Školní řád 2020

Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace


ŠKOLNÍ ŘÁD


Vypracovala:   Bronislava Lukášová, ředitelka školy

Schválila:        Bronislava Lukášová, ředitelka školy

Č. j. 26/2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   1. 9. 2020
Schváleno na pedagogické radě:   3. 8. 2020
Tímto se ruší směrnice č. j.: 549/2018 ze dne 1.9.2018


Úvod

Školní řád je zpracovaný dle § 30 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), ve znění  pozdějších předpisů a vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení

 • Zápis dětí do mateřské školy pro následující školní rok probíhá vždy v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do mateřské školy k začátku školního roku i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Kostelany nad Moravou si rodiče vyzvednou v mateřské škole.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti dle daných kritérií školy zpravidla od 2 do 7 let věku dítěte.
 • Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pouze dítě, které nastupuje k povinnému předškolnímu vzdělávání nemusí mít očkování. Mateřská škola přijímá pouze děti, které již plně používají toaletu/ nepoužívají pleny/.
 • Ředitelka stanovuje zkušební dobu pobytu dítěte na 3 měsíce. Zkušební doba slouží k ověření, zda je dítě schopno adaptovat se na prostředí mateřské školy.

 Ukončení předškolního vzdělávání

 • Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:
 • dítě se neadaptovalo na prostředí mateřské školy
 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz Mateřské školy Kostelany nad Moravou
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kostelany nad Moravou nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Evidence dítěte

 • Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, který bude řádně vyplněn a podepsán zákonným zástupcem dítěte. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu pediatr dítěte, a to až před nástupem dítěte do mateřské školy.
 • Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy je od 6.30 hod – do 16.30 hod.
 • Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve pak může rodič opustit MŠ.
 • Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
 • Děti předškolního věku (tj. děti, které dovršily k 31.8. věku 5 let) mají ze zákona POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU, která musí být nejméně 4 hodin denně. Pro naši školu 8 – 12 hodin
 • Zabezpečení budovy: budova MŠ je zabezpečena elektronickým zámkem.
 • Vchod je odemčen od 11.00 – do 12.15 pro výdej jídlonosičů pro důchodce.
 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:00 hod., a to osobně nebo telefonicky na tel. číslo 572 541 366, 774 255 313. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky. Pokud tento čas není splněn, tak mají rodiče možnost si vyzvednout oběd do jídlonosiče.
 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Učitelky (i provozní pracovnice mateřské školy) odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.
 • Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než rodiči.
 • Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
 • Přerušení či omezení provozu mateřské školy je vždy se souhlasem zřizovatele.
 • V měsíci květnu je zákonným zástupcům oznámeno uzavření mateřské školy v období červenci, srpnu, kdy zaměstnanci mateřské školy čerpají řádnou dovolenou.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí, na webových stránkách školy: www.mskostelany.cz, a písemně na počátku každého měsíce. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.
 •  Připomínky, nejasnosti, ale i vyjádření spokojenosti rodiče sdělují ředitelce MŠ.

Základní povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou
 • využívat prostor mateřské školy k činnostem po předchozí domluvě s učitelkou
 • nerušit a neobtěžovat ostatní, pokud si již vybrali svoji činnost
 • respektovat názory, zájmy a požadavky druhých
 • podílet se na rozhodování o společných aktivitách
 • podílet se na spoluvytváření pravidel a pravidla se snažit dodržovat, dokončit započatou práci
 • pomoci kamarádovi, je-li potřeba naučit se slušně požádat a poděkovat nejen dospělým, ale i kamarádovi
 • nekřičet, používat vhodná slova
 • v blízkosti schodů se chovat velmi opatrně a držet se madla

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • individuálně uspokojovat své tělesné potřeby
 • samostatně projevit svůj názor a rozhodnout se zda se účastní činností nabízených učitelkou
 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku)
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Ředitelka Mateřské školy Kostelany nad Moravou v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy čisté, zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, pevné  papuče s bílou protiskluznou podrážkou),
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.),
 • předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.); vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole,
 • při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) informovat pedagoga; na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel!
 • dodržovat provozní dobu zařízení (přicházet pro děti včas)
 • rodiče zajistí dětem náhradní oblečení do skříňky (spodní prádlo, tričko, ponožky, tepláky)
 • oblečení i obuv MUSÍ BÝT PODEPSANÉ (jinak školka za ztrátu či záměnu věcí NERUČÍ)
 • zvykat své dítě samostatnosti při jídle, osobní hygieně, převlékání a přezouvání
 • znát a respektovat pravidla soužití ve škole
 • zajistí dítěti gumáky a pláštěnku pro vycházky za nepříznivého počasí /vše řádně podepsané/
 • zapojit se aktivně do života školy, účastnit se akcí pořádaných školou
 • konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky (konzultační hodiny), cíle jeho výchovy a postupovat, jak jej dostatečně motivovat a podporovat v rozvoji jeho osobnosti
 • účastnit se schůzek rodičů
 • navrhovat další možnosti rozvoje školy a spolupráce s ní

Základní práva zákonných zástupců

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, být seznámen s řádem školy a respektovat jej
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ ředitelce školy
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

Základní práva a povinnosti učitelky

 • podílí se na tvorbě ŠVP, TVP i na jeho realizaci
 • podílí se na rozvoji mateřské školy
 • vypracovává třídní vzdělávací program, hodnotí výchovně-vzdělávací proces
 • podílí se na vzoru chování, které děti napodobují
 • vychovává děti ke zdravému způsobu života a podpoře jeho zdraví
 • poznává a zaznamenává směr vývoje dětí, vyhodnocuje při evaluační činnosti jejich chování, schopnosti a znalosti
 • podporuje děti v rozvoji samostatnosti a sebevědomí
 • poskytuje poradenskou činnost
 • respektuje a zná řád mateřské školy
 • zachovává tajemství o získaných informacích týkajících se osobnosti dětí či informací o rodinné anamnéze
 • pravidelně se vzdělává a nové poznatky úročí ve své pedagogické práci
 • citlivě a efektivně komunikuje s rodiči při řešení problémů
 • je pravdivá a spravedlivá
 • naslouchá a snaží se porozumět dětem
 • vytváří rovné podmínky pro všechny děti
 • zachovává za všech okolností důstojnost dětí
 • respektuje názory dětí a spolupracuje s nimi
 • věnuje práci s dětmi osobní maximum

Základní práva a povinnosti ředitelky

 • vytváří vhodné podmínky pro práci zaměstnanců
 • vytváří podmínky pro program, který si škola stanoví
 • naslouchá a přijímá podněty od všech pracovníků mateřské školy a od rodičů, napomáhá vzájemné komunikaci
 • trvale se vzdělává a poznatky předává zaměstnanců
 • rozděluje děti do tříd – respektuje sourozenecké vazby
 • zabezpečuje chod školy, zajišťuje dostatek různorodého materiálu pro tvořivý rozvoj dítěte
 • zajišťuje pedagogickou literaturu pro další vzdělávání
 • má stejná práva a povinnosti jako učitelka
 • řídí, organizuje a kontroluje práci podřízených pracovníků
 • seznamuje pracovníky s pracovně právními předpisy, včetně předpisů o BOZP
 • určuje se zřetelem na konkrétní podmínky školy pracovní náplň všech zaměstnanců školy
 • vede přehled o čerpání finančních prostředků na pomůcky a jejich evidenci
 • eviduje ve škole návrhy na osobní příplatky a odměny zaměstnanců a jejich zdůvodnění
 • vede prvotní doklady pro výplaty
 • vede matriku školy
 • organizuje a řídí provozní a pedagogické porady
 • nařizuje práci přesčas a rozhoduje o vhodné době čerpání náhradního volna
 • svěřuje pracovníkům ochranné pomůcky, nástroje, vede jejich evidenci
 • komunikuje s vedení obce i ostatními organizacemi

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Citace vyhlášky: Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 • Ředitelka mateřské školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.
 • Všichni zaměstnanci mají povinnost chránit děti všemi dostupnými prostředky před sociálně patologickými jevy a zároveň i před projevy diskriminace, či nepřátelství nebo násilí a při nežádoucích projevech ihned zasáhnout, ochránit dítě a bez prodlení tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy.
 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
 • Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Další bezpečnostní opatření

 • Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření a používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů.
 • V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.
 • Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy.
 • Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují souhlas a seznámení se se školním řádem mateřské školy.

Opatření v průběhu vzdělávacích činností

 • Každá učitelka je zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.
 • Při hře dětí ve třídě dbá, aby se děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům.
 • Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled u dětí jiné pracovnice mateřské školy.
 • Nesmí dávat dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do ucha a do nosu.
 • Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
 • Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené opatrnosti a bezpečnosti dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení.
 • Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je tělovýchovné zařízení v pořádku.
 • Při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.
 • Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči čistotě dětí.

Opatření při pobytu venku

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 • 18 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let
 • 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od dvou do tří let

Při pobytu dětí na školní zahradě

Při pobytu na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky a houpačky, kde hrozí dětem nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též vzdálení se do prostoru zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku. Průběžně se seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici.

Opatření při sportovních akcích, výletech

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotně postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Ředitelka mateřské školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí.

Opatření při úrazu

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Každý úraz (i drobný) bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka Záznam o školním úrazu.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Pedagogové poučí děti o šetrném zacházení s majetkem školy.

Děti mají povinnost dodržovat vyvozená pravidla zacházení s majetkem školy, nesmí úmyslně ničit zařízení školy, ani pomůcky a hračky. Zákonní zástupci dohlédnou, aby si jejich dítě neodnášelo věci domů, které mu nepatří. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, je nutné nahlásit tuto skutečnost pedagogickému či pověřenému pracovníkovi školy.

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kostelany nad Moravou stanoví ředitelka mateřské školy dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, vždy k 1. 9. daného školního roku a je sdělena zákonným zástupcům na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.
 • Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonní zástupci za děti v posledním ročníku mateřské školy a u dětí s odloženou školní docházkou.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 350,- Kč měsíčně, splatná v daném měsíci.
 • Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty za předškolní vzdělávání.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který:
  • pobírá sociální příplatek. Rodiče, kterých se týká osvobození, prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče
  • rodiče, kteří požádají ze závažných důvodů pro své dítě o přerušení docházky do mateřské školy minimálně na 3 měsíce
 • V měsíci červenci a srpnu se úplata úměrně snižuje z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců mateřské školy.
 • Platby probíhají inkasem z účtu zákonných zástupců dítěte.

 Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Způsob platby:

 • Všechny platby probíhají inkasem z účtu zákonných zástupců dítěte

Věková skupina od 3–7 let                                      

Přesnídávka……………………………………………….. 8,- Kč
Oběd………………………………………………………….. 18,- Kč
Odpolední svačina……………………………………… 8,- Kč
Celkem…………….…………………………………….34,- Kč

Věková skupina od 7-11 let

Oběd………………………….………………………23,- Kč

Závěrečná ustanovení

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců mateřské školy a zákonných zástupců s obsahem tohoto školního řádu.
Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí kdykoliv k dalšímu prostudování.
Veškeré dodatky tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.
Jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte i zaměstnance školy.
Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do pracovního poměru.

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky školy a je účinný od 1. 9. 2020.

V Kostelanech n./Mor. 3. 8. 2020

Bronislava Lukášová, ředitelka školy