozví zajímavosti o knížkách, a paní knihovnice jim vždy přečte nějakou pěknou pohádku.
Během školního roku s dětmi také navštěvujeme divadla a různá představení mimo naši školku.

Pravidelné akce v průběhu školního roku:

Hody
Obecní akce – děti z mateřské školy vystupují s pásmem lidových tanečků a písniček.

Akce Podzimní strašení
Přivítání podzimu – kostýmy strašidelných masek, zábavné hry, soutěže, malování na obličej. Podzimní focení.

Mikulášská nadílka
Přivítání Mikuláše v MŠ – děti zpívají písničky, recitují básničky, každý dostane nějakou sladkou odměnu.

Zpívání u školkového vánočního stromu
Akce MŠ – společná akce s rodiči, s dětmi z mateřské školy a školní družiny. Akce probíhá před budovou mateřské školy, kde je nazdoben vánoční stromeček a připraveno malé pohoštění z naší školní jídelny. Děti z mateřské školy a školní družiny zazpívají společně pásmo vánočních písniček. Všichni se naladíme na atmosféru blížících se Vánoc a rozsvítíme vánoční stromeček.

Vánoční besídka
Besídka s programem pro rodiče a veřejnost. Probíhá v budově kulturního domu v obci. Spolupráce dětí z mateřské školy s dětmi ze školní družiny.

Vánoční nadílka
Od rána znějí v mateřské škole vánoční koledy. Děti netrpělivě naslouchají zacinkání zvonečku, to je totiž znamení, že do školky přišel Ježíšek. Společně s paní učitelkami jdou k vánočnímu stromečku, kde už na ně čekají dárečky. Zazpívají připravenou koledu a vánoční nadílka může začít.

Karneval
Fašank ve školce aneb všichni do bláznivých masek – fašankový rej v maskách, dopoledne plné zábavných her, soutěží, hudby a tancování.

Vynášení zimy
Rozloučení se zimou a přivítání jara – společná akce dětí z mateřské školy a školní družiny – pásmo říkadel a písniček, vynášení „Moreny“ k řece Moravě.

Pyžamková školka
Březen – měsíc Knihy – charakter odpočinkové a rekreační činnosti, po celé dopoledne jsou děti v pyžamku. Z činností například čtení, dramatizace pohádek a poutavých příběhů apod.

Akce Zelený týden
Akce souvisí s nadcházejícími Velikonocemi – po celý týden má každý na sobě něco zeleného.

Den Země Kovosteel
Akce pořádaná firmou Kovosteel ve Starém městě – děti z mateřské školy se pravidelně účastní, vždy je pro ně připraven naučný, poutavý program.

Čarodějná školička
Aneb v dubnu přiletí čarodějnice a čarodějové – zábavné dopoledne se spoustou kouzel, čarodějných lektvarů a her.

Stavění a zdobení Májky
Děti z mateřské školy a školní družiny nazdobí Májku před budovou školky. Poté si zazpívají lidové písničky a básničky, které si připravily.

Výlet školy
Mateřská škola se snaží na konci školního roku zrealizovat vždy zajímavý výlet pro děti. Ať už je to výlet za pohádkou do zámku Buchlovice, výlet za zvířátky do ZOO Hodonín nebo ZOO Zlín Lešná aj.

Návštěva 1.  třídy Základní školy Staré Město
Naši předškoláci navštíví 1. třídu Základní školy ve Starém Městě, aby se podívali, jak to v takové „velké škole“ vypadá. Paní učitelka má společně se svými žáky připraveny pro naše předškoláky drobné úkoly, které jim školní kamarádi pomohou vyřešit.

Aktovkiáda a nocování ve školce pro předškoláky
Na konci školního roku je tradicí přespávání budoucích školáků v mateřské škole. Společně s dětmi ze školní družiny se jde do místní restaurace U Raka, kde je zajištěna večeře. Poté se jde zpět do školy, kde je přichystán malý program. Na závěr je dětem přečtena pohádka či poutavý příběh.

Společné dílničky s rodiči – podzimní, vánoční, velikonoční
Mateřská škola pravidelně pořádá tvořivé dílničky s rodiči dle různých témat.

Záměry do budoucna:

 • Rozšíření akcí – naším záměrem je uspořádat akci, která bude za účasti pedagogů, i celého našeho týmu, dále dětí z MŠ i dětí z ŠD a rodičů. Akce by se konala buď na zahájení školního roku nebo na jeho ukončení.  Společně strávené odpoledne plné zábavy, her, soutěží a tvoření. Doprovázeno malým pohoštěním z naší školní jídelny. Tyto akce budou uspořádány dle možností a okolností. Termín: Školní rok 2020/2021.
 • Ve školním roce 2019/2020 byl naplánován výlet do Lamacentra Hády Brno. Výlet měl být uskutečněn s dětmi z mateřské školy a s dětmi ze školní družiny. Motivací byla adopce jedné z lamiček. Tento výlet byl bohužel kvůli okolnostem zrušen. Termín: Školní rok 2020/2021.

3 Podmínky vzdělávání

Základní podmínky předškolního vzdělávání jsou v mateřské škole uskutečňovány na základě dané legislativy a vymezeny příslušnými právními normami.

3.1 Věcné podmínky

Mateřská škola má všechny vnitřní i vnější prostorové podmínky uzpůsobeny k pohybu a ke hře dětí tak, aby odpovídaly bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Prostorové uspořádání umožňuje skupinové i individuální činnosti, řízené i spontánní aktivity, a také prostor pro relaxaci a odpočinek. V každé třídě jsou vytvořeny herní koutky pro různé námětové hry.

Paní učitelky mají k dispozici notebook, fotoaparát. Dále do třídy Broučků byla pořízena velká televize s možností připojení na wifi, kterou plně využívají obě třídy.

Pro hudební činnosti je školka vybavena elektronickými klávesami, digitálním pianem, dále různými melodickými i rytmickými hudebními nástroji. Obě třídy jsou vybaveny CD přehrávačem. Byl zakoupen velký reproduktor, jež je využíván, jak na školní i mimoškolní aktivity.

Pro výtvarné a pracovní činnosti je zajištěno velké množství výtvarných pomůcek a dostatek různého materiálu. Děti se podílejí svými výrobky na výzdobě a zútulnění interiéru mateřské školy. Jejich výrobky jsou vystaveny na dostupných a dobře viditelných místech, jsou přístupné, jak dětem tak rodičům.

Mateřská škola má k dispozici různé didaktické hry, pomůcky a obrazový materiál k rozvíjení kognitivní stránky, duševních schopností a získávání potřebných vědomostí dětí.

Hračky, pomůcky a další doplňky jsou průběžně kontrolovány, dle potřeby doplňovány a pedagogy plně využívány.

Veškeré vybavení, kterým školka disponuje odpovídá antropometrickým požadavkům, počtu dětí. Je zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu. Pravidelně se uskutečňují potřebné revize a kontroly.

Hračky, hry, dětská knihovna, výtvarné potřeby jsou pro děti volně dostupné tak, aby je mohly plně využívat. Jsou stanovena pravidla jejich užívání.

Pro odpolední odpočinek a relaxaci má školka dostatečný počet lehátek.

Do třídy Koťátek byla nově pořízena čistička vzduchu s ionizátorem.

K mateřské škole neodmyslitelně patří školní zahrada. Ta je při příznivém počasí plně využívána. Probíhají zde odpočinkové, relaxační činnosti, sportovní aktivity různého druhu a nesmíme opomenout činnosti zájmové, aktivity spontánní i řízené. Součástí zahrady je i sklad hraček do kterého mají přístup pouze pedagogické pracovnice. K hraní na zahradě je k dispozici velké množství sportovního nářadí, pomůcek – různé typy míčů, pétanque, badminton, tenisové pálky, malý pingpongový stůl s pálkami, na malování mají děti křídy. K dispozici jsou různé koloběžky, tříkolky a odrážedla dle věku dětí. Pro bezpečnost a jízdu na koloběžkách mají děti přilby, které jsou uloženy ve skladu hraček. K pohybovým aktivitám využíváme i dětské trampolíny.

Na zahradě máme i pískoviště, průlezky, horolezeckou stěnu, skluzavku.

V letním obdobím mohou děti pod dohledem pedagogů využít na osvěžení malé brouzdaliště. Na zahradě máme nově pořízené lavičky, sloužící k výtvarné, pracovní i relaxační činnosti.

Ve školním roce 2019/2020 (o letních prázdninách) získala naše mateřská škola nový kabát. Byla vymalována třída Koťátek, chodby a schodiště. Třída Koťátek byla doplněna novým nábytkem do hracích koutů – dětská kuchyňka, knihovna, konstruktivní stavebnice. Třešničkou, která dozdobila a zútulnila naši školku, bylo namalování obrázků na stěny školky. Dominantním prvkem ve vstupu je ztvárněná velká větev s lesními skřítky, která provází děti celým školním rokem a ročními obdobími. Na chodbě máme hodiny s dětskými prvky. Před vstupem do tříd nás vítá skřítek Kamarád s Tydýtem.

Záměry do budoucna:

 • Termín: Školní rok 2020/2021. Naším cílem je zvelebení školní zahrady. Jelikož děti

tráví moc rády čas venku, snažíme se co nejvíce aktivit směřovat ven. Proto chceme školní zahradu co nejvíce přizpůsobit, aby byla plně využívána a přispěla k rozvíjení hrubé motoriky u dětí. Vytvoříme i užitkovou zahradu, místa pro záhonky, kde děti budou sázet a pozorovat jejich růst a pečovat o ně. Dále bude vytvořen „koutek přírody“, kde bude umístěn hmyzí domeček, který byl zakoupen. Bude také vytvořeno místo pro dva africké šneky, jež mají na starosti děti ze školní družiny. V plánu je také vytvoření stezky pro bosé nohy. Zakoupeny byly barvy na chodníky, kde se budou malovat hry: abeceda, čísla, panák a člověče nezlob se.

Dále je v plánu rekonstrukce přístřešků před budovou MŠ nad vchodovými dveřmi a také přístřešek na zahradě nad dveřmi školní družiny.

Zakoupení zahradního mlhovače pro osvěžení při horkých dnech.

Zakoupení čističky vzduchu s ionizátorem do třídy Broučků.

3.2 Životospráva

Velkou výhodou naší mateřské školy je vlastní kuchyně. Bez problémů můžeme pohotově reagovat na různé vzniklé situace.

Za skladbu jídelníčku, spotřební koš, dodržování technologie přípravy jídel i nápojů zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu, který roste a vyvíjí se. Snažíme se, aby byla strava vyvážená a zdravá, ale také aby dětem jídlo chutnalo. V jídelníčku máme dostatečně zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny, ryby. Zařazujeme i cereální pečivo.

Dále je zajištěn dostatečný přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, která je pravidelně podávána při svačinkách.

Také je dodržován pitný režim. Nápoje jsou připravovány ráno v nerezových termonádobách s výpustným kohoutkem. Dětem je střídavě nabízen čaj, džus, šťáva, voda s mátou a citronem. V letních měsících mají děti zajištěn pitný režim i na zahradě. Pití je připraveno v uzavřené nádobě s výpustným kohoutkem. Děti mají k dispozici hrníčky, které se po použití oplachují v kbelíku s vodou, ta se průběžně mění. Při delší plánované vycházce nebo na výletě si děti nosí svoje pití v batůžku. Paní učitelky však mají pro případ, že by některé z dětí nemělo svůj vlastní nápoj nebo si pití už vypilo, s sebou v PET láhvích nebo v uzavíratelné nádobě připravený nápoj vždy k dispozici. Samozřejmě také dostatečný počet hrníčků, které jsou zabaleny v sáčku. V naší mateřské škole je umístěn na viditelném a přístupném místě tzv. pitný koutek.

Při stravování respektujeme množství a tempo, které si dítě zvolí při jídle. Děti učíme pravidlům správného stolování a samostatnosti při sebeobsluze. Děti do jídla nenutíme, pouze motivujeme.

Volného pohybu mají děti dostatek. Nejen v interiéru naší mateřské školy, ale také na školní zahradě. Děti chodí každý den ven, ať už na zahradu nebo na vycházku. Rozhodující vliv na délku pobytu venku má počasí. Program činností je tedy vždy přizpůsoben.

K tělesné pohodě patří neodmyslitelně i odpočinek a relaxace dětí. Dětem je po obědě nabídnut klidový režim. A to vždy v době mezi 12 – 14 hod. Děti ke spánku nenutíme, respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku.

Denní rytmus a řád je pravidelný, avšak dle potřeb a aktuální situaci se může měnit.

Pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

 Řídíme se:

 • dětem je 3 x denně poskytována plnohodnotná strava dle příslušných předpisů
 • pitný režim je zajištěn bez omezení celý den i při pobytu venku
 • je zachována skladba jídelníčku
 • jídelníček je pravidelně vyvěšován na nástěnku i na webové stránky školy
 • svačiny jsou obohacovány zeleninou a ovocem, velkým výběrem pomazánek
 • mezi jednotlivými jídly je dodržován předepsaný časový odstup
 • děti nejsou nikdy nuceny do jídla, mají možnost si i jídla přidávat

Záměry do budoucna:

 •  Dbát na správné držení příboru – předškoláci. Termín: průběžně.
 •  Dbát na správné stolování a větší klid v jídelně – mladší děti i předškoláci.

       Termín: průběžně.

 •  Vést k větší samostatnosti při podávání jídel – mladší děti i předškoláci.

       Termín: průběžně.

3.3 Psychosociální podmínky

Denní řád školy podléhá pravidlům, je však flexibilní, reagující na potřeby dětí i rodičů. Děti jsou vedeny k samostatnosti nejen v sebeobsluze, při stolování, při výběru hraček, her a činností, ale i v projevech vlastního názoru a postoje.

K činnostem jsou děti průběžně motivovány. Ve třídách panuje přátelská, radostná atmosféra, děti jsou stimulovány k projevům přátelství, soudržnosti, akceptování druhých.

Děti jsou rozvíjeny ve všech vzdělávacích činnostech s přihlédnutím k jejich osobní spokojenosti a pohodě. Je dbáno na tělesný rozvoj dětí, na rozvoj pohybových schopností a dovedností. Systematicky je rozvíjena řeč a schopnost komunikovat. Je všemi prostředky podporována kreativita, fantazie, zájmy a nadání dětí.

Děti jsou vedeny k pocitu zdravého sebevědomí, sounáležitosti a pozitivnímu vztahu ke škole a vzdělávání, k respektování různých komunit. Je respektována svoboda dítěte v souladu s vlastní odpovědností. Vše, co se dítě učí, je vzájemně propojeno a logicky navazuje, je preferován prožitek a z něho je vycházeno.

Při nástupu dětí je dodržována adaptace dětí na nové prostředí, dle potřeb dítěte. (viz. příloha Adaptační plán).

Počet dětí ve třídách je schválen určením kapacity a není překračován.

Dětem je nabízen odpočinek na lehátku s poslechem pohádek. Školka umožňuje i klidové aktivity ve třídách, zařazuje kroužky a zájmové činnosti dětí.

Děti i dospělí se v MŠ cítí dobře, vzniklé problémy jsou řešeny a přání i potřeby dle možností respektovány a plněny. Plně je respektována potřeba soukromí dítěte.

Záměry do budoucna:

 •   Podněcovat aktivitu dětí při činnostech. Termín: průběžně.
 •  Věnovat se vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňovat prosociálním směrem – prevence šikany. Termín: průběžně.

3.4 Organizace dne

Denní řád v mateřské škole je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na aktuální potřeby rodičů.

v   6:30 hod.            začátek provozní doby v mateřské škole

do 7:30 hod.           možnost odhlášení dítěte (pevnou linkou, mobilem, sms)

do 8:00 hod.           přivádění dětí do mateřské školy

6:30 – 8:30 hod.     scházení dětí, spontánní činnosti dětí, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími  potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, esteticky – výchovné činnosti

8:30 – 8:45 hod.      komunitní kruh, pohybové chvilky, ranní cvičení

8:45 – 9:00 hod.      hygiena a svačina

9:00 – 9:30 hod.      didakticky cílené činnosti

9:30 – 11:30 hod.    příprava na pobyt venku, pobyt venku

Budova je uzamčena, je pořízeno bezpečností zařízení s kamerovým systémem. Pouze v době od 11:00 hod. – 12:00 hod. se vydávají obědy cizím strávníkům.

11:30 – 12:00 hod.    hygiena, oběd

12:00 – 12:15 hod.    hygiena, příprava na odpolední relaxaci

12:10 – 14:00 hod.    relaxace, vstávání dle individuální potřeby dětí

14:15 – 14:40 hod.   hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod.   opakovací chvilky, zájmové hry do rozchodu dětí

16:30 hod.                 končí provoz mateřské školy

3.5 Řízení mateřské školy

Všem zaměstnancům mateřské školy jsou jasně vymezeny jejich povinnosti, pravomoci a úkoly.

Významnou inovací pro rychlý chod informací je elektronický program Správa mateřských škol. V tomto programu je vedena třídní kniha, docházka dětí, podací deník a matrika školy. Pedagogičtí zaměstnanci a vedoucí školní jídelny mají zabezpečený přístup k těmto datům.

Směrnice a řády jsou uloženy v šanonu v ředitelně. Školní vzdělávací program a Školní řád jsou k dispozici jak na hlavní nástěnce v budově MŠ, tak také na našich webových stránkách.

Při vedení zaměstnanců je snaha vytváření atmosféry vzájemné důvěry a tolerance. Práce všech zaměstnanců je podněcována pozitivní motivací.

Pedagogičtí pracovníci jsou zapojováni do řízení mateřské školy, je jim ponechán dostatek pravomoci a je respektován jejich názor. Podílejí se na rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího programu. Pedagogové pracují jako tým a snaží se zvát ke spolupráci také rodiče.

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Ředitelka pravidelně vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. Vychází z analýzy a využívá zpětné vazby.

Situační řízení ve spojení s podporou, motivací a týmovou spoluprací je vedeno úsilím o uspokojování potřeby jistoty, sounáležitosti, uznání a seberealizace.

Mateřská škola spolupracuje:

 • Se zřizovatelem obcí Kostelany nad Moravou – plánování finančních rozpočtů, plánování rekonstrukcí budovy a školní zahrady.

Zapojení do akcí plánovaných obcí – Vítání občánků, Vánoční besídka, Den matek, Čtení v knihovně aj.

 • Se Základní školou Staré Město – návštěva předškoláků 1.třídu ZŠ.
 • S PPP Uherské Hradiště – spolupráce při odborných vyšetřeních či tvorbě individuálních plánů.
 • S SPC Zlín Duha.
 • Plavecká škola Uherské Hradiště – zajišťuje předplavecký výcvik dětí .
 • S KHS Uherské Hradiště.
 • S Klubem kultury Uherské Hradiště – zapojení do výtvarných soutěží s různou tématikou, výstavy dětských kreseb.
 • Se Střediskem volného času Staré Město – keramické dílničky, angličtina pro předškolní děti, kroužek Koumák a Keramika pro děti ze školní družiny.
 • S knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti – předškolní děti mají pravidelné návštěvy knihovny, čtení a programy pro děti.
 • S místními organizacemi – myslivci, rybáři, sportovci, chovatelé.

3.6 Personální a pedagogické zajištění

V mateřské škole pracují čtyři odborně kvalifikované pedagogické pracovnice, jeden asistent pedagoga.

Průběžně dle potřeby a zájmu si doplňují odbornost samostudiem a účastí na různorodých odborných seminářích. Všechny pedagožky mají zájem o svůj profesní růst a vytváří tak předpoklady pro kvalitní výsledky vzdělávací práce. Ze strany ředitelky mají plnou podporu a motivaci. Pedagožky si vzájemně pomáhají, spolupracují, vyhledávají odbornou literaturu, didaktické pomůcky či hračky, které by mohly nově obohatit vzdělávání dětí.

Veškeré připomínky, nové postřehy a nápady kolektiv pedagogů řeší na svých pedagogických radách, kde společnou konzultací hledají možná řešení problémů a inovace v předškolním vzdělávání.

Pracovní tým funguje na základě předem jasně vymezených a společně stanovených pravidel. Tým je stmelený. Jeho předností je vzájemná spolupráce a přátelské vztahy. Všichni společně se podílejí na akcích pořádaných mateřskou školou, každý se snaží přispět svými nápady a kreativitou.

Pedagogičtí pracovníci se chovají v souladu se společenskými, metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Profesionální jednání pedagožek je v souladu s jejich morálním, lidským a etickým přesvědčením.

Při všech činnostech je dětem zajišťována pedagogická péče. Pedagožky se během dne střídají v ranních a odpoledních službách, dle rozpisu pracovní doby. Při absenci pedagoga ve vzdělávacím procesu se pedagogové zastupují.

Dále pracují v mateřské škole tři správní zaměstnanci, vedoucí školní jídelny, kuchařka a školnice, která zároveň vykonává práci uklízečky. Vedoucí školní jídelny a kuchařka si průběžně dle potřeby a zájmu rozšiřují odbornost na seminářích. Postřehy, nápady a připomínky řeší na pravidelných provozních poradách.

Specializované služby jsou zajišťovány odborníky, se kterými naše škola spolupracuje.

Záměry do budoucna:

 •  Více se zaměřit na sdílení nově získaných teoretických znalostí z odborných

seminářů, samostudia nebo inspiraci z jiných mateřských škol, dále prezentaci svých

pedagogických výsledků, to vše v rámci pedagogických porad. Termín: průběžně.

 • Více se zaměřit na propojení nově získaných teoretických vědomostí s jejich

praktickým využitím během vzdělávání dětí. Termín: průběžně.

3.7 Spoluúčast rodičů

Jedním z našich hlavních cílů je vzájemná důvěra, otevřenost, porozumění, respekt a spolupráce mezi zaměstnanci školy a rodiči. Snažíme se jednat s rodiči ohleduplně a taktně.

Dbáme na to, aby bylo chráněno soukromí rodiny a vždy zachována diskrétnost. Podporujeme rodinnou výchovu, pomáháme rodičům v péči o dítě. Avšak nezasahujeme do života a soukromí rodiny, ani neposkytujeme nevyžádané rady.

Rodiče jsou pravidelně informováni o prospívání jejich dítěte a jeho individuálních pokrocích. V případě potřeby či zájmu si mohou rodiče domluvit konzultační schůzku s učitelkou nebo s ředitelkou.

Rodiče jsou v dostatečném předstihu informování o dění v MŠ. Informace jsou vyvěšeny v šatně mateřské školy, na webových stránkách MŠ a v 1.patře na nástěnce pro rodiče. Rodiče mají také možnost zapojit se do aktivit ve školce, pomoc při pořádání akcí.

Pedagogové vycházejí z konkrétních potřeb jednotlivých dětí, respektive rodin a citlivě se snaží na ně reagovat.

Během školního roku organizujeme pro rodiče třídní schůzky

 • Zářijová třídní schůzka je zaměřena na:
 • seznámení se Školním vzdělávacím programem
 • seznámení se Školním řádem
 • organizační záležitosti
 • spolupráce rodičů a MŠ
 • dotazy, diskuze, připomínky, návrhy
 • Lednová třídní schůzka bývá zaměřena na oblast školní zralosti a připravenost dětí pro vstup do základní školy. Přednáška o školní zralosti ve spolupráci se zástupkyní základní školy Staré Město. Dále se také třídní schůzka orientuje na informace ohledně nástupu dětí do Plavecké školy v Uherském Hradišti. V neposlední řadě také informace o plánovaných akcích.

Společné akce naší mateřské školy pro děti za účasti rodičů:

Září – Hody

Prosinec – Zpívání u školkového vánočního stromu, Vánoční besídka

Květen – Den matek

Červen – Pasování předškoláků v budově Obecního úřadu

Akce pořádaná na zahájení nebo na konec školního roku.

Společné tvořivé dílničky s rodiči – podzimní, vánoční, velikonoční

Záměry do budoucna:

 • V budoucnu bychom chtěli realizovat více společných akcí s účastí rodičů. Viz. akce školky. Termín: průběžně.
 • Termín: V průběhu školního roku 2020/2021 bychom chtěli pořádat různě zaměřené tematické přednášky pro rodiče. Například témata – úrazy dětí, zdravá výživa, doprava, jak připravit předškoláky na dojíždění do základní školy. Přednášky by se konaly dle zájmu a možností.

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dle Rámcového vzdělávacího programu definováno jako: „Dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.“

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy vycházet z individuálních potřeb a možností dítěte. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme vytvářet takové podmínky, aby zcela odpovídaly těmto kritériím. Usilujeme o vytvoření optimálního prostředí k rozvoji osobnosti dítěte. Podporujeme k učení i ke komunikaci s ostatními. Citlivě vedeme k osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu, základní hygienické návyky, v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení. Účelem podpory je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte, dle jeho možností a schopností. Při stanovování cílů, plánování, organizování činností, včetně určování obsahu, forem a metod vzdělávání uplatňujeme princip diferenciace a individualizace. Snažíme se vytvořit a zajistit podmínky pro integraci všech dětí.

Využívány jsou různé didaktické hry, reedukační a kompenzační pomůcky.

Přístup pedagogů, ale i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí je na profesionální úrovni.

Rozvoj osobnosti dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý na citlivosti a přiměřenosti působení okolí. Proto je klíčovým aspektem, o který usilujeme, vytvoření takových podmínek, aby bylo dítě pozitivně přijato, a aby ono samo se pozitivně přijaté cítilo.

Snažíme se o navázání úzké spolupráce s rodiči, citlivou komunikaci a předávání potřebných informací.

Spolupracujeme s dalšími odborníky a využíváme služeb školských poradenských zařízení.

Přítomnost asistenta pedagoga je dle doporučení SPC, podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP.

Prostorové podmínky naší mateřské školy jsou vyhovující, avšak jedno negativum tady je. Naše školka nemá v případě potřeby bezbariérový přístup, který ani do budoucna charakter budovy pravděpodobně neumožní zrealizovat.

3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

V naší mateřské škole se snažíme při vzdělávání dětí vytvářet v rámci integrovaných bloků takové podmínky, aby byl stimulován vzdělávací potenciál všech dětí. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou nabízeny různě zaměřené aktivity a činnosti. K dispozici jsou didaktické hry, složitější a konstruktivní stavebnice, dostatek výtvarného i pracovního materiálu. Podporujeme všechny projevy a známky nadání, které se snažíme rozvíjet.

Záměry do budoucna:

 • Vytvářet podnětné prostředí, plně využívat a obnovovat sortiment her, hraček,     pomůcek, knih, encyklopedií. Termín: průběžně.
 • Zajišťovat netradiční výtvarný i pracovní materiál. Podporovat a citlivě vést děti k      samostatné realizaci, kreativitě a tvořivosti. Termín: průběžně.
 • Sebevzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Studium odborné          Termín: průběžně.

3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let

Mateřská škola splňuje požadavky  při vzdělávání dětí od dvou do tří let na prostorové a provozní podmínky. Úklid a výměna lůžkovin odpovídají veškerým hygienickým a právním předpisům. Má dostatečné zázemí pro zajištění hygieny dítěte. V umývárně jsou dětská umývadla, sprchový kout, přebalovací pult. Prostředí toalety je vybaveno pěti dětskými mísami. Šatna má dostatek skříněk, odpovídajícím počtu dětí s velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.

Děti jsou ve věkově heterogenní třídě Koťátek, tedy těch nejmenších od 2 do 4 let. Třída je vzdušná a přehledná, s velkým prostorem pro pohyb. Nábytek je jednoduchý, uzpůsobený věku dětí. Součástí třídy jsou hrací kouty.

K dispozici je velký výběr podnětných hraček, pomůcek, odpovídajícím věku dětí. Jelikož se jedná o heterogenní složení třídy, tak pro zajištění bezpečnosti jsou znepřístupněny ohrožující předměty. Dětem jsou ve třídě nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.

Během dne je zajištěn vyhovující režim, který respektuje potřeby dětí – pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek.

Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami viz. příloha Adaptační plán a příloha Postava Tydýta. Dětem je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty – například plyšák Tydýt.

Nabídka vzdělávacích činností odpovídá věku dětí. Jsou realizovány jak v menších skupinách, tak individuálně, podle potřeb a volby dětí.

Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, snaží se o zajištění pocitu bezpečí a dostatek emoční podpory.

V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

4 Organizace vzdělávání

4.1 Počet tříd a jejich bližší charakteristika

Organizace vzdělávání v naší mateřské škole probíhá ve věkově homogenních třídách. V mateřské škole jsou dvě třídy. Třída Koťátek je třídou nejmenších dětí. Ve třídě Broučků jsou děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou.

4.1.1 Třída Koťátka

Třída Koťátek je třídou pro nejmenší děti od 2 – 4 let. Kapacita třídy je 24 dětí. Vybavením a celkovým uspořádáním je přizpůsobená věkové kategorii dětí. Je třídou, kde se děti ráno scházejí a odpoledne tráví čas po odpočinku. Součástí třídy je lehárna.

Ve třídě působí dvě pedagožky, které zajišťují vzdělávání dětí. Po týdnu se střídají ve svých službách, ranní a odpolední směně. Plně spolupracují na tvorbě týdenního plánu, vycházejícího z třídního vzdělávacího programu.

Jelikož se jedná o nejmenší děti, tak naším nejdůležitějším úkolem je citlivý a vhodný způsob adaptace na prostředí mateřské školy. Snažíme se vytvářet prostředí, kde se budou děti cítit bezpečně, příjemně, hravě a budou sem chodit rády. Takové prostředí, aby se co nejlépe a co nejrychleji dokázaly adaptovat na kolektiv dětí a dospělých. Vhodným způsobem doplňujeme rodinnou výchovu a pomáháme dětem zajistit dostatek podnětů k jejich aktivnímu rozvoji.

Učitelky vytváří každému dítěti portfolio, které je vedeno po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy.

4.1.2 Třída Broučci

Třída Broučků je třídou dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou od 5 – 7 let.  Kapacita třídy je 24 dětí. Vybavením a celkovým uspořádáním je přizpůsobená věkové kategorii dětí. Ve třídě jsou uloženy pracovní materiály, didaktické hry, pomůcky, určené dětem předškolnímu věku.

Ve třídě působí dva pedagogové. Plně spolupracují na tvorbě týdenního plánu, vycházejícího z třídního vzdělávacího programu. Ředitelka pracuje s dětmi v odpoledních hodinách, které jsou zaměřeny na relaxaci a opakování získaných vědomostí a dovedností. Navazuje na třídní učitelku.

Vzdělávání a cíle jsou zaměřeny na přípravu k zápisu a následný úspěšný vstup do základní školy. Každé dítě má ve třídě na jedné ze skříněk svoji přihrádku se jménem, kam si samo ukládá obrázky, splněné pracovní listy apod.

Učitelky pokračují v portfoliu dítěte. Při ukončení předškolního vzdělávání si dítě portfolio ponechává.

4.2 Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd

Obě třídy jsou věkově homogenního složení. Plně si však uvědomujeme i roli a důležitost heterogenního uspořádání třídy. Tento typ rozdělení dětí je blíže rodinnému modelu. Přijímaní role mladšího či staršího, pozorování, vnímání, vzájemná pomoc, pochopení.

Od půl 7 do půl 8 tráví děti čas ve třídě Koťátek, kde si společně hrají. Poté se rozdělí do dvou tříd, kde probíhají specifické činnosti a aktivity dle zaměření a stanovených cílů. Také v odpoledních hodinách, po odpočinku jsou děti opět společně v jedné třídě. Dle možností, činností a aktivit se snažíme o společně strávený čas, kdy se sejdou všechny děti v jedné třídě nebo na školní zahradě. Někdy společně chodíme i na vycházky.

Příklady společných aktivit:

 • přání k narozeninám
 • akce, projekty MŠ
 • spolupráce s dětmi ze školní družiny

Při zařazování dětí do jednotlivých tříd jsou v případě žádosti rodičů upřednostňovány sourozenecké vazby.

4.3 Činnosti se souběžným působením dvou učitelů

 • pobyt venku
 • v době oběda
 • ukládání dětí k odpočinku
 • v případě potřeby, dle domluvy při akcích, projektech MŠ

4.4 Kritéria pro přijímání děti do mateřské školy

Děti jsou do mateřské školy přijímány při zápisu, dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Zapisují se děti, které dosáhnou do 31. srpna věku 2 let. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. do 16. května. Ředitelka stanovuje přesné datum a dobu zápisu.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Postupuje podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kostelany nad Moravou. Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok jsou aktualizována dle pokynů MŠMT. K nahlédnutí jsou na webových stránkách školy a nástěnce v mateřské škole a obecní vývěsce.       Žádost podává zákonný zástupce dítěte při zápisu do MŠ. Žádosti o přijetí je možno si stáhnout z webových stránek školy nebo jsou k vyzvednutí přímo v mateřské škole, u ředitelky.

Zákonní zástupci jsou informováni do 30 dnů od podání žádosti, a to formou veřejné vývěsky na dveře školy, dále na webových stránkách a vývěsce obecního úřadu. Rodiče jsou dále vyzváni, aby se dostavili podepsat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí může být případně zasláno poštou doporučeně do vlastních rukou.

V průběhu školního roku je možné přijmout dítě pouze v případě, že je volná kapacita MŠ.

5 Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program, dále ŠVP je vypracován podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaný MŠMT č.j. 32 405/2004-22 a v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z konkrétních podmínek a polohy naší mateřské školy, ze zkušeností a zaměření pedagogických pracovnic a z respektování věkových a individuálních potřeb dětí naší školy. Dále z ročních období, svátků, tradic a aktuálního dění během kalendářního roku. Je zpracován jako dlouhodobý. ŠVP je otevřený a je možné ho průběžně dle potřeby upravovat a doplňovat.

Náš školní vzdělávací program je bohatý a pestrý. Zahrnuje čtyři integrované bloky, které jsou závazné pro obě třídy. Bloky určují širší rámec, ve kterém se třídy pohybují, ale časově si je každá třída přizpůsobí s ohledem na zájmy, potřeby a přání dětí.

Z integrovaných bloků si pedagogové vytvářejí tématické celky, projekty, které jsou specifikovány a konkretizovány v Třídním vzdělávacím programu. Všechna témata reflektují přirozený vývoj a život dítěte. Jsou v souladu s cíli, kompetencemi a vzdělávacími oblastmi Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Jsou navržena tak, aby umožňovala postupné naplňování dílčích cílů stanovených v pěti oblastech:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Naplňování těchto dílčích cílů směřuje k dosahování dílčích kompetencí / očekávaných výstupů, které jsou obsahem jednotlivých bloků.

Každá třída si volí témata, která odpovídají konkrétním potřebám a specifikům jednotlivé třídy. Není nutné všechna vyčerpat v průběhu jednoho roku. Témata jsou obsahem Třídních vzdělávacích programů. Nejsou časově vymezena, jejich délka a zařazení do programu je dána aktuálními potřebami  a situací ve třídě.

Smysluplnost a praktičnost obsahové části vzdělávacího programu je pravidelně hodnocena z hlediska školy i jednotlivých tříd.

Školní vzdělávací program je doplněn o dílčí specifické projekty, které realizují paní učitelky. Jejich konkrétní zaměření, cíle jsou součástí příloh ŠVP. Jedná se o – Říkanky pro můj jazýček, Ohebný proutek, Tvořivé ručičky.

            Dále probíhá předplavecká výuka Voda je můj kamarád, ve spolupráci s Plaveckou školou v Uherském Hradišti.  (viz. příloha).

5.1 Záměry, filozofie a koncepce naší mateřské školy

„Rodina mi dala kořeny a křídla, školka mě doprovází prvními kroky do života.“

Tak jako strom vyrůstá z kořenů, první lidská zkušenost se formuje v rodině. V rodině máme kořeny, vyrůstáme a rosteme. Stáváme se součástí košaté koruny lidských vztahů a učíme se být součástí společenství. Láska je to, čím jsou kořeny, ze kterých rodina vyrůstá, které ji drží, i které ji zrcadlí.

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, pro jiné to může být těžší. Děti své prvotní životní zkušenosti čerpají v kruhu rodiny. Nikdy předtím nebyly odkázány samy na sebe, nemusely se vyrovnávat s tolika požadavky a překonávat samy nejrůznější obtíže. Vstup do školky je tedy prvním krokem do společnosti.

Dítě přichází z rodinného prostředí a postupně si v mateřské škole osvojuje kompetence, které mu umožní vstoupit do společnosti kamarádů, dospělých, světa okolo něj, tedy do života. Mateřská škola je nejen předstupněm školy základní, ale také přípravou na život daleko dopředu.

Vzdělávání předškolního dítěte chápeme jako cestu, po které se dítě ubírá a získává nové zkušenosti. Pedagog plní úlohu průvodce. Dítě by nemělo být „vedeno za ručičku“. Úkolem mateřské školy, pedagogů je dohlédnout, aby si dítě neublížilo, dodávat mu chuť zkoušet nové věci, chválit za sebemenší pokroky a pofoukat bolístku při upadnutí. Do ničeho nenutit. Citlivě a zodpovědně vést k samostatnosti a rozvoji zdravého sebevědomého dítěte.

Koncepce naší mateřské školy vychází:

Vztah mateřské školy s rodinou, vztah mateřské školy se školní družinou a vztah mateřské školy se základní školou ve Starém Městě

Zásadní součástí správného fungování naší školky je kontinuální, přirozená komunikace s rodiči, organizování společných akcí, na kterých je příležitost rozvíjet upřímný, otevřený vztah mezi rodinou a školou viz. akce.

Netypická avšak velmi přínosná je spolupráce se školní družinou. Školní družina Lamičky je součástí naší mateřské školy a má samostatné oddělení ve spodním patře budovy MŠ. S dětmi ze školní družiny mateřská škola spolupracuje při různých akcích, besídkách, projektech. Družináři si pro menší kamarády mnohdy připraví různá vystoupení, divadla, soutěže. Školní družina také vyrábí pro děti přicházející k zápisu do MŠ různé dárečky. Děti spolupracují na výzdobě školky i na obecní nástěnce.

Související důležitou oblastí je prohlubující se spolupráce se základní školou ve Starém Městě. To nejenom proto, že školní družina je součástí naší MŠ, ale také pro nalezení souladu v koncepcích obou škol. Nadále bude probíhat spolupráce klinickým logopedem, s pedagogicko – psychologickou poradnou, která pomáhá při řešení otázky školní zralosti a připravenosti před vstupem do základní školy i specifických problémů jednotlivých dětí.

Efektivním se jeví pravidelná přednáška výchovného poradce ze základní školy Starého Města pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do základní školy.

Zavedli jsme účast předškoláků na vyučování v základní škole, která odbourá stres přechodu z mateřské do základní školy.

Mateřská škola a příroda

Naše obec se nachází v krásném prostředí, obklopeném vodami řeky Moravy s jejími slepými rameny a pohledem na v dálce vyčnívající Chřiby s dominantami hradu Buchlova a kaple svaté Barbory.

Příroda kolem nás nám nabízí neskutečné množství podnětů ze kterých můžeme čerpat po celý rok. Návštěva lesa dětem přináší nové poznatky a vytváří vztah k živé a neživé přírodě. Dary z přírody využijeme k rozvíjení kreativity u dětí tvorbou výrobků z přírodnin, praktických poznatků se dětem dostane od zkušenějších – místních myslivců a chovatelů. Příroda, to je také životní prostředí. Jeho ochrana by měla být přirozenou samozřejmostí každého člověka. První kamínky povědomí o vztahu k životnímu prostředí, které vložíme do dítěte, pomohou vytvořit jasnou mozaiku chování v budoucnosti.

 Děti, hudba, tradice

Důležitou roli v naší mateřské škole hrají tradice a folklor. Proto hudba, zpěv, lidová píseň, lidové zvyky se prolínají v činnostech naší mateřské školy. Hudba je nástrojem utužení duševního zdraví dětí, rozvoje osobnosti a vlastního sebevědomí. Učení se písni a hra na jednoduché nástroje je první skutečnou týmovou prací, v níž si dítě uvědomuje svou důležitost a zároveň vnímá odpovědnost v kolektivu. Nadále budeme pokračovat ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, prohlubovat v dětech vztah k tradicím a navazovat na ně.

V oblasti folkloru se zaměřujeme na rozvíjení vztahu k lidové písni, k regionu Dolňácka  – účast na pěvecké soutěži Zazpívej slavíčku, hody v naší obci, Fašaňková (masopustní) obchůzka vesnicí, Vynášení Zimy ze vsi.

Vztah k lidové písni a tradičnímu kroji přináší dětem základy estetického cítění. V dnešním globálním světě je to také nejpřirozenější cesta k uvědomění si své jedinečnosti.

 Mateřská škola a obec

Školka, jako živý organismus, je součástí života obce. Semínko sounáležitosti s obcí, zasazené vstupem do školky, opečovávané správně nastaveným systémem místní mateřské školy a „obecního učitele“ může vyrůst do zdravého patriotismu, hrdosti na „svou obec“. A tak, se vznikem výkonného jedince, zcela přirozeně žijícího v rodné obci, se také obci zúročí péče, jež mu byla věnována, neboť právě tito občané přinášejí plody své práce do obecního společenství.

Již aktivní účast dětí mateřské školy na obecních akcích jako jsou místní hody, vítání občánků, masopustní obchůzka obcí, účast při pietním pokládáním květů k památníku  padlých spoluobčanů za válek aj. napomáhá vytvářet přívětivé klima pro obyvatele Kostelan. Také účast dětí na různých vystoupeních je jedinečnou propagací obce. Aktivní spolupráce s místními zájmovými organizacemi (TJ Sokol, MRS, MS, ), jakož i se zastupitelstvem obce a jeho výbory, starostou a obecním úřadem je naprostou samozřejmostí.

Obec, jako zřizovatel, zabezpečuje materiální chod naší mateřské školy, vypomáhá při údržbě budovy i okolního prostředí. Také provedená rekonstrukce kuchyně umožňuje rozšířit aktivity při přípravě stravy pro důchodce v naší obci.

Hlavní záměry vzdělávacího programu

 • Rozvoj a podpora vztahů mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými, podpora prosociálního chování.
 • Rozvoj mravních hodnot, osvojování si základních společenských návyků a respektování norem společnosti.
 • Rozvoj pregramotnosti a kompetencí k aktivnímu učení.
 • Rozvoj fyzické zdatnosti, podpora pohybových dovedností a kompetence chránit si své zdraví.
 • Podpora samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Posilování vztahu k přírodě, poznávání přírodních zákonitostí a ochrana životního prostředí.
 • Sounáležitost s obcí, s lidmi, s kulturním životem a tradicemi nejen naší obce.

Plněním těchto záměrů chceme směřovat k naplnění klíčových kompetencí, které by měly být pro předškolní věk dosažitelné při ukončení předškolního vzdělávání. Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž plnění chceme společně směřovat veškeré vzdělávání.

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu a školy jako instituce

 • Šťastné a spokojené dítě, které je v životě schopno dosáhnout svého vnitřního úspěchu.
 • Spokojený, tvořivý pedagog v prostředí pohody, který jedná promyšleně a neuspěchaně.
 • Spokojení rodiče s pocitem jistoty, klidu a vědomím, že je o jejich dítě dobře postaráno.

5.3 Metody a formy vzdělávání

V pedagogickém procesu v mateřské škole používáme různých organizačních forem činnosti dětí, které umožňují dosáhnout žádoucího vzdělávacího výsledku. Jejich promyšlené a účelné střídání činí život dětí pestrým a dynamickým, což odpovídá jejich fyziologickým potřebám a stadiu jejich psychického rozvoje.

Hlavní formou činnosti dítěte v předškolním období je hra. Hra je specifickým projevem aktivity dítěte, ovlivňovaná prostředím, v němž dítě žije a do něhož se hrou začleňuje. Hra přispívá k harmonickému formování dítěte, umožňuje dosahovat cílů všech složek vzdělávání, je prostředkem vzdělávací práce. Je rovněž metodou vzdělávací práce. Hra odpovídá svým obsahem, formou a proměnlivostí osobnosti malého dítěte.

Učitelka ve své práci využívá všech stadií her – od her individuálních u nejmenších dětí, přes párové (kooperativní) až po hry skupinové. Rovněž využívá všech druhů her. Jsou to především tvořivé hry, které si dítě vytváří samo, námětové hry, též dramatizující a konstruktivní. Učitelky využívají rovněž hry s pravidly, ať už jsou to hry pohybové  či didaktické.

V procesu vzdělávání dětí používáme různých metod – slovní, názorné a praktických činností. Výběr metody vždy závisí na didaktickém cíli.

Ke slovním metodám patří například návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, beseda, předčítání a další. Efektivnost těchto metod závisí na kultuře řeči učitelky a její schopností působit na děti intonací a tempem řeči. Slovní metody vhodně spojujeme s praktickou činností.

Do skupiny názorných metod patří především pozorování, předvádění, pokus, exkurze a vycházka. Názorné metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například experimentování. Tyto metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. V této fázi pak zařazujeme rovněž učení metodou navození problémových situací.

Při vzdělávání dětí zachováváme rovněž obecné zásady – cílevědomost, jednotnost a důslednost, přiměřenost, názornost, soustavnost a posloupnost, trvalost, individuální přístup.
Pro děti předškolního věku je velmi důležité, aby byly učitelkou vedeny k určitému vzdělávacímu cíli. Rovněž, aby na ně všichni dospělí působili jednotně a shodně. Trvalost poznatků u dětí zajišťuje učitelka vhodnou motivací. Klademe důraz na vnímání všemi smysly.

Ve vzdělávací práci se pracujeme jak s kolektivem dětí, ale také je uplatňován individuální přístupu k dětem.

Znaky činností

Během celého dne jsou děti vedeny:

 • samostatnost
 • komunikace
 • volba – rozhodování
 • řešení problémových situací (v oblasti sociální, kognitivní)

Pravidelné činnosti a rituály

Pravidelně se s dětmi věnujeme rozvoji hrubé motoriky.

 • Denně se věnujeme pohybovým aktivitám.
 • Provádíme zdravotní cvičení.
 • V průběhu měsíce provádíme velký tělocvik.
 • Věnujeme se cvičení při hudbě (někdy i pravidelně několik dnů v týdnu, a to podle daného vzdělávacího tématu).
 • Jedno pololetí jezdíme s dětmi do plavání.

Další rituály školky:

 • ranní přivítání se navzájem
 • komunitní kruh – témata v ranním kruhu jsou přizpůsobena situacím vzniklým ve třídě, také mohou být zaměřena a navazují na témata třídního vzdělávacího plánu
 • oslavy svátků a narozenin – rituál „královská židle“
 • loučení s předškoláky

5.4 Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných

Jednou ročně do naší mateřské školy dochází klinický logoped z Pedagogicko – psychologické poradny z Uherského Hradiště, a to na konzultační vyšetření – poruch řeči. Poté vydává k jednotlivým dětem zprávu, se kterou jsou pak seznámeni rodiče. Rodičům jsou pak nabídnuty kontakty na odborné pracoviště.

Pravidelně jednou za rok je dětem kontrolován zrak, dle zájmu rodičů nestátním zdravotnickým zařízením Prima Vizus, o.p.s.

Dále, co se týká vad řeči a poruch výslovnosti má jeden z našich pedagogů logopedický kurz. V rámci individuálních chvilek s dětmi se této problematice snaží věnovat. Materiály čerpá jak od dětí, které navštěvují logopedickou poradnu nebo využívá odbornou literaturu.

Doposud jsme integrovaly děti s Downovým syndromem, s autismem, s kombinovaným postižením více vadami a poruchami chování.

 • Mateřská škola spolupracuje s PPP Uherské Hradiště a SPC Zlín a rodiči.
 • Kladen důraz na osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu, základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení.
 • Zajištění podmínek podle druhu postižení ve spolupráci s odborným pracovištěm.
 • Zajištění vhodných speciálních pomůcek podle druhu postižení.
 • Zajištění bezpečnostního dohledu.
 • Využívání kompenzačních pomůcek na jemnou, hrubou motoriku.
 • Využití rehabilitačního, sportovního nářadí.
 • Zařazení prvků jógy – na protahování, zklidnění.
 • Zajištění důsledného individuálního přístupu pedagoga k dítěti.
 • Plnění individuálních plánů činnosti.
 • Zařazení postavy Tydýta viz. příloha.

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována:

 • Zaměřením na oblast nadání.
 • Využitím vhodných didaktických pomůcek, materiálů.
 • Předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností.
 • Volbou vhodných metod, forem výuky.
 • Nabídkou specifických činností.
 • K dispozici hry, pomůcky, didaktický materiál na rozvoj logického myšlení, na rozvoj předmatematické a čtenářské gramotnosti.
 • K dispozici máme složitější a konstruktivní stavebnice, dostatek výtvarného a pracovního materiálu.

5.4.1 Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení PLPP

Plán pedagogické podpory dále jen PLPP zpracovává mateřská škola pro díte od prvního stupně podpůrných opatření, a to na základě úprav ve vzdělávání, které jsou realizovány podle vzdělávacích potřeb dítěte nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen zákonný zástupce dítěte a všichni pedagogové.

PLPP obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Má písemnou podobu.

Zodpovědnou osobou je ředitelka školy. Ta pověřuje pedagogy sestavením PLPP. PLPP sestavuje ředitelkou pověřená třídní učitelka.

Před zpracováním PLPP budou probíhat rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení např. metod práce, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Pověřený pedagog nebo ředitelka zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte a seznámí je s PLPP.

5.4.2 Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení IVP

Individuální vzdělávací plán dále jen IVP zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC) a žádosti zákonného zástupce dítěte.

IVP obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Má písemnou podobu.

Zodpovědnou osobou je ředitelka školy. Ta pověřuje pedagogy sestavením IVP. IVP sestavuje ředitelkou pověřená třídní učitelka. Vypracovává ho na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Pověřený pedagog nebo ředitelka zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte a seznámí je s IVP.

Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci s mateřskou školou – třídní pověřenou učitelkou. Nejméně jednou ročně.

5.5. Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávání nejmladších dětí se uskutečňuje ve třídě Koťátek. Ve třídě působí dvě pedagožky. Pro děti se snaží zajistit potřebné podmínky a uspokojit jejich základní potřeby. Jedná se především o zajištění pocitu bezpečí a lásky. Učitelky často komunikují s rodinou dětí, aby byly tyto potřeby v co největší míře uspokojeny. Snaží se být oporou. Dětem je věnován dostatečný prostor pro volnou hru a odpočinek. Chod třídy se řídí jednoduchými pravidly. Během dne se pravidelně opakují činnosti, rituály, jsou zachovány postupy činností a jejich časová posloupnost. Dětem je na každou činnost věnován dostatek času.

6 Kompetence k učení

6.1. Kompetence k učení

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

6.2 Kompetence k řešení problémů

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii představivost
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

6.3. Komunikativní kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.), ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim naučit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

6.4. Sociální a personální kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

6.5. Činnostní a občanské kompetence

Dítě ukončující předškolní vzdělávání:

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale tak dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Tento soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům jasnou představu o tom, kam směřovat a o co usilovat. Vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení, než zahájí povinné školní vzdělávání.

7 Vzdělávací obsah

Vzdělávací program Skřítek Kamarád a svět je připraven na pětileté období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2025. Během tohoto období může dojít k aktualizaci programu dle potřeb.

Skřítek Kamarád  a svět

Skřítek Kamarád, kdo to je? Kde se vzal? Má spoustu kamarádů, ať už dětí nebo skřítků. Tito skřítci, dle různé povahy navštěvují naší školku. Dětem se představí, provázejí je a něco je vždy naučí.

I.  INTEGROVANÝ BLOK

7.1. Skřítek Podzimáček

Návrh témat:

Skřítek Kamarád a naše školka
Já jsem skřítek Pořádníček
Vyletěl si pyšný drak
Skřítek mezi dýňáčky
Skřítek a čarovný les
Skřítek a jeho tělo/zdraví

Charakteristika:

Podzimní poznávání vede ke klidnému a citlivému zvládnutí adaptačních problémů. Seznamování dětí s novými kamarády, učitelkami, ostatními zaměstnanci školy, prostředím i okolím MŠ. Přiměřeným a přitažlivým způsobem jsou vytvořena společná pravidla vzájemných vztahů, chování, komunikace, kterými se budeme řídit při každodenním pobytu nejen v MŠ, ale i doma v rodině. Postupné získávání povědomí o nových společenstvích jako je dětský kolektiv, rozvíjení pozitivních vztahů k sobě, okolí a ke svým nejbližším a pochopení důležitosti sounáležitosti.

Pro děti, které se vracejí po prázdninách dochází k oživení již získaných návyků a chování ve větším kolektivu. Pomoc svým novým a mladším kamarádům s adaptací.

Přichází období podzimu a k nám do školky zavítá skřítek Podzimáček. Zaměříme se na pozorování a poznávání změn v přírodě a na veškeré dění v obci, které je s tímto obdobím spojeno. Ve spolupráci s rodiči uspořádáme „Drakiádu“ a společnou výstavu strašidýlek z dýní a Podzimáčky (výstava). Celé období završíme akcí Podzimní strašení.

V závislosti na měnícím se počasí si budeme povídat o našem zdraví, jak se chránit proti nemocem, co je to zdravá životospráva a pronikneme do tajů lidského těla. Využijeme k tomu taky naše lidské smysly.

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Dítě a jeho tělo:
 • Osvojení si dovedností k podpoře osobní pohody, pohody prostředí
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností hrubé i jemné motoriky
 • Osvojování si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 1. Dítě a jeho psychika:
 • Rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ
 • Rozvoj řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétního názorného myšlení k myšlení slovně logickému
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání
 • Rozvoj komunikativních schopností/ verbálních i neverbálních / a kultivovaného projevu
 • Posilování a podpora rozvoje přirozených poznávacích citů/zvídavost , radost, zájem…/
 • Rozvoj schopnosti dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • vést děti, aby děti samy měly chuť něco objevovat (zvídavost)
 1. Dítě a ten druhý:
 • Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • Posilovat prosociální chování ve vztahu ke druhému k dětské herní skupině, v rodině, ve škole
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým
 • Osvojení si elementárních poznatků schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým
 • učit, aby děti získávaly důvěru ke všem zaměstnancům
 1. Dítě a společnost:
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole
 • Seznamování se se světem lidí, kultury a umění
 • Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • vést děti k opatrnosti, obezřetnosti při kontaktu s neznámými lidmi
 1. Dítě a svět
 • Seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • Osvojování si jednoduché poznatky a dovednosti potřebných k vykonávání jednoduchých činností
 • Podpora dovedností k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Vzdělávací nabídka:

 • Seznamovací hry, sociální hry, námětové hry
 • Připravit dětem radostný vstup do mateřské školy prostřednictvím maňáskového divadla
 • Využívat didaktických her k upevňování znalosti své značky i k orientaci prostoru
 • Sluchové a hmatové hry – k poznávání svého kamaráda
 • Prakticky se seznámit s prostředím a nejbližším okolí MŠ a bydliště – vycházky, pozorování
 • Říkanky, básně i písničky k danému tématu
 • Pohybové hry se zpěvem, zdravotní i relaxační cvičení
 • Výtvarné ztvárňování prožitků dětí
 • Využívání přírodních materiálů k tvořivým aktivitám na zahradě
 • Lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky a poskoky – zdolávání přírodních překážek na zahradě i při vycházkách
 • hody na vsi – výtvarné i slovní zpracování zážitků
 • Prohlížení a „čtení“ knížek
 • Návštěva knihovny Bedřicha Buchlovana
 • Vycházky – kde bydlím
 • Činnosti a příležitosti seznamující s různými sdělovacími prostředky
 • Seznamovaní se zvyky hodů, s krojem – Hodový průvod – zpěv lidových písní
 • Společné vytváření netradičních strašidýlek jak v mateřské škole, tak ve spolupráci s rodiči
 • Pozorování prací lidí na polích, zahradách i v sadě, změn v přírodě, zúčastníme se prací na zahradě sběr ořechů, hrabání listí
 • Pronikání do tajů čichů, chutí – poznávání ovoce, zeleniny – výstava, vaření, pečení
 • Výtvarné i pracovní ztvárnění
 • Drakiáda – výroba draků
 • Práce s dětskou encyklopedií, prohlížení knih
 • Grafomotorické listy – uvolňovací cviky na jemnou i hrubou motoriku
 • Tématické vycházky do přírody – les, sad
 • Sběr přírodnin – vytváření, hry, experimentování
 • Pohybové aktivity v přírodě
 • Písně, říkadla, básničky na dané téma
 • Rozlišování hudebních i nehudebních zvuků
 • Dramatické ztvárňování písní
 • Zařadit činnost nejen k poznávání lidského těla, ale i činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

Očekávané výstupy:

 • Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • Rozlišovat vhodnost oslovování tykání a vykání
 • Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti a dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • Naučit děti a seznámit je s pravidly bezpečnosti pohybu nejen v budově ale mimo ni
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Domluvit se slovy i gesty
 • Rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.
 • Poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla
 • Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor, přijmout jiný názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je potřeba se chovat
 • Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • Chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • Zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Orientovat se bezpečně v okolním prostředí, resp. v okolí domova, v prostředí a okolí školy, v obci (ulice, doprava, obchody, lékař a další důležité instituce apod.), všímat si rozmanitosti, změn a dění v nejbližším okolí
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu ve vodě, v písku)
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem)
 • Mít povědomí o významu zdravé výživy
 • Odpovídat za sebe a své jednání ve známých a opakujících se situacích
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor, přijmout jiný názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • Pojmenovat viditelné části těla a některé vnitřní orgány
 • Mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách
 • Osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a prací lidí, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí
 • Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsob jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví a životní prostředí
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, pomáhat a pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, neničit okolí, neubližovat živým tvorům apod.)

 

II. INTEGROVANÝ BLOK

7.2 Skřítek Zimníček

Témata:

Čerte, čerte, čertíčku
Vánoční čas nastal nám zas
Skřítek a sněhová vločka
Lednový skřítek a příroda
Skřítek a masopust

 

Charakteristika:

Tento blok začínáme přípravami a očekáváním Mikuláše a jeho družiny.

Dále se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční tradice, na přípravu oslavy Vánoc v MŠ.  Připravujeme program na vánoční besídku. Akce se koná ve spolupráci s obcí. Chystáme pásmo na tradiční zpívání u vánočního školkového stromu. To vše za spolupráce se školní družinou.
Předvánoční čas zakončíme vánoční nadílkou v MŠ.
Protože k Vánocům patří neodmyslitelně zima a sníh, tak dětem přiblížíme charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny počasí a život zvířátek i ptáků v zimě. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, jak je pohyb důležitý pro naše zdraví. Zdůrazníme nutnost dbát na bezpečnost při zimním radování, a to svou i druhých.
V návaznosti na předchozí téma budeme poznávat lidské tělo.
V závěru tohoto bloku se zaměříme na masopust, jeho tradice a historii. Vše ukončíme velkým karnevalovým rejem s maskami a spoustou her.
Započnou přípravy na akci Vynášení zimy ze vsi.

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Dítě a jeho tělo:
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
 1. Dítě a jeho psychika:
 • Rozvoj tvořivosti/tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření
 • Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a plně city prožívat
 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální
 • Získávání relativní citové samostatnosti
 1. Dítě a ten druhý:
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 1. Dítě a společnost:
 • Rozvoj kulturně estetických dovedností výtvarných, hudebních a dramatických produktivní i receptivní (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stroměčku pro děti a rodiče)
 • Rozvoj estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (např. poslech pohádek, příběhů a veršů, sledování dramatizací)
 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 1. Dítě a svět:
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.

Vzdělávací nabídka:

 • Pohybované aktivity motivované čertovským „řáděním“
 • Prostřednictvím pohádek seznámit děti s postavou Mikuláše a čerta – nedovolit, aby děti pociťovaly úzkost a strach z jeho návštěvy
 • Dopoledne s Mikulášem
 • Seznámení se symboly Vánoc, vytváření adventního věnce
 • Říkadla, písně a koledy s mikulášskou a vánoční tematikou – vystoupení na Vánoční besídce, zpívání u školkového vánočního stromu
 • Společné pečení vánočního cukroví, perníčků
 • Vytváření přáníček, dárečků pro své nejbližší
 • Společná příprava na posezení u vánočního stromečku
 • Poslech příběhů s vánoční tématikou
 • Blíže se seznámit s rybou v podobě vánočního kapra – pozorovat prodej kaprů – získat vlastní zkušenosti při osahávání – hladký, slizký, kůže, šupiny – povídání o tom s dětmi
 • Seznámit děti s lidovou tvořivostí
 • Tématická vycházka do lesa – vánoční stromeček – krmení a číst podle stop – štědrovečerní večeře pro zvířátka
 • Pozorování změn počasí v přírodě – vycházky do lesa, k rybníku
 • Rozvíjení logického myšlení řešením hádanek, rozvíjení slovní zásoby vyprávěním vlastních příběhů ve vztahu k zimnímu období
 • Přímé pokusy se sněhem a vodou
 • Vést rozhovory na téma: „Co by se stalo, kdyby….“
 • Vzbuzovat zájem o zimní sporty a hry se sněhem – využívat zahradu MŠ
 • Hry se sněhem, stavění sněhuláků, vytváření obrazů ze stop apod.
 • Výroba rozmanitých krmítek pro ptáčky – starost o ně přes zimu
 • Beseda s myslivcem (nebo rybář) – péče o zvířatka v zimě, význam myslivce
 • Výtvarné zachycení zvířecí figury – pokusit se naznačit pohyb, detail
 • Vyhledání stop zvěře ve sněhu – identifikace
 • Využívání pohádkových příběhů a vyprávění o zimním spánku drobných zvířat a opačně – dramatizace dětí
 • Grafomotorika – pohyb- bruslení, sáňkování, lyžování apod.
 • Prostřednictvím pohádky O dvanácti měsíčkách seznamování s ročním obdobím – s názvy jednotlivých měsíců
 • Orientace v čase během dne (ráno, poledne, večer) a činnostmi typickými pro danou denní dobu, seznámení s pojmy hodina a minuta
 • Seznamování s lidovými pragnostikami
 • Vytváření masek – jejich zařazení
 • Rej masek- sladit pohybu s hudbou – karneval, pantomimika – představování masek – fonematický sluch atd.
 • Slovní a výtvarné vyjadřování zážitků
 • Hrajeme si na školáka- pracovní listy, práce s geometrickými tvary, jak se máme chovat apod.

Očekávané výstupy:

 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku (zacházet správně s výtvarným materiálem)
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
 • Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • Vést rozhovor (poslouchat, nehovořit, jeli třeba, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • Projevovat zájem o knížky
 • Vnímat všemi svými smysly
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • Řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, vymýšlet „nápady“
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Vyvinout volné úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit, co započalo
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit,radost, náklonnost), snažit se ovládat své efektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.), uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva k druhým a respektovat je
 • Oprostit se od nepříjemných projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s ním dělit o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • Uplatňovat základní společenské návyky s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli
 • Utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým) a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 • Chovat se slušně a zdvořile k dospělým i dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin apod.)
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí
 • Koordinovat lokomoci a další pohyby a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • Sledovat očima zleva doprava
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod. v prostoru i v rovině), částečně se orientovat v čase
 • Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • Zorganizovat hru
 • Odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná
 • Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • Dodržovat pravidla her a jiných společenství, jednat spravedlivě, hrát fair
 • Zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

III. INTEGROVANÝ BLOK

7.3. Skřítek Jarníček

Témata:

Skřítek se loučí se zimou a vítá jaro
Skřítek mezi pohádkami
Skřítek Dopraváček
Skřítek se těší na Velikonoce
Potěšíme maminky
Den Země
Čarodějnice

Charakteristika:

Samotný název bloku napovídá příchod skřítka Jarníčka. Zimu zakončíme akcí Vynášení Zimy ze vsi, která probíhá společně se školní družinou.

Jaro motivuje k vnímání změn v přírodě a zároveň objevování všeho, co s jarem souvisí. Budeme společně pozorovat, ale i prožívat změny v přírodě. Všímat si budeme kvetoucí přírody, rodících se mláďat a života hmyzu. Velkou výhodou je umístění MŠ. Je oklopena krásnou přírodou. Vše pěkné a nové si můžeme přímo „osahat“.

Měsíc březen je měsícem Knihy. Po celý tento měsíc budou děti seznamovány s různými knihami a bude jim čteno spousta pohádek a příběhů. Děti nebudou vždy jen pasivními posluchači, ale do příběhu budou různě zapojováni. V rámci tohoto měsíce si i děti mohou přinést své oblíbené knihy a představit je kamarádům. Závěrem tohoto období proběhne akce Pyžamková školka. Navštívíme knihovnu v obci.

Nejen v měsíci březnu, ale každý měsíc navštěvujeme knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, kde je pro děti připravena vždy pěkná pohádka.

Skřítek Dopraváček. Využití výchovně vzdělávacího programu k danému tématu. Děti získají povědomí o riziku spojeném s pohybem po veřejných komunikacích. Poučení o bezpečnosti při pohybu. Výroba a poznávání dopravních značek. Omalovánky k tématice a povídání o nich.

Součástí jara jsou Velikonoce. Děti budou seznámeny s jejich tradicemi i s historií. Budeme si povídat o zvyklostech, které k Velikonocům patří. Společně nazdobíme kraslice.

V rámci Dne Země si povíme o naší planetě. Jak vypadá, jak bychom se o ni měli starat apod. Konec dubna společně oslavíme akcí Čarodějnic a čarodějů.

V květnu slavíme svátek dětem nejmilejší – Svátek matek. Připravíme pásmo ke Dni matek. Akce se koná ve spolupráci s obcí. S využitím tohoto svátku budeme nadále prohlubovat citové vazby dětí ke členům rodiny, k sobě navzájem.

Pohybové jarní hry a tvořivou činnost přeneseme za pěkného počasí do přírody a na zahradu naší mateřské školy.

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Dítě a jeho tělo:
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • Rozvoj pohybových a manipulačních schopností
 • Osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 1. Dítě a jeho psychika:
 • Získávání schopnosti řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci, rozvíjet kultivovaný projev
 • Posilování radosti z objevovaného, probouzení zájmu a zvídavost dítěte
 • Rozvoj mluveného projevu dítěte
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
 1. Dítě a ten druhý:
 • Rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými
 1. Dítě a společnost:
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí
 • Vytváření základů aktivních postojů ke světu, životu
 • Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 1. Dítě a svět:
 • Upevňování pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • Osvojování si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí ochránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, planetou Zemi

Vzdělávací nabídka:

 • Povídání o různých druzích knih (pohádková, leporelo, encyklopedie atd.), jak se správně ke knížkám chováme, kdo je to spisovatel, ilustrátor
 • Seznámení s pojmy knihovna/knihkupectví, návštěva knihovny
 • Čtení/vyprávění pohádek a jejich následný rozbor
 • Projektové týdny s pohádkou (různé vzdělávací činnosti, které se budou vázat k určité pohádce)
 • Hry s loutkami a maňásky, dramatizace pohádek
 • Vynášení „Moreny“ – loučení se se zimou
 • Tématické vycházky do přírody – pozorování změn, estetické vnímání
 • Vysévání řeřichy, pažitky, obilí – objasňovat dětem podmínky pro růst rostlin
 • Seznamování se s jarními kytkami – obrázkový materiál, přímé pozorování na zahrádkách
 • Jarní tancování na zahradě MŠ – pohyb s hudbou
 • Jaro v písničkách, říkankách a básničkách
 • Společná příprava na oslavu Dne matek
 • Výroba přáníček pro maminky
 • Využívání různých druhů her – didaktické, námětové sluchové, pohybové apod.
 • Vycházka k rybníku – co dokáže voda, jaké skýtá nebezpečí
 • Ukázka tvorby lidové tvořivosti – pletení pomlázek, barvení kraslic
 • Seznámení se se symboly, zvyky i tradicemi Velikonoc – beseda
 • Návštěva kostela, četba z Bible – křesťanské svátky
 • Zařazování prací s netradičním materiálem – zdobení kraslic
 • Rozšiřování poznatků o zvycích v Kostelanech – s krojem
 • Slovní i výtvarné vyjadřování zážitků
 • Zapojování do spolupráce rodiče – Barvičkový týden
 • Tématické vycházky k rybníku, řece a do lesa
 • Exkurze v místních domácnostech – dvorcích, návštěva na statku
 • Výtvarné ztvárňování – zachytit základní znaky zvířecí figury
 • Návštěvou myslivce v mateřské škole přiblížit dětem problematiku péče o volně žijící zvířata
 • Dramatizace pohádek s danou tématikou – zaměření na environmentální výchovu
 • Různé druhy her k vedení dětí k péči o zvířata (čím se živí, kde žijí, apod.) a k uvědomění si možnosti úrazu při styku s nimi
 • Zařazování sluchových her, pohybových a didaktických her
 • Práce s obrazovým materiálem, poučnými encyklopediemi
 • Společné vytváření mapy světa – cestování prstem po mapě
 • Otázky a odpovědi na dané téma
 • Návštěva hvězdárny v Uherském Brodě, v Brně – pozorování skupenství hvězd na obloze
 • Různé ekologické hry zaměřené na třídění a ukládání odpadu
 • Návštěva sběrných surovin ve Starém Městě u Uh.Hradiště
 • Uspořádání besedy na dané téma – ekologický program
 • Hry s dopravní tématikou
 • Praktické ukázky s nebezpečnou situací – přechod pro chodce
 • Výroba výrobků prostředků z netradičních materiálů – papírové krabice, plastové láhve
 • Hry a činnosti zaměřené k procvičování paměti, fonematického sluchu, souvislého vyjadřování
 • Pohybové hry s dopravní tématikou s reakcí na barevné signály
 • Řešení labyrintů, práce s pracovními listy a grafomotorika
 • Rozeznávání zvuků
 • Dopravní dopoledne za asistence příslušníků České policie
 • Exkurze do místních firem a podniků
 • Objevování netradičních materiálů – experimentování s nimi, jejich třídění
 • Námětové hry na řemeslníky, netradiční povolání – kominík…..
 • Rozhovory nad obrazovým materiálem – kde pracují rodiče?
 • Návštěva dětí v 1.třídě ZŠ

Očekávané výstupy:

 • Ovládat dechové svalstvo a sladit pohyb se zpěvem
 • Zvládat jednouchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, zopakovat jej ve správných větách)
 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Vyvinout volné úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit, co započalo
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor, přijmout jiný názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • Utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým) a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 • Odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu) a bránit se jeho důsledkům, vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají
 • Chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • Zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit je (říci, co se mu líbí či nelíbí, co je baví či nebaví a proč apod.)
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí apod.), tak i svět lidí (tělesné, zdravotní, a rasové, etnické, jazykové, národnostní jiné rozdílnosti)
 • Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje, a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat
 • Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví a životní prostředí
 • Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, neničit okolí, neubližovat živým tvorům apod.)
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • Domluvit se slovy a gesty
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, řadit a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední, apod.)
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Používat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Zorganizovat hru
 • Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě a věcem
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor, přijmout jiný názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
 • Oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s ním dělit o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc, apod.)
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
 • Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • Chovat se slušně k dospělým i dětem, vážit si jejich práce a úsilí
 • Zachycovat skutečnosti
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a práci lidí, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí apod.), tak i svět lidí (tělesné, zdravotní, a rasové, etnické, jazykové, národnostní jiné rozdílnosti)
 • Uvědomovat si, co je nebezpečné (manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, se zdraví ohrožujícími látkami, přírodní a povětrnostní jevy, technické objekty a jevy a další situace, s nimiž se dítě může setkat), odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • Spontánně vyprávět zážitky
 • Vyjádřit myšlenku, nápad, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky
 • Dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 • Zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu
 • Zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
 • Zapamatovat si různé zvuky a melodie, jednoduché taneční kroky
 • Soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru
 • Vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek)
 • Rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie
 • Dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu)
 • Vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii
 • Tvořivě využívat různé materiály při pracovních a výtvarných činnostech
 • Objevovat význam ilustrací, projevovat zájem o poznávání písmen a číslic
 • Prohlížet si knihy, znát některé dětské knihy a vyprávět o nich
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • Vyvinout volné úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit, co započalo
 • Poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímat vyjasněné a zdůvodněné
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • Odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná
 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je potřeba se chovat
 • Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • Osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a prací lidí, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí
 • Orientovat se bezpečně v okolním prostředí, resp. v okolí domova, v prostředí a okolí školy, v obci (ulice, doprava, obchody, lékař a další důležité instituce apod.), všímat si rozmanitosti, změn a dění v nejbližším okolí
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 • Sledovat a umět vyprávět příběh, pohádku
 • Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • Rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • Projevovat zájem o knížku

IV.  INTEGROVANÝ BLOK

7.4. Skřítek Letníček

Témata:

Výletníci
Skřítek se loučí s dětmi před letními prázdninami
Hledání pokladů přírody
Skřítek chystá překvapení

Charakteristika:

V posledním integrovaném bloku nás navštíví skřítek Letníček. Jedná se o období od června a celých letních prázdnin. Měsíc červen nám přináší sluníčko, pohodu a hravou náladu.

S měsícem červnem se blíží konec školního roku, který nám přinese mnoho zábavy a radosti např. výlet.

„Něco končí, něco začíná“  – poslední den pro předškoláky v mateřské škole, kdy se za účasti představitelů obce a rodičů společně rozloučíme a uvedeme je do další etapy jejich života. To vše završíme posezením a akcí Spaní v MŠ.

Sportovními hrami, soutěžemi společně oslavíme Den dětí v MŠ. Společně si povíme o dětech, které žijí na světě.

Letní období nám umožňuje většinu činností přenášet do přírody, a tak budeme více rozvíjet i fyzickou zdatnost a hrubou motoriku.

Podnikáme vycházky do přírody, do lesa. Hledání zadaných témat – kamínky (zajímavé tvary), různých přírodních materiálů (tvoření z nich).

Pozorujeme řeku, rybník a vodu, které nás obklopují. Seznámíme se s nebezpečím, která nás mohou ;+ qu vody potkat.

V srpnu si skřítek Kamarád vždy připraví pro děti a pro jejich příchod po prázdninách nějaké překvapení, ať už ve formě nových pohádek, brouzdání v brouzdališti na školní zahradě atd.

V tomto období probíhá příprava na Hody – tradice, pásmo.

Dílčí vzdělávací cíle:

 1. Dítě a jeho tělo:
 • Uvědomění si vlastního těla
 • Osvojení si dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody prostředí
 1. Dítě a jeho psychika:
 • Rozvoj kultivovaného projevu
 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
 • Vytváření základů pro práci s informacemi – knihy a obrazový materiál
 1. Dítě a ten druhý:
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými
 1. Dítě a společnost:
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství
 • Rozvoj společenského i estetického vkusu
 1. Dítě a svět:
 • Vytváření pozitivního vztahu k místu, kde žije
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji neustálých proměnách

Vzdělávací nabídka:

 • Zopakování dětí bezpečnostních pravidel při jízdě autobusem, chování v neznámém prostředí, celková opatrnost, obezřetnost při pohybu
 • Dopolední vycházky do vzdálenějšího okolí obce
 • Herbář – seznámení s pojmem, jeho tvořením, významu
 • Jsme stejní a přece jiní – seznamování se s odlišnými rasami a jejich odlišnostmi
 • Povídání o lidech s různým handicapem
 • Prohlížení map a encyklopedií
 • Zpěv písní, říkanky, básničky, rozpočítadla k letní tématice
 • Pracovní i grafomotorické listy
 • Vzdělávací nabídka, příprava opakovacích chvilek
 • Loučení se se školáky
 • Školková slavnost k ukončení školního roku – hry, soutěže
 • Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • Radovat se ze společné práce – společné stavby z písku – hrady, zámky
 • Výtvarně zachytit zážitky z prádnin
 • Povídání o prázdninových zážitcích
 • Prohlížení a „čtení“ pohádkových knížek
 • Dramatizace pohádek
 • Příprava pásma na hody – písničky, taneček, básničky
 • Se skřítkem a Tydýtem se těšíme na nové kamarády

Očekávané výstupy:

 • Koordinovat lokomoci a další pohyby a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a s hudbou
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
 • Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • Chápat slovní vtip a humor
 • Sledovat očima zleva doprava
 • Přemýšlet a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit
 • Řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, vymýšlet „nápady“
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • Odhadovat, na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomovat své nedostatky, přiznávat chybu
 • Poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla
 • Zorganizovat hru
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • Odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná
 • Přijmout to, že ne všichni jsme stejní a můžeme se od ostatních nějakým způsobem lišit (tělesně, mentálně)
 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je potřeba se chovat
 • Utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým) a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 • Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je v životě potřeba počítat
 • Osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a prací lidí, o přírodě a přírodních jevech, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí)
 • Pojmenovat některé části těla, některé orgány, včetně pohlavních
 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • Utvořit jednoduchý rým
 • Rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • Poznat napsané své jméno
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, řadit a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední, apod.)
 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • Odhadovat, na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomovat své nedostatky, přiznávat chybu
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj názor)
 • Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti a dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • Odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu) a bránit se jeho důsledkům, vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin apod.)
 • Orientovat se bezpečně v okolním prostředí, resp. v okolí domova, v prostředí a okolí školy, v obci (ulice, doprava, obchody, lékař a další důležité instituce apod.), všímat si rozmanitosti, změn a dění v nejbližším okolí
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí apod.), tak i svět lidí (tělesné, zdravotní, a rasové, etnické, jazykové, národnostní jiné rozdílnosti)

8 Evaluační systém

Požadavek na provádění vnitřní evaluace je součástí zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školám je uložena povinnost provádět vlastní hodnocení školy.

Všechny pracovnice se účastní pedagogických a provozních porad. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Pedagogové se spoluúčastní na rozhodování v otázkách školního vzdělávacího programu. Spolupracují při řešení obtížnějších výchovně – vzdělávacích situací, zapojují se do spolupráce s rodiči. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech jsou jasně vymezeny. Zaměstnanci jsou zapojováni do řízení mateřské školy, je jim ponechán dostatek pravomoci a je respektován jejich názor.

Informační systém v MŠ je vytvořen interpersonálně rozhovory, písemně, součástí pedagogických rad a provozních porad.

Pro rodiče – informace na nástěnkách v šatně dětí, třídní schůzky, konzultační dny, anketní dotazníky. Názory zaměstnanců i rodičů jsou respektovány a konzultovány, kolektiv spolupracuje.

 

Evaluační plán:

směrem ke správním zaměstnancům

plnění dodržování pracovních povinností
dodržování předpisů BOZP a PO
dodržování hygienických předpisů
spolupráce s učitelkami a rodiči
dodržování a efektivní využívání pracovní doby
Zaměstnanci sami hodnotí svoji práci na pedagogických poradách, při každodenních rozhovorech.

směrem k učitelkám

hodnocení společně s dětmi – každý den
hodnocení tématu  – po ukončení
diagnostika dítěte – průběžně
hodnocení IVP – průběžně
hodnocení ročního plánu –  1x za rok

Učitelky systematicky sledují rozvoj jednotlivých dětí, jak děti zvládají různé úkoly, každodenní činnosti, jak se chovají v různých situacích. Pokroky, problémy zaznamenávají do diagnostiky ve školní správě.

Evaluační  činnost směrem k učitelkám je zaměřena na sledování:

 • rozpracování rámcových a specifických cílů do Třídního vzdělávacího programu
 • rozpracování TVP do každodenní práce s dětmi
 • dodržování psychohygienických podmínek a pedagogických zásad
 • sledovat vztah a přístup učitelek k dětem, laskavost, cit, oslovování dětí, individuální
 • přístup, respekt, rozvíjení osobnosti dítěte vzhledem k jeho možnostem
 • individuální práce s integrovanými dětmi, dětmi s odkladem školní docházky a s problémovými dětmi
 • sledovat profesní vystupování učitelek směrem k rodičům dětí, informovanost rodičů a výsledky všech forem spolupráce
 • sledovat formy (prožitkový, kognitivní, emoční styl učení) a způsob práce s dětmi, dodržení práva dítěte
 • na hru, volný čas, respektování dominantní úlohy dětské hry, respektování zájmu dětí
 • sledovat zodpovědnost učitelek za vlastní práci
 • sledovat dodržování pitného režimu, hygienických návyků, předpisů, bezpečnosti práce, požární ochrany, sledovat stav ovzduší a jeho respektování
 • sledovat dodržování a efektivní využívání pracovní doby
 • sledovat vedení třídní dokumentace (pravidelnost, obsažnost, a pečlivost zápisů)
 • vyvozovat důsledky pro svoji práci
 • sledovat dodržování vnitřních norem školy, sledovat schopnost zhodnotit svoji práci
 • stanovit a vyvodit závěry
 • sledovat plnění organizačního řádu a pracovní náplně

Ředitelka

hospitace – průběžně
hodnocení IVP – průběžně
hodnocení činnosti školy – 1x za rok
hodnocení ŠVP 1x za 3 roky – písemně

Rodiče

– hodnocení formou dotazníku 1x za rok

Formou dotazníků a rozhovorů s rodiči se snažíme získat jejich názory, připomínky a podněty.

Evaluační procesy

Při evaluaci a hodnocení se budeme snažit dodržovat tyto zásady:

 • uvědomovat si nedostatky, nalézt a pojmenovat zejména to, co se nám nedaří
 • odhalovat a konkrétně pojmenovat příčiny, proč tomu tak je
 • volit nové účinnější postupy, ty znovu zpětně ověřovat a následně vyhodnocovat
 • neustále porovnávat s cíli, podmínkami, riziky

Podmínky vzdělávání

 • základní data o škole
 • věcné podmínky
 • psychosociální podmínky
 • finanční podmínky
 • organizační podmínky

Hodnocení probíhá v rámci hodnocení ŠVP.

Podmínky personální

 • hospitační a kontrolní činnost
 • kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Úroveň výsledků práce školy

 • – prezentace školy v naší obci
 • – spolupráce se zřizovatelem
 • – spolupráce s rodiči

 

Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy

 • školní matrika
 • ŠVP
 • třídní kniha
 • školní řád
 • záznamy z pedagogických rad, hospitací
 • diagnostika dítěte
 • provozní a mzdová dokumentace
 • autoevaluační výstupy
 • hodnocení práce provozních zaměstnanců
 • Individuální vzdělávací plány
 • konzultace PPP
 • Zpráva ČŠI
 • výkazy
 • zpětná vazba od rodičů (dotazníky, ankety)
 • výzdoba MŠ

Plán kontrolní a hospitační činnosti

 • Cílem je sledovat návaznost plnění úkolů vhodnými metodami, způsoby, vhodnou motivací, rozlišování úkolů dle věkových skupin, stanovení a plnění cílů. Kontrolní činnost v naší mateřské škole probíhá průběžně během celého dne. Denní sledovanost je dodržování režimu dne, správné střídání činností, zajištění celodenního pitného režimu, individuální přístup k malým dětem, vytváření kladných vztahů mezi dětmi, zajištění bezpečnosti dětí.

Hodnotící hlediska pro učitelku mateřské školy

 • odborná zdatnost
 • ochota pracovat navíc ve prospěch MŠ
 • studium odborné literatury, sebevzdělávání se
 • podílet se na výzdobě mateřské školy a tříd
 • spolupráce s rodiči
 • zajištění bezpečnosti dětí
 • individuální péče malým dětem

Třídní vzdělávací program

 • hodnocení je prováděno při ukončení tématu
 • důležitou součástí hodnocení jsou podněty – co se nepovedlo, co je potřeba změnit, co se naopak povedlo.
 • zda jsou v TVP obsažena přání a potřeby dětí

 Plán pedagogických rad

Srpen

 • Zahajovací porada, příprava na školní rok
 • Úvazky, rozvržení pracovní doby
 • Pracovní náplně
 • Práce s ŠVP
 • Seznámení s plánem školy
 • Tvorba třídních programů
 • Evaluace
 • Tvoření IVP
 • Zajištění plánovaných akcí pro rodiče ve spolupráci s obcí
 • Příprava na Zpívání u školkového stromu, Vánoční besídku
 • Pololetní hodnocení
 • Zajištění plánovaných akcí s rodiči
 • Provoz o vánočních a jarních prázdninách
 • Příprava dětí k zápisu do ZŠ
 • Hodnocení práce podle ŠVP
 • Evaluační hodnocení – záznamové archy o dětech

Květen

 • Hodnocení zápisu
 • Zajištění školního výletu
 • Předávání zkušeností – vzájemně
 • Projekty – jak se daří či ne
 • Plán činností do konce školního roku, podněty
 • Hodnocení práce s předškoláky
 • Hodnocení logopedické prevence v naší MŠ
 • Závěrečné hodnocení školního roku
 • Uzavřená MŠ v době prázdnin

Srpen

 • Organizace nového školního roku
 • Příprava tříd
 • Hodnocení výsledků vzdělávání

Plán provozních porad

Září

 • Zahajovací porada, hodnocení přípravy školního roku
 • Školení BOZP – Ing. Jan Romaněnko
 • Informace o formách práce s Rámcovým programem i pro provozní zaměstnance
 • Hodnocení výsledků práce školy v minulém roce
 • Průběžné hodnocení kvality práce
 • Kontrola revizí, odstraňování závad v budově MŠ
 • Čerpání řádné dovolené

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle § 24 zákona č. 563/2004

K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, za dobu tohoto volna přísluší pracovníkovi náhrada platu, která se rovná výši ušlé mzdy.

Ředitelka mateřské školy určí čerpání volna na dobu, kdy tomu nebrání vážné provozní důvody.

Podpisem bude stvrzeno, že daný den využila učitelka k samostudiu, vede si samostatnou evidenci a den určený k samostudiu bude zaznamenán i v knize docházky do zaměstnání.

Plán třídních schůzek

Září

 • seznámení rodičů s organizací MŠ
 • seznámení rodičů s Vnitřním řádem a Školním řádem
 • seznámení s ročním plánem školy
 • celkový počet nově přijatých dětí
 • s projekty školy
 • s předškolní přípravou
 • logopedickou prevencí
 • nabídka aktivit pro rodiče

Leden/Únor

 • požadavky ZŠ na přípravu předškoláků před vstupem do 1. třídy ZŠ
 • předplavecká výuka
 • příprava masopustních oslav v naší obci
 • připomínky rodičů k organizaci I. pololetí školního roku
 • plán dalších akcí ve spolupráci s rodiči

 

Všeobecné řízení správy

 • Mzdové prostředky zaměstnanců zajišťuje MŠMT, případně Krajský úřad Zlínského kraje
 • Finanční prostředky na zajištění provozu MŠ poskytuje zřizovatel – Obecní úřad Kostelany nad Moravou
 • Mzdovou evidenci zaměstnanců školy smluvně zajišťuje pan Ing. Panák Petr
 • Účetní evidenci a zpracování smluvně zajišťuje paní Ing. Ilíková Miroslava
 • Personální evidenci zajišťuje ředitelka MŠ
 • Evidenci majetku MŠ vede a za svěřený majetek zodpovídá ředitelka MŠ
 • Za archivaci písemností a dokumentaci zodpovídá ředitelka MŠ
 • Za vedení třídní dokumentace zodpovídají pedagogické pracovnice
 • Stravné i úplatu za předškolní vzdělávání vybírá vedoucí stravování Veronika Zalubilová

 EVALUACE

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

CÍL:
ZJISTIT, ZDA ŠVP RESPEKTUJE A NAPLŇUJE POŽADAVKY DANÉ RVP PV

METODA:
DOTAZNÍK

HODNOTITEL:
VŠECHNY UČITELKY

PRAVIDLA:
PROVÁDÍ KAŽDÝ PEDAGOG SAMOSTATNĚ

TERMÍNY:
1 x ZA ROK (možno i dle aktuální potřeby)

VYHODNOCUJE:
ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRITÉRIA:
ZPRACOVÁNA V DOTAZNÍKU

RIZIKA:
NEODBORNOST

VÝSTUP:
VÝSLEDKY TOHOTO ZJIŠTĚNÍ VEDOU K ÚPRAVÁM ČI ZMĚNÁM ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Hodnocení ŠVP bude probíhat na konci školního roku. Společně zhodnotíme podmínky, které jsme pro splnění programu vytvořili, cíle, záměry a jejich plnění, práci pedagogického sboru. Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s rámcovým i školním vzdělávacím programem a zejména z pohledu přínosu pro děti, což je podkladem pro další práci.

Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení:

 • V TVP – po ukončení daného tématu se bude provádět hodnocení/klady a zápory/, vyvozovat závěry
 • V případě potřeby bude každá učitelka provádět dle vlastního uvážení
 • Diagnostika dětí – vedení záznamů o jednotlivých dětech – každé dítě svou složku – ukládání pracovních listů. Zaznamenávání osobních poznámek, poznatků učitelky o dítěti dle potřeby.
 • Vedení záznamů o dětech se špatnou výslovností.
 • Kontrolní a hospitační činnost
 • Autoevaluace vlastní vzdělávací práce 1x za rok
 • Evaluace vlastní výchovně vzdělávací činnost – dle potřeby
 • Evaluace podmínek předškolního vzdělávání – dle potřeby
 • Evaluace rodiči dětí – 1x za rok
 • Hodnocení ŠVP – 1x za rok nebo dle potřeby

9 Použité zdroje

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, MŠMT ČR, č.j. 32 405/2004